Books

Books

Sr.NoAccessionNoTitleAuthorClassNoPublisher
113808
Gujarat Parichay by B C RathorRathor, B C
001
Ahmedabad
Akshar Publication
213811
Gujarat Parichay by B C RathorRathor, B C
001
Ahmedabad
Akshar Publication
313812
13813
Gujarat Parichay by B C RathorRathor, B C
001
001
Ahmedabad
Akshar Publication
4000001
000002
000003
000006
Accountancy 1 by T J RanaRana, T J
657.05

657.05
657.05
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
5000007
Accountancy 1 by T J RanaRana, T J
657.05
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
6000008
Yojana by Pravin AjudiyaAjudiya, Pravin
001
Ahmedabad
Akshar Publication
7000009
Accountancy 1 by T J RanaRana, T J
657.05
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
8000004
000005
000010
Accountancy 1 by T J RanaRana, T J
657.05
657.05
657.05
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
9000012-A
Hishabanish/Auditor/Peta Tijori Adhikari/Adhishak Varg 3 by Jagdish PatelPatel, Jagdish
001
Ahmedabad
Liberty Career Academy
10000013-A
Hishabanish/Auditor/Peta Tijori Adhikari/Adhishak Varg 3 by Jagdish PatelPatel, Jagdish
001
Ahmedabad
Liberty Career Academy
11000014
Fundamentals Of Business Economics 1 by P M NarielwalaNarielwala, P M
330
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
12000013
000015
Fundamentals Of Business Economics 1 by P M NarielwalaNarielwala, P M
330
330
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
13000016
Fundamentals Of Business Economics 1 by P M NarielwalaNarielwala, P M
330
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
14000017
Fundamentals Of Business Economics 1 by P M NarielwalaNarielwala, P M
330
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
15000018
Fundamentals Of Business Economics 1 by P M NarielwalaNarielwala, P M
330
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
16000011
000012
000019
000020
Fundamentals Of Business Economics 1 by P M NarielwalaNarielwala, P M
330
330
330
330
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
17013771
Gujarati Vyakaran by Ganshyambhai ChudasmaChudasma, Ganshyambhai
001
Bhavnagar
World Inbox
18013770
Gujarati Vyakaran by Ganshyambhai ChudasmaChudasma, Ganshyambhai
001
Bhavnagar
World Inbox
19013773
Gujarati Vyakaran by Ganshyambhai ChudasmaChudasma, Ganshyambhai
001
Bhavnagar
World Inbox
20000021
000022
000023
Financial Accounting-1 by T J RanaRana, T J
657
657
657
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
21000024
Financial Accounting-1 by T J RanaRana, T J
657
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
22D25
India For Sale by Sudhir TailangTailang, Sudhir
741.5954
New Delhi
Wisdom Tree
23013784
Samanya Abhyas by Vishal ChachparaChachpara, Vishal
001
Bhavnagar
World Inbox
24000027
Financial Accounting-1 by T J RanaRana, T J
657
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
25000028
Samanya Abhyash by Vishal ChachparaChachpara, Vishal
001
Bhavnagar
World Inbox
26000030
Financial Accounting-1 by T J RanaRana, T J
657
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
27013751
013807
Samanya Vigyan by Vasanti H RathorRathor, Vasanti H
001
001
Bhavnagar
World Inbox
28000031
000032
000033
000034
Human Resource Management by T J RanaRana, T J
658.3
658.3
658.3
658.3
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
29000035
Human Resource Management by T J RanaRana, T J
658.3
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
30000036
Human Resource Management by T J RanaRana, T J
658.3
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
31000037
Human Resource Management by T J RanaRana, T J
658.3
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
32000038
000039
Human Resource Management by T J RanaRana, T J
658.3
658.3
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
33000039=A
Gujarati Sahitya Mukhya Pariksha by Pratibha ShahShah, Pratibha
001
Ahmedabad
Akshar Publication
34000040
Human Resource Management by T J RanaRana, T J
658.3
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
35013780
Gujarati Sahitya Mukhya Pariksha by Pratibha ShahShah, Pratibha
001
Ahmedabad
Akshar Publication
36013759
English Grammar by Dharmendra KanalaKanala, Dharmendra
001
Bhavnagar
World Inbox
37013760
English Grammar by Dharmendra KanalaKanala, Dharmendra
001
Bhavnagar
World Inbox
38000041
000042
000044
Basic Statistics 1 by H R VyasVyas, H R
519.5
519.5
519.5
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
39013757
English Grammar by Dharmendra KanalaKanala, Dharmendra
001
Bhavnagar
World Inbox
40000046
Basic Statistics 1 by H R VyasVyas, H R
519.5
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
41000043
000045
000047
Basic Statistics 1 by H R VyasVyas, H R
519.5
519.5
519.5
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
42000048
Basic Statistics 1 by H R VyasVyas, H R
519.5
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
43000049
Basic Statistics 1 by H R VyasVyas, H R
519.5
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
44000050
Basic Statistics 1 by H R VyasVyas, H R
519.5
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
45000051
Accountancy 2 by T J RanaRana, T J
657.05
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
46000052
Accountancy 2 by T J RanaRana, T J
657.05
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
47000053
Accountancy 2 by T J RanaRana, T J
657.05
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
48000054
Accountancy 2 by T J RanaRana, T J
657.05
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
49000055
Accountancy 2 by T J RanaRana, T J
657.05
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
50000056
Accountancy 2 by T J RanaRana, T J
657.05
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
51000057
Accountancy 2 by T J RanaRana, T J
657.05
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
52000058
Accountancy 2 by T J RanaRana, T J
657.05
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
53000059
Accountancy 2 by T J RanaRana, T J
657.05
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
54000060
Accountancy 2 by T J RanaRana, T J
657.05
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
55000061
Operation Research by H R VyasVyas, H R
658.4034
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
56000062
Operation Research by H R VyasVyas, H R
658.4034
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
57000063
Operation Research by H R VyasVyas, H R
658.4034
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
58000064
Operation Research by H R VyasVyas, H R
658.4034
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
59000065
Operation Research by H R VyasVyas, H R
658.4034
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
60000066
Operation Research by H R VyasVyas, H R
658.4034
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
61000067
Operation Research by H R VyasVyas, H R
658.4034
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
62000068
Operation Research by H R VyasVyas, H R
658.4034
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
63000069
Operation Research by H R VyasVyas, H R
658.4034
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
64000070
Operation Research by H R VyasVyas, H R
658.4034
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
65000071
Fundamentals Of Business Economics (Paper-2) by H K TrivediTrivedi, H K
338.5024658
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
66000072
Fundamentals Of Business Economics (Paper-2) by H K TrivediTrivedi, H K
338.5024658
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
67000073
000074
000078
Fundamentals Of Business Economics (Paper-2) by H K TrivediTrivedi, H K
338.5024658
338.5024658
338.5024658
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
68000075
Fundamentals Of Business Economics (Paper-2) by H K TrivediTrivedi, H K
338.5024658
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
69000076
Fundamentals Of Business Economics (Paper-2) by H K TrivediTrivedi, H K
338.5024658
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
70000077
Fundamentals Of Business Economics (Paper-2) by H K TrivediTrivedi, H K
338.5024658
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
71000080
Fundamentals Of Business Economics Paper 2 by P M NarielwalaNarielwala, P M
330
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
72000081
Financial Accounting-2 by T J RanaRana, T J
657
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
73000082
Financial Accounting-2 by T J RanaRana, T J
657
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
74000083
Financial Accounting-2 by T J RanaRana, T J
657
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
75000084
Financial Accounting-2 by T J RanaRana, T J
657
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
76000085
Financial Accounting-2 by T J RanaRana, T J
657
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
77000086
000087
000088
Financial Accounting-2 by T J RanaRana, T J
657
657
657
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
78000089
Financial Accounting-2 by T J RanaRana, T J
657
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
79000090
Financial Accounting-2 by T J RanaRana, T J
657
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
80000091
Fundamentals Of Marketing Management by T J RanaRana, T J
658.8
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
81000092
Fundamentals Of Marketing Management by T J RanaRana, T J
658.8
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
82000093
Fundamentals Of Marketing Management by T J RanaRana, T J
658.8
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
83000094
Fundamentals Of Marketing Management by T J RanaRana, T J
658.8
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
84000095
Fundamentals Of Marketing Management by T J RanaRana, T J
658.8
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
85000096
Fundamentals Of Marketing Management by T J RanaRana, T J
658.8
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
86000097
Fundamentals Of Marketing Management by T J RanaRana, T J
658.8
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
87000098
Fundamentals Of Marketing Management by T J RanaRana, T J
658.8
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
88000100
Fundamentals Of Marketing Management by T J RanaRana, T J
658.8
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
89000101
000102
000103
000104
000105
Corporate Accounting by T J RanaRana, T J
657
657
657
657
657
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
90000106
Corporate Accounting by T J RanaRana, T J
657
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
91000107
Corporate Accounting by T J RanaRana, T J
657
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
92000108
Corporate Accounting by T J RanaRana, T J
657
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
93000109
Corporate Accounting by T J RanaRana, T J
657
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
94000110
Corporate Accounting by T J RanaRana, T J
657
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
95000111
Cost Accounting-1 by T J RanaRana, T J
657.4
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
96000112
Cost Accounting-1 by T J RanaRana, T J
657.4
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
97000113
Cost Accounting-1 by T J RanaRana, T J
657.4
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
98000114
Cost Accounting-1 by T J RanaRana, T J
657.4
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
99000115
Cost Accounting-1 by T J RanaRana, T J
657.4
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
100000116
Cost Accounting-1 by T J RanaRana, T J
657.4
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
101000117
Cost Accounting-1 by T J RanaRana, T J
657.4
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
102000118
Cost Accounting-1 by T J RanaRana, T J
657.4
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
103000119
Cost Accounting-1 by T J RanaRana, T J
657.4
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
104000120
Cost Accounting-1 by T J RanaRana, T J
657.4
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
105000121
Economics Of Government Finances by P M NarielwalaNarielwala, P M
336
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
106000122
Economics Of Government Finances by P M NarielwalaNarielwala, P M
336
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
107000123
Economics Of Government Finances by P M NarielwalaNarielwala, P M
336
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
108000124
Economics Of Government Finances by P M NarielwalaNarielwala, P M
336
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
109000125
000126
Economics Of Government Finances by P M NarielwalaNarielwala, P M
336
336
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
110000127
English Vocabulary In Use by Michael Mccarthy Mccarthy , Michael
428.24
London
Cambridge University
111000128
Economics Of Government Finances by P M NarielwalaNarielwala, P M
336
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
112000129
Economics Of Government Finances by P M NarielwalaNarielwala, P M
336
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
113000130
Economics Of Government Finances by P M NarielwalaNarielwala, P M
336
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
114000131
000134
000135
000136
000137
Indian Financial System by T J RanaRana, T J
332.7420954
332.7420954
332.7420954
332.7420954
332.7420954
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
115000132
000138
000139
000140
Indian Financial System by T J RanaRana, T J
332.7420954
332.7420954
332.7420954
332.7420954
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
116000133
Indian Financial System by T J RanaRana, T J
332.7420954
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
117000141
000142
B.Com. Sem. 3 Taxation-1 by T J RanaRana, T J
336.2
336.2
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
118000143
E11
B.Com. Sem. 3 Taxation-1 by T J RanaRana, T J
336.2
336.2
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
119000144
B.Com. Sem. 3 Taxation-1 by T J RanaRana, T J
336.2
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
120000145
B.Com. Sem. 3 Taxation-1 by T J RanaRana, T J
336.2
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
121000146
B.Com. Sem. 3 Taxation-1 by T J RanaRana, T J
336.2
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
122000147
B.Com. Sem. 3 Taxation-1 by T J RanaRana, T J
336.2
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
123000148
B.Com. Sem. 3 Taxation-1 by T J RanaRana, T J
336.2
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
124000149
B.Com. Sem. 3 Taxation-1 by T J RanaRana, T J
336.2
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
125000150
B.Com. Sem. 3 Taxation-1 by T J RanaRana, T J
336.2
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
126000151
Fundamentals Of Statistics - 1 by H R VyasVyas, H R
519.5
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
127000152
Fundamentals Of Statistics - 1 by H R VyasVyas, H R
519.5
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
128000153
Fundamentals Of Statistics - 1 by H R VyasVyas, H R
519.5
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
129000154
Fundamentals Of Statistics - 1 by H R VyasVyas, H R
519.5
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
130000155
Fundamentals Of Statistics - 1 by H R VyasVyas, H R
519.5
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
131000156
000158
Fundamentals Of Statistics - 1 by H R VyasVyas, H R
519.5
519.5
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
132000157
Fundamentals Of Statistics - 1 by H R VyasVyas, H R
519.5
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
133000159
Fundamentals Of Statistics - 1 by H R VyasVyas, H R
519.5
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
134000160
Fundamentals Of Statistics - 1 by H R VyasVyas, H R
519.5
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
135000161
Auditing-1 by T J RanaRana, T J
657.4505
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
136000162
Auditing-1 by T J RanaRana, T J
657.4505
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
137000163
Auditing-1 by T J RanaRana, T J
657.4505
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
138000164
Auditing-1 by T J RanaRana, T J
657.4505
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
139000165
Auditing-1 by T J RanaRana, T J
657.4505
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
140000166
Auditing-1 by T J RanaRana, T J
657.4505
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
141000167
Auditing-1 by T J RanaRana, T J
657.4505
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
142000168
Auditing-1 by T J RanaRana, T J
657.4505
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
143000169
Auditing-1 by T J RanaRana, T J
657.4505
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
144000170
Auditing-1 by T J RanaRana, T J
657.4505
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
145000171
Fundamentals Of Statistics - 2 by H R VyasVyas, H R
519.5
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
146000172
Fundamentals Of Statistics - 2 by H R VyasVyas, H R
519.5
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
147000173
Fundamentals Of Statistics - 2 by H R VyasVyas, H R
519.5
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
148000174
Fundamentals Of Statistics - 2 by H R VyasVyas, H R
519.5
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
149000175
Fundamentals Of Statistics - 2 by H R VyasVyas, H R
519.5
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
150000176
Fundamentals Of Statistics - 2 by H R VyasVyas, H R
519.5
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
151000177
Fundamentals Of Statistics - 2 by H R VyasVyas, H R
519.5
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
152000178
Fundamentals Of Statistics - 2 by H R VyasVyas, H R
519.5
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
153000179
Fundamentals Of Statistics - 2 by H R VyasVyas, H R
519.5
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
154000180
Fundamentals Of Statistics - 2 by H R VyasVyas, H R
519.5
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
155000181
Cost Accounting - 2 by T J RanaRana, T J
658.1511
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
156000182
Cost Accounting - 2 by T J RanaRana, T J
658.1511
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
157000183
Cost Accounting - 2 by T J RanaRana, T J
658.1511
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
158000184
Cost Accounting - 2 by T J RanaRana, T J
658.1511
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
159000185
Cost Accounting - 2 by T J RanaRana, T J
658.1511
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
160000186
Cost Accounting - 2 by T J RanaRana, T J
658.1511
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
161000187
Cost Accounting - 2 by T J RanaRana, T J
658.1511
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
162000188
Cost Accounting - 2 by T J RanaRana, T J
658.1511
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
163000189
Cost Accounting - 2 by T J RanaRana, T J
658.1511
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
164000190
Cost Accounting - 2 by T J RanaRana, T J
658.1511
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
165000191
Economics Of Government Finances by P M NarielwalaNarielwala, P M
336
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
166000192
Economics Of Government Finances by P M NarielwalaNarielwala, P M
336
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
167000193
Economics Of Government Finances by P M NarielwalaNarielwala, P M
336
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
168000194
Economics Of Government Finances by P M NarielwalaNarielwala, P M
336
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
169000195
Economics Of Government Finances by P M NarielwalaNarielwala, P M
336
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
170000196
Economics Of Government Finances by P M NarielwalaNarielwala, P M
336
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
171000197
Economics Of Government Finances by P M NarielwalaNarielwala, P M
336
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
172000198
Economics Of Government Finances by P M NarielwalaNarielwala, P M
336
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
173000199
Economics Of Government Finances by P M NarielwalaNarielwala, P M
336
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
174000200
Economics Of Government Finances by P M NarielwalaNarielwala, P M
336
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
175000201
000202
000203
000205
B.Com. Sem. 3 Taxation-1 by T J RanaRana, T J
336.2
336.2
336.2
336.2
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
176000207
000208
B.Com. Sem. 3 Taxation-1 by T J RanaRana, T J
336.2
336.2
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
177000210
B.Com. Sem. 3 Taxation-1 by T J RanaRana, T J
336.2
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
178000211
Production Management by T J RanaRana, T J
658
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
179000212
Production Management by T J RanaRana, T J
658
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
180000213
Production Management by T J RanaRana, T J
658
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
181000214
Production Management by T J RanaRana, T J
658
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
182000215
Production Management by T J RanaRana, T J
658
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
183000216
Production Management by T J RanaRana, T J
658
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
184000217
Production Management by T J RanaRana, T J
658
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
185000218
Production Management by T J RanaRana, T J
658
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
186000219
Production Management by T J RanaRana, T J
658
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
187000220
Production Management by T J RanaRana, T J
658
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
188000221
000222
000223
Mulbhut Ankdashastra 1 by H R VyasVyas, H R
519.5
519.5
519.5
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
189000224
Mulbhut Ankdashastra 1 by H R VyasVyas, H R
519.5
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
190000225
Mulbhut Ankdashastra 1 by N D ShahShah, N D
519.5
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
191000226
Mulbhut Ankdashastra 1 by H R VyasVyas, H R
519.5
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
192000227
Mulbhut Ankdashastra 1 by H R VyasVyas, H R
519.5
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
193000228
Mulbhut Ankdashastra 1 by H R VyasVyas, H R
519.5
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
194000230
Mulbhut Ankdashastra 1 by H R VyasVyas, H R
519.5
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
195000231
000232
000233
Commercial Communication B.Com. Sem.1 by P M MehtaMehta, P M
651.7
651.7
651.7
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
196000234
Commercial Communication B.Com. Sem.1 by P M MehtaMehta, P M
651.7
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
197000235
Commercial Communication B.Com. Sem.1 by P M MehtaMehta, P M
651.7
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
198000236
Commercial Communication B.Com. Sem.1 by P M MehtaMehta, P M
651.7
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
199000237
Commercial Communication B.Com. Sem.1 by P M MehtaMehta, P M
651.7
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
200000238
Commercial Communication B.Com. Sem.1 by P M MehtaMehta, P M
651.7
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
201000239
Commercial Communication B.Com. Sem.1 by P M MehtaMehta, P M
651.7
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
202000240
Commercial Communication B.Com. Sem.1 by P M MehtaMehta, P M
651.7
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
203000241
000242
000246
000250
General English by P M MehtaMehta, P M
425
425
425
425
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
204000243
General English by P M MehtaMehta, P M
425
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
205000244
General English by P M MehtaMehta, P M
425
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
206000245
General English by P M MehtaMehta, P M
425
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
207000247
General English by P M MehtaMehta, P M
425
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
208000248
General English by P M MehtaMehta, P M
425
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
209000249
General English by P M MehtaMehta, P M
425
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
210000251
Manav Sanshadhan Sanchalan by T J RanaRana, T J
658.4
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
211000252
Manav Sanshadhan Sanchalan by T J RanaRana, T J
658.4
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
212000254
Manav Sanshadhan Sanchalan by T J RanaRana, T J
658.4
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
213000255
Manav Sanshadhan Sanchalan by T J RanaRana, T J
658.4
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
214000256
Manav Sanshadhan Sanchalan by T J RanaRana, T J
658.4
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
215000257
Manav Sanshadhan Sanchalan by T J RanaRana, T J
658.4
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
216000258
Manav Sanshadhan Sanchalan by T J RanaRana, T J
658.4
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
217000259
Manav Sanshadhan Sanchalan by T J RanaRana, T J
658.4
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
218000260
Manav Sanshadhan Sanchalan by T J RanaRana, T J
658.4
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
219000261
Dhandhakiya Earthshastra Multatvo 2 by P M NarielwalaNarielwala, P M
330
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
220000262
Dhandhakiya Earthshastra Multatvo 2 by P M NarielwalaNarielwala, P M
330
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
221000263
Dhandhakiya Earthshastra Multatvo 2 by P M NarielwalaNarielwala, P M
330
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
222000264
Dhandhakiya Earthshastra Multatvo 2 by P M NarielwalaNarielwala, P M
330
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
223000265
Dhandhakiya Earthshastra Multatvo 2 by P M NarielwalaNarielwala, P M
330
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
224000266
Dhandhakiya Earthshastra Multatvo 2 by P M NarielwalaNarielwala, P M
330
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
225000267
Dhandhakiya Earthshastra Multatvo 2 by P M NarielwalaNarielwala, P M
330
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
226000268
Dhandhakiya Earthshastra Multatvo 2 by P M NarielwalaNarielwala, P M
330
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
227000269
Dhandhakiya Earthshastra Multatvo 2 by P M NarielwalaNarielwala, P M
330
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
228000270
Dhandhakiya Earthshastra Multatvo 2 by P M NarielwalaNarielwala, P M
330
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
229000272
005828
Dvirinodhi Namapaddhati-2 B. Com. Sem. 1 by T J RanaRana, T J
658.115
658.115
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
230000273
Dhrinodhi Namapaddhati-2 by T J RanaRana, T J
658.115
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
231000271
000274
Dhrinodhi Namapaddhati-2 by T J RanaRana, T J
658.115
658.115
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
232000275
Dhrinodhi Namapaddhati-2 by T J RanaRana, T J
658.115
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
233000276
Dhrinodhi Namapaddhati-2 by T J RanaRana, T J
658.115
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
234000277
Dhrinodhi Namapaddhati-2 by T J RanaRana, T J
658.115
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
235000278
Dhrinodhi Namapaddhati-2 by T J RanaRana, T J
658.115
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
236000279
Dhrinodhi Namapaddhati-2 by T J RanaRana, T J
658.115
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
237000280
Dhrinodhi Namapaddhati-2 by T J RanaRana, T J
658.115
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
238000281
Environmental Studies by J B ShahShah, J B
304.2
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
239000282
Environmental Studies by J B ShahShah, J B
304.2
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
240000283
Environmental Studies by J B ShahShah, J B
304.2
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
241000284
Environmental Studies by J B ShahShah, J B
304.2
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
242000285
Environmental Studies by J B ShahShah, J B
304.2
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
243000286
Environmental Studies by J B ShahShah, J B
304.2
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
244000287
Environmental Studies by J B ShahShah, J B
304.2
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
245000090-A
000288
Environmental Studies B. Com. Sem. 2 by J B ShahShah, J B
304.2
304.2
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
246000289
Environmental Studies by J B ShahShah, J B
304.2
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
247000290
Environmental Studies by J B ShahShah, J B
304.2
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
248000291
E14
Karyatmak Sanshodhan by H R VyasVyas, H R
658.54
658.54
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
249000292
Karyatmak Sanshodhan by H R VyasVyas, H R
658.54
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
250000293
Karyatmak Sanshodhan by H R VyasVyas, H R
658.54
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
251000294
Karyatmak Sanshodhan by H R VyasVyas, H R
658.54
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
252000295
Karyatmak Sanshodhan by H R VyasVyas, H R
658.54
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
253000296
Karyatmak Sanshodhan by H R VyasVyas, H R
658.54
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
254000297
Karyatmak Sanshodhan by H R VyasVyas, H R
658.54
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
255000298
000299
000300
Karyatmak Sanshodhan by H R VyasVyas, H R
658.54
658.54
658.54
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
256000301
000302
Marketing Sanchalan Multatvo by T J RanaRana, T J
658.8
658.8
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
257000303
Marketing Sanchalan Multatvo by T J RanaRana, T J
658.8
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
258000304
Marketing Sanchalan Multatvo by T J RanaRana, T J
658.8
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
259000305
Marketing Sanchalan Multatvo by T J RanaRana, T J
658.8
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
260000306
Marketing Sanchalan Multatvo by T J RanaRana, T J
658.8
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
261000307
Marketing Sanchalan Multatvo by T J RanaRana, T J
658.8
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
262000308
Marketing Sanchalanna Multatvo by T J RanaRana, T J
658.8
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
263000309
Marketing Sanchalan Multatvo by T J RanaRana, T J
658.8
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
264000310
Marketing Sanchalan Multatvo by T J RanaRana, T J
658.8
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
265000311
Nanakiya Hishabi Paddhati-2 by T J RanaRana, T J
657
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
266000312
Nanakiya Hishabi Paddhati-2 by T J RanaRana, T J
657
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
267000313
Nanakiya Hishabi Paddhati-2 by T J RanaRana, T J
657
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
268000314
Nanakiya Hishabi Paddhati-2 by T J RanaRana, T J
657
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
269000315
Nanakiya Hishabi Paddhati-2 by T J RanaRana, T J
657
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
270000316
Nanakiya Hishabi Paddhati-2 by T J RanaRana, T J
657
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
271000317
Nanakiya Hishabi Paddhati-2 by T J RanaRana, T J
657
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
272000318
Nanakiya Hishabi Paddhati-2 by T J RanaRana, T J
657
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
273000319
Nanakiya Hishabi Paddhati-2 by T J RanaRana, T J
657
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
274000320
Nanakiya Hishabi Paddhati-2 by T J RanaRana, T J
657
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
275000321
Pariyavaran Abhyash by N D ShahShah, N D
304.2
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
276000322
000323
000329
Pariyavaran Abhyash by N D ShahShah, N D
304.2
304.2
304.2
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
277000324
Pariyavaran Abhyash by N D ShahShah, N D
304.2
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
278000325
Pariyavaran Abhyash by N D ShahShah, N D
304.2
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
279000326
Pariyavaran Abhyash by N D ShahShah, N D
304.2
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
280000327
Pariyavaran Abhyash by N D ShahShah, N D
304.2
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
281000328
Pariyavaran Abhyash by N D ShahShah, N D
304.2
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
282000330
Pariyavaran Abhyash by N D ShahShah, N D
304.2
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
283000331
Ankdashastrana Multatvo 1 by H R VyasVyas, H R
519.5
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
284000332
Ankdashastrana Multatvo 1 by H R VyasVyas, H R
519.5
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
285000333
Ankdashastrana Multatvo 1 by H R VyasVyas, H R
519.5
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
286000334
Ankdashastrana Multatvo 1 by H R VyasVyas, H R
519.5
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
287000335
Ankdashastrana Multatvo 1 by H R VyasVyas, H R
519.5
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
288000336
Ankdashastrana Multatvo 1 by H R VyasVyas, H R
519.5
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
289000337
Ankdashastrana Multatvo 1 by H R VyasVyas, H R
519.5
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
290000338
Ankdashastrana Multatvo 1 by H R VyasVyas, H R
519.5
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
291000339
Ankdashastrana Multatvo 1 by H R VyasVyas, H R
519.5
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
292000340
Ankdashastrana Multatvo 1 by H R VyasVyas, H R
519.5
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
293000343
Commercial Communication B.Com. Sem.3 by P M MehtaMehta, P M
651.7
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
294000344
Commercial Communication B.Com. Sem.3 by P M MehtaMehta, P M
651.7
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
295000342
000345
Commercial Communication B.Com. Sem.3 by P M MehtaMehta, P M
651.7
651.7
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
296000346
Companylakshi Hishabi Paddhati by T J RanaRana, T J
657
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
297000347
Companylakshi Hishabi Paddhati by T J RanaRana, T J
657
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
298000348
Companylakshi Hishabi Paddhati by T J RanaRana, T J
657
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
299000349
Companylakshi Hishabi Paddhati by T J RanaRana, T J
657
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
300000350
Companylakshi Hishabi Paddhati by T J RanaRana, T J
657
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
301000351
Companylakshi Hishabi Paddhati by T J RanaRana, T J
657
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
302000352
Companylakshi Hishabi Paddhati by T J RanaRana, T J
657
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
303000353
Companylakshi Hishabi Paddhati by T J RanaRana, T J
657
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
304000354
Companylakshi Hishabi Paddhati by T J RanaRana, T J
657
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
305000355
Companylakshi Hishabi Paddhati by T J RanaRana, T J
657
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
306000356
Padatar Hishabi Paddhati-1 by T J RanaRana, T J
657.42
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
307000357
Padatar Hishabi Paddhati-1 by T J RanaRana, T J
657.42
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
308000358
Padatar Hishabi Paddhati-1 by T J RanaRana, T J
657.42
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
309000359
Padatar Hishabi Paddhati-1 by T J RanaRana, T J
657.42
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
310000360
Padatar Hishabi Paddhati-1 by T J RanaRana, T J
657.42
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
311000361
Padatar Hishabi Paddhati-1 by T J RanaRana, T J
657.42
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
312000362
Padatar Hishabi Paddhati-1 by T J RanaRana, T J
657.42
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
313000363
Padatar Hishabi Paddhati-1 by T J RanaRana, T J
657.42
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
314000364
Padatar Hishabi Paddhati-1 by T J RanaRana, T J
657.42
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
315000365
Padatar Hishabi Paddhati-1 by T J RanaRana, T J
657.42
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
316000366
000367
Sarkari Nana Paddhatinu Earthshastra by P M NarielwalaNarielwala, P M
336
336
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
317000368
Sarkari Nana Paddhatinu Earthshastra by P M NarielwalaNarielwala, P M
336
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
318000369
Sarkari Nana Paddhatinu Earthshastra by P M NarielwalaNarielwala, P M
336
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
319000370
Sarkari Nana Paddhatinu Earthshastra by P M NarielwalaNarielwala, P M
336
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
320000371
Sarkari Nana Paddhatinu Earthshastra by P M NarielwalaNarielwala, P M
336
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
321000372
Sarkari Nana Paddhatinu Earthshastra by P M NarielwalaNarielwala, P M
336
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
322000373
Sarkari Nana Paddhatinu Earthshastra by P M NarielwalaNarielwala, P M
336
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
323000374
Sarkari Nana Paddhatinu Earthshastra by P M NarielwalaNarielwala, P M
336
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
324000375
Sarkari Nana Paddhatinu Earthshastra by P M NarielwalaNarielwala, P M
336
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
325000376
Ankdashastrana Multatvo 1 by H R VyasVyas, H R
519.5
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
326000377
Ankdashastrana Multatvo 1 by H R VyasVyas, H R
519.5
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
327000378
Ankdashastrana Multatvo 1 by H R VyasVyas, H R
519.5
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
328000379
Ankdashastrana Multatvo 1 by H R VyasVyas, H R
519.5
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
329000380
Ankdashastrana Multatvo 1 by H R VyasVyas, H R
519.5
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
330000381
000382
Ankdashastrana Multatvo 1 by H R VyasVyas, H R
519.5
519.5
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
331000383
Ankdashastrana Multatvo 1 by H R VyasVyas, H R
519.5
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
332000384
Ankdashastrana Multatvo 1 by H R VyasVyas, H R
519.5
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
333000385
Ankdashastrana Multatvo 1 by H R VyasVyas, H R
519.5
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
334000386
Utpadan Sanchalan by T J RanaRana, T J
658.56
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
335000387
000388
Utpadan Sanchalan by T J RanaRana, T J
658.56
658.56
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
336000389
Utpadan Sanchalan by T J RanaRana, T J
658.56
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
337000390
Utpadan Sanchalan by T J RanaRana, T J
658.56
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
338000391
Utpadan Sanchalan by T J RanaRana, T J
658.56
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
339000392
Utpadan Sanchalan by T J RanaRana, T J
658.56
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
340000393
Utpadan Sanchalan by T J RanaRana, T J
658.56
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
341000394
Utpadan Sanchalan by T J RanaRana, T J
658.5
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
342000395
Utpadan Sanchalan by T J RanaRana, T J
658.56
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
343000396
000397
Karvera Parichay 2 by T J RanaRana, T J
366.2
366.2
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
344000398
Karvera Parichay 2 by T J RanaRana, T J
366.2
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
345000399
Karvera Parichay 1 by T J RanaRana, T J
336.2
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
346000400
Karvera Parichay 2 by T J RanaRana, T J
366.2
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
347000401
Karvera Parichay 2 by T J RanaRana, T J
366.2
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
348000402
Karvera Parichay 2 by T J RanaRana, T J
366.2
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
349000403
Karvera Parichay 2 by T J RanaRana, T J
366.2
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
350000404
Karvera Parichay 2 by T J RanaRana, T J
366.2
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
351000405
Karvera Parichay 2 by T J RanaRana, T J
366.2
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
352000406
Auditing-1 by T J RanaRana, T J
657.4505
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
353000407
000408
000409
Auditing-1 by T J RanaRana, T J
657.4505
657.4505
657.4505
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
354000410
Auditing-1 by T J RanaRana, T J
657.4505
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
355000412
Auditing-1 by T J RanaRana, T J
657.4505
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
356000413
Auditing-1 by T J RanaRana, T J
657.4505
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
357000414
Auditing-1 by T J RanaRana, T J
657.4505
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
358000415
Auditing-1 by T J RanaRana, T J
657.4505
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
359000416
000417
Padatar Hishabi Paddhati-2 by T J RanaRana, T J
657.42
657.42
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
360000418
Padatar Hishabi Paddhati-2 by T J RanaRana, T J
657.42
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
361000419
Padatar Hishabi Paddhati-2 by T J RanaRana, T J
657.42
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
362000420
Padatar Hishabi Paddhati-2 by T J RanaRana, T J
657.42
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
363000421
Padatar Hishabi Paddhati-2 by T J RanaRana, T J
657.42
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
364000422
Padatar Hishabi Paddhati-2 by T J RanaRana, T J
657.42
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
365000423
Padatar Hishabi Paddhati-2 by T J RanaRana, T J
657.42
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
366000424
Padatar Hishabi Paddhati-2 by T J RanaRana, T J
657.42
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
367000425
Padatar Hishabi Paddhati-2 by T J RanaRana, T J
657.42
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
368000426
Vrudhi Ane Vikashanu Earthshastra by P M NariyelvalaNariyelvala, P M
338.9
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
369000427
Vrudhi Ane Vikashanu Earthshastra by P M NariyelvalaNariyelvala, P M
338.9
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
370000428
Vrudhi Ane Vikashanu Earthshastra by P M NariyelvalaNariyelvala, P M
338.9
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
371000429
Vrudhi Ane Vikashanu Earthshastra by P M NariyelvalaNariyelvala, P M
338.9
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
372000430
Vrudhi Ane Vikashanu Earthshastra by P M NariyelvalaNariyelvala, P M
338.9
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
373000431
Vrudhi Ane Vikashanu Earthshastra by P M NariyelvalaNariyelvala, P M
338.9
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
374000432
Vrudhi Ane Vikashanu Earthshastra by P M NariyelvalaNariyelvala, P M
338.9
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
375000433
Vrudhi Ane Vikashanu Earthshastra by P M NariyelvalaNariyelvala, P M
338.9
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
376000434
Vrudhi Ane Vikashanu Earthshastra by P M NariyelvalaNariyelvala, P M
338.9
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
377000435
Vrudhi Ane Vikashanu Earthshastra by P M NariyelvalaNariyelvala, P M
338.9
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
378000436
000437
000438
Journey Through Of Words B. Com. Sem. 2 by Poetry Prose Prose , Poetry
820.82
820.82
820.82
Delhi
Orient Blackswan Ltd
379000439
Journey Through Of Words by Poetry Prose Prose , Poetry
820.82
Delhi
Orient Blackswan Ltd
380000440
Journey Through Of Words by Poetry Prose Prose , Poetry
820.82
Delhi
Orient Blackswan Ltd
381000441
Journey Through Of Words by Poetry Prose Prose , Poetry
820.82
Delhi
Orient Blackswan Ltd
382000442
000443
000444
000445
Golden Leaves by ,
820.82
820.82
820.82
820.82
Delhi
Macmillan Ltd
383000446
Golden Leaves by ObjObj,
820.82
Delhi
Macmillan Ltd
384000447
Golden Leaves by ,
820.82
Delhi
Macmillan Ltd
385000448
Modern Essays by H C MahajanMahajan, H C
808.4
Delhi
S Chand Pvt Ltd
386000449
Modern Essays by H C MahajanMahajan, H C
808.4
Delhi
S Chand Pvt Ltd
387000450
000451
000459
High School English Grammar And Compostion by S Chand Chand , S
428.24
428.24
428.24
New Delhi
S Chand And Company Pvt Ltd
388000452
High School English Grammar by Wren MartinMartin, Wren
001
Delhi
S Chand Pvt Ltd
389000453
High School English Grammar by N D V Prasad Prasad , N D V
001
Delhi
S Chand Pvt Ltd
390000454
High School English Grammar And Compostion by S Chand Chand , S
428.24
New Delhi
S Chand And Company Pvt Ltd
391000455
High School English Grammar And Compostion by S Chand Chand , S
428.24
New Delhi
S Chand And Company Pvt Ltd
392000456
High School English Grammar And Compostion by S Chand Chand , S
428.24
New Delhi
S Chand And Company Pvt Ltd
393000457
High School English Grammar And Compostion by S Chand Chand , S
428.24
New Delhi
S Chand And Company Pvt Ltd
394000458
High School English Grammar And Compostion by S Chand Chand , S
428.24
New Delhi
S Chand And Company Pvt Ltd
395000460
000461
A Glossary Of Literary Terms by M H Abrams Abrams , M H
803
803
Andover
Cengage Learing India P Ltd
396000462
History Of English Literature by Edward AlbertAlbert, Edward
820.9
London
Oxford University Ltd
397000463
The 3 Mistakes Of My Life by Chetan BhagatBhagat, Chetan
823.92
New Delhi
Rupa And Co
398000464
Revolution 2020 by Chetan BhagatBhagat, Chetan
823.92
New Delhi
Rupa And Co
399000465
One Night At The Call Center by Chetan BhagatBhagat, Chetan
823.92
New Delhi
Rupa And Co
400000466
A Short History Of English Literature by Pramod NayarNayar, Pramod
820.9
Bangalore
Foundation Book Ltd
401000467
English Literature by Andrew SandersSanders, Andrew
820.9
New Delhi
Oxford University Press
402000468
Advanced English Grammar by Marin Hewings Hewings , Marin
428.24
London
Cambridge University
403000469
Advanced English Grammar by Martin Hewings Hewings , Martin
428.24
London
Cambridge University
404000470
Intermediate English Grammar by Raymond MurphyMurphy, Raymond
428.24
New York
Cambridge University Press
405000471
Intermediate English Grammar by Raymond MurphyMurphy, Raymond
428.24
New York
Cambridge University Press
406000472
Compreshensive Statistical Methods by P N AroraArora, P N
211
New Delhi
S Chand And Company Pvt Ltd
407000473
Compreshensive Statistical Methods by P N AroraArora, P N
311
New Delhi
S Chand And Company Pvt Ltd
408000474
Problems In Operations by Prem Kumar Gupta Gupta , Prem Kumar
658.542
Delhi
S Chand Pvt Ltd
409000475
Statistics For Business And Economics by Anderson Sweeney Sweeney , Anderson
519.9
Andover
Cengage Learing India P Ltd
410000476
Statistics For Business And Economics by Sweeeney AndersonAnderson, Sweeeney
519.9
Delhi
Cengage Learning
411000477
Operations Research by Hamdy TahaTaha, Hamdy
658.072
Delhi
Pearson Ltd
412000478
Operations Research by Hamdy TahaTaha, Hamdy
658.072
Delhi
Pearson Ltd
413000479
Programmed Statistics by B L AgarwalAgarwal, B L
658.07
New Delhi
New Age International P Ltd
414000480
Programmed Statistics by B L AgarwalAgarwal, B L
658.07
Udaipur
New Age International Ltd
415000481
Business Statistics by J K SharmaSharma, J K
658.001
U P
Vikas Publishing House Lte
416000482
Business Statistics by J K SharmaSharma, J K
658.001
New Delhi
Pearson
417000483
Operations Research by J K SharmaSharma, J K
658.072
Delhi
Macmillan Ltd
418000484
Operations Research by J K SharmaSharma, J K
658.072
Delhi
Macmillan Ltd
419000485
Dutt Evam Sundaram Bharatiya Earthvyavastha by Gaurav DuttaDutta, Gaurav
330.954
New Delhi
S. Chand And Company Pvt. Ltd.
420000486
Macroeconomics : Theory And Policy by H L AhujaAhuja, H L
339
New Delhi
S. Chand And Company Pvt. Ltd.
421000488
Cost Accounting by P C TulsianTulsian, P C
657
New Delhi
S. Chand And Company Ltd
422000489
Cost Accounting by P C TulsianTulsian, P C
657
New Delhi
S. Chand And Company Ltd
423000490
Grewals Accountancy by M P GuptaGupta, M P
657
New Delhi
S. Chand And Company Ltd
424000491
Grewals Accountancy by M P GuptaGupta, M P
657
New Delhi
S. Chand And Company Ltd
425000492
Problems And Soultions In Advanced Accountancy Volume 1 by S N MaheshwariMaheshwari, S N
657.4
Noida
Vikas Publishing House Pvt Ltd
426000493
Problems And Soultions In Advanced Accountancy Volume 2 by S N MaheshwariMaheshwari, S N
657.4
Noida
Vikas Publishing House Pvt Ltd
427000494
Accountancy For Ca-Ipcc (Group-1) by P C TulsianTulsian, P C
657
New Delhi
S. Chand And Company Ltd
428000495
Accountancy For Ca-Ipcc (Group-1) by P C TulsianTulsian, P C
657
New Delhi
S. Chand And Company Ltd
429000496
Financial Accounting For Bcom, Ca, Cs And Icwa (Foundation) Courses by S N MaheshwariMaheshwari, S N
657.4
Noida
Vikas Publishing House Pvt Ltd
430000497
Financial Accounting For Bcom, Ca, Cs And Icwa (Foundation) Courses by S N MaheshwariMaheshwari, S N
657.4
Noida
Vikas Publishing House Pvt Ltd
431000498
Corporate Accounting For B.Com., M.Com., Bba, Mba, And Professional Exmaniations by S N MaheshwariMaheshwari, S N
657
Noida
Vikas Publishing House Pvt Ltd
432000499
Corporate Accounting For B.Com., M.Com., Bba, Mba, And Professional Exmaniations by S N MaheshwariMaheshwari, S N
657
Noida
Vikas Publishing House Pvt Ltd
433000500
Cost Accounting : Principles And Practice by M N AroraArora, M N
657.42
Noida
Vikas Publishing House Pvt Ltd
434000501
Cost Accounting : Principles And Practice by M N AroraArora, M N
657.42
New Delhi
Vikas Publishing House Pvt Ltd
435000502
Problems And Soultions In Advanced Accountancy Volume 2 by S N MaheshwariMaheshwari, S N
657.4
Noida
Vikas Publishing House Pvt Ltd
436000503
Problems And Soultions In Advanced Accountancy Volume 2 by S N MaheshwariMaheshwari, S N
657.4
Noida
Vikas Publishing House Pvt Ltd
437000504
Oxford Practice Grammar by John EastwoodEastwood, John
428.24
New Delhi
Oxford University Press
438000505
Intermediate Grammar Usage And by M L TickooTickoo, M L
001
Delhi
Orient Blackswan Ltd
439000506
Intermediate English Grammar by Raymond MurphyMurphy, Raymond
428.24
New York
Cambridge University Press
440000507
Living English Structure by W Stannard AllenAllen, W Stannard
428.24
London
Pearson Education
441000508
Better English Pronunciation by U D OconnorOconnor, U D
421.5509031
London
Cambridge University
442000509
Spoken English by M C SreevalsanSreevalsan, M C
420.141
Delhi
Vikas Publishing House Ltd
443000510
Idioms And Phrasal Verbs by P K Banerijee Banerijee , P K
398.9203
Delhi
Abc Publisher Ltd
444000511
Synonyms And Antonyms by Tarun ChakarbortyChakarborty, Tarun
423.1
Delhi
Diamond Books Ltd
445000512
Fun In Using Proverbs by W SequeiraSequeira, W
398.9203
Delhi
Infinity Books Ltd
446000513
Word Power Made Easy by Norman Lewis Lewis , Norman
423
Delhi
W R Goyal Publishers Ltd
447000514
Writing Essays And Reports by Stephen MclarenMclaren, Stephen
808.066
Delhi
Viva Books Ltd
448000515
The Complete Letter Writer by ObjObj,
826
Delhi
Macmillan Ltd
449000516
Commercial Correspondence by A Ashley Ashley , A
808.066651021
London
Oxford University Ltd
450000517
A Practical Course For Developing by J K Gangal Gangal , J K
808.042
Delhi
Phi Learing Private Ltd
451000518
Written Commnication In English by Sarah FreemanFreeman, Sarah
420.14
Delhi
Orient Blackswam
452000519
Communication Skills For Technical Students by T M FarhathullahFarhathullah, T M
658.45
New Delhi
Orient Black Swam
453000520
Communicate To Conquer by Pushp LataLata, Pushp
658.45
Delhi
Phi Learing Private Ltd
454000521
Soft Skills For Interpersonal Commnication by S BalasubramanimBalasubramanim, S
650.1
New Delhi
Orient Blacksswam
455000522
Commnicate In Collapse by Pushp LataLata, Pushp
658.45
New Delhi
Phi Learning Private Ltd
456000523
Communication Skills by Meenakshi RamaniRamani, Meenakshi
651.7
New Delhi
Oxford University Press
457000524
Personalty Development by D P SabaharwalSabaharwal, D P
126
Delhi
Prakash Books
458000525
Body Language by Allan Pease Pease , Allan
153.69
London
Sheldon Press
459000526
A Critical History Of English by David Daiches Daiches , David
820.9
Delhi
Supernova Publishers
460000527
A Critical History Of English by David Daiches Daiches , David
820.9
London
Cambridge University
461000528
Oxford Modern English Gujarati Dictionary by P G DeshpandeDeshpande, P G
423.91471
New Delhi
Oxford University Press
462000529
Dictionary Of Contemporary by ObjObj,
001
Delhi
Pearson Ltd
463000530
Language Activator by Act LangLang, Act
428.1
England
Pearson Education Ltd
464000531
The Facts On Life Students Thesaurus by Marc MccutcheonMccutcheon, Marc
423.12
New York
Checkmark Books
465000532
A Handbook Of Literary Terms by M H Abrams Abrams , M H
803
Andover
Cengage Learing India P Ltd
466000533
Literary Theory And Criticism by Patricia WaughWaugh, Patricia
801.9509
London
Oxford University Ltd
467000534
The Wheel Of Fire by G Wilson KnightKnight, G Wilson
822.33
London
Routledge Taylor And Francis Group
468000535
The Shaping Of Modern Gujarat by Achyut Yagnik Yagnik , Achyut
954.75
London
Penguin Books Ltd
469000536
Malgudi Days by R K NarayanNarayan, R K
823.912
New Delhi
Indian Thought Publications
470000537
Rabindranath Tagore by W B Yeats Yeats , W B
891.4414
London
Wisdom Tree Ltd
471000538
Under The Banyan Tree And Other Stories by R K NarayanNarayan, R K
823
India
Indian Thought Publications
472000539
Gitanjali by Raghukul TilakTilak, Raghukul
891.4414
Delhi
Rama Brothers Ltd
473000540
The Golden Treasury Of Indo Anglian by Vinayak GokakGokak, Vinayak
821.91
Delhi
Sahitya Akademi Ltd
474000541
Moden Indian Poetry In English by K Ayyappa Paniker Paniker , K Ayyappa
821.9109
Delhi
Sahitya Akademi Ltd
475000542
R.K. Narayan Critical Essays by Sarbani PutatundaPutatunda, Sarbani
823
New Delhi
Phi Learning Pvt. Ltd.
476000543
Abraham Lincoln by Lord CharnwoodCharnwood, Lord
973.7092
New Delhi
Gbd Books
477000544
The Audacity Of Hope by Baaack ObamaObama, Baaack
973.04960730092
London
Canongate
478000545
100 Great Books by John C CanningCanning, John C
808.8
New Delhi
Rupa And Co
479000546
Indian Writing In English by K R SrinivasaSrinivasa, K R
820.9954
Delhi
Sterling Publishing Ltd
480000547
Love In The Time Of Cholera by Gabriel Garcia MarquezMarquez, Gabriel Garcia
863.64
New Delhi
Penguin Books
481000548
The Interpretation Of Dreams by Sigmund FreudFreud, Sigmund
154.634
Noida
Maple Press
482000549
Psychology Fifth Ediciton by Robber A BaronBaron, Robber A
150
Delhi
Pearson
483000550
Stress Management by P K DuttaDutta, P K
158.7
Mumbai
Himalaya Publishing House
484000551
Stress Management by P K DuttaDutta, P K
158.7
Mumbai
Himalaya Publishing House
485000552
Stress Management by P K DuttaDutta, P K
158.7
Mumbai
Himalaya Publishing House
486000553
Stress Management by P K DuttaDutta, P K
158.7
Mumbai
Himalaya Publishing House
487000554
Stress Management by P K DuttaDutta, P K
158.7
Mumbai
Himalaya Publishing House
488000555
Stress Management by P K DuttaDutta, P K
158.7
Mumbai
Himalaya Publishing House
489000556
Stress Management by P K DuttaDutta, P K
158.7
Mumbai
Himalaya Publishing House
490000557
Stress Management by P K DuttaDutta, P K
158.7
Mumbai
Himalaya Publishing House
491000558
Sales And Distribution Managmenet by Krishna K HavaldarHavaldar, Krishna K
658.81
New Delhi
Tata Mcgraw Hill Education P Ltd
492000559
Sales And Distribution Managmenet by Krishna K HavaldarHavaldar, Krishna K
658.81
New Delhi
Tata Mcgraw Hill Education P Ltd
493000560
Sales And Distribution Managmenet by Krishna K HavaldarHavaldar, Krishna K
658.81
New Delhi
Tata Mcgraw Hill Education P Ltd
494000561
Sales And Distribution Managmenet by Krishna K HavaldarHavaldar, Krishna K
658.81
New Delhi
Tata Mcgraw Hill Education P Ltd
495000562
Sales And Distribution Managmenet by Krishna K HavaldarHavaldar, Krishna K
658.81
New Delhi
Tata Mcgraw Hill Education P Ltd
496000563
Sales And Distribution Managmenet by Krishna K HavaldarHavaldar, Krishna K
658.81
New Delhi
Tata Mcgraw Hill Education P Ltd
497000564
Sales And Distribution Managmenet by Krishna K HavaldarHavaldar, Krishna K
658.81
New Delhi
Tata Mcgraw Hill Education P Ltd
498000565
Sales And Distribution Managmenet by Krishna K HavaldarHavaldar, Krishna K
658.81
New Delhi
Tata Mcgraw Hill Education P Ltd
499000566
Sales And Distribution Managmenet by Krishna K HavaldarHavaldar, Krishna K
658.81
New Delhi
Tata Mcgraw Hill Education P Ltd
500000567
Sales And Distribution Managmenet by Krishna K HavaldarHavaldar, Krishna K
658.81
New Delhi
Tata Mcgraw Hill Education P Ltd
501000568
Principles And Practices Of Banking by MacmillanMacmillan,
332.1
New Delhi
Macmillman
502000569
The Indian Financial System by Bharati V PathakPathak, Bharati V
332.10954
Delhi
Pearson
503000570
Indian Financial System by M Y KhanKhan, M Y
332.028954
Delhi
Tata Mcgraw Hill Education P Ltd
504000571
Foreign Exchange Internartional by A V RajwadeRajwade, A V
330.45
Ahmedabad
Hasu Traders
505000572
Marketing Management by Philip KotlerKotler, Philip
658.8
Delhi
Pearson Education
506000573
Financial Institutions And Markets by L M BholeBhole, L M
658.15
New Delhi
Tata Mcgraw Hill Education P Ltd
507000574
Time Mamagment For Busy People by Roberta RoeschRoesch, Roberta
650.19
New Delhi
Tata Mcgraw Hill Education P Ltd
508000575
Banking Law And Practice by P N VarshneyVarshney, P N
346.5125082
New Delhi
Sultan Chand And Sons
509000576
Principles Of Marketing by Philip KotlerKotler, Philip
658.8
Delhi
Prentice Hall Is And Imprint Of Pearson
510000577
Strategic Financial Management by Ravi M KishoreKishore, Ravi M
658.4012
Delhi
Tan Prints P Ltd
511000578
Financial Management by I M PandeyPandey, I M
658.15
New Delhi
Vikash Publishing House Pvt Ltd
512000579
Tourism Operations And Management by Sunetra RodayRoday, Sunetra
647.94
New Delhi
Oxford University Press
513000580
International Business by L N KoliKoli, L N
382
Agra
Lakshmi Narain Agarwal
514000581
Financial Accounting For Bba by S N MaheshwariMaheshwari, S N
657
Noida
Vikas Publishing House Pvt Ltd
515000582
Human Resource Development by K AswathappaAswathappa, K
658.4
Delhi
Tata Mcgraw Hill Education P Ltd
516000583
Financial Management by Prasanna ChandraChandra, Prasanna
658.15
Delhi
Tata Mcgraw Hill Education P Ltd
517000584
Frontiers Of Electronic Commerce by Ravi M KalakotaKalakota, Ravi M
658.84
Delhi
Pearson Education
518000585
Advertising And Promotion by George E BlechBlech, George E
658.85
New Delhi
Tata Mcgraw Hill Education P Ltd
519000586
English Literature by Aarti AnilAnil, Aarti
820.9
Agra
Upkar Prakashan
520000587
Oxford Pocket English Grammar by A J ThomsonThomson, A J
425
London
Oxford University Ltd
521000588
History Of English Literature by Edward AlbertAlbert, Edward
820.9
London
Oxford University Ltd
522000589
2 States by Chetan BhagatBhagat, Chetan
823.92
New Delhi
Rupa And Co
523000590
Effective English Essays by NavneetNavneet,
824.008
Ahmedabad
Navneet House
524000591
The Monk Who Sold His Ferrari by Robin S SharmaSharma, Robin S
813.54
Ahmedabad
Jaico Publishing House
525000592
An Introduction To English by B Prasad Prasad , B
801.95
Delhi
Macmillan Ltd
526000593
Advanced Essays by Shakti Batra Batra , Shakti
808
Delhi
Bright Publication Ltd
527000594
A Glossary Of Literary Terms by M H Abrams Abrams , M H
803
Andover
Cengage Learing India P Ltd
528000595
Murphys English Grammar by Raymond MurphyMurphy, Raymond
428.24
Landon
Cambridge University
529000596
Advanced Grammar In Use by Martin Hewings Hewings , Martin
428.24
Landon
Cambridge University
530000598
A Handbook Of Literary Terms by M H Abrams Abrams , M H
803
Andover
Cengage Learing India P Ltd
531000599
Choicest Essays by Shakti Batra Batra , Shakti
808.84
Delhi
Bright Publication Ltd
532000600
Nimbandh Mala by Nishi TyagiTyagi, Nishi
891.434
New Delhi
Academic (India) Publishers
533000601
A Short History Of English Literature by Pramod NayarNayar, Pramod
820.9
Bangalore
Foundation Book Ltd
534000602
A Short History Of English Literature by Pramod NayarNayar, Pramod
820.9
Bangalore
Foundation Book Ltd
535000603
A Short History Of English Literature by Pramod NayarNayar, Pramod
820.9
Bangalore
Foundation Book Ltd
536000604
A Short History Of English Literature by Pramod NayarNayar, Pramod
820.9
Bangalore
Foundation Book Ltd
537000605
A Blackground To The Study Of English by B PrasadPrasad, B
820.9
Nagpur
Macmillan Publisher India Ltd
538000606
A Critical History Of English by David Daiches Daiches , David
820.9
Delhi
Supernova Publishers
539000607
A Critical History Of English Literature by David DaichesDaiches, David
820.9
New Delhi
Supernova Publiser
540000608
The Complete Works Of Shakespeare by ObjObj,
822.33
London
Continental Publishers
541000609
Bhagvadomandal Bhag 9 (Sha-Da) by BhagavatsinhjiBhagavatsinhji,
491.4782421
Rajkot
Pravin Prakashan Pvt. Ltd.
542000610
Bhagvadomandal Bhag 3 (Ka-Dam) by BhagavatsinhjiBhagavatsinhji,
491.4782421
Rajkot
Pravin Prakashan Pvt. Ltd.
543000611
Bhagvadomandal Bhag 6 (Ni-Fa) by BhagavatsinhjiBhagavatsinhji,
491.4782421
Rajkot
Pravin Prakashan Pvt. Ltd.
544000612
Bhagvadomandal Bhag 2 (Aa-Ao) by BhagavatsinhjiBhagavatsinhji,
491.4782421
Rajkot
Pravin Prakashan Pvt. Ltd.
545000613
Bhagvadomandal Bhag 1 (A-Aam) by BhagavatsinhjiBhagavatsinhji,
491.4782421
Rajkot
Pravin Prakashan Pvt. Ltd.
546000614
Bhagvadomandal Bhag 5 (Ti-Ni) by BhagavatsinhjiBhagavatsinhji,
491.4782421
Rajkot
Pravin Prakashan Pvt. Ltd.
547000615
Bhagvadomandal Bhag 8 (Ma-Va) by BhagavatsinhjiBhagavatsinhji,
491.4782421
Rajkot
Pravin Prakashan Pvt. Ltd.
548000616
Bhagvadomandal Bhag 4 (Cha-Ta) by BhagavatsinhjiBhagavatsinhji,
491.4782421
Rajkot
Pravin Prakashan Pvt. Ltd.
549000617
Bhagvadomandal Bhag 7 (Ba-Maa) by BhagavatsinhjiBhagavatsinhji,
491.4782421
Rajkot
Pravin Prakashan Pvt. Ltd.
550000618
Dictionary Of Accounting by ObjObj,
657.0321
London
Oxford University Ltd
551000619
Fujndamentals Of Applied Statistics by S C Gupta Gupta , S C
311.2
Delhi
Sultan Chand
552000620
Mass Communication In India by Keval Kumar Kumar , Keval
302.20
Ahmedabad
Jaico Publishing House
553000621
Fundamental Of Multimedia by Ze Nian Nian , Ze
066.7
New Delhi
Phi Learning Pvt Ltd
554000622
Multimedia Computing Communications by Klara NahrstedtNahrstedt, Klara
006.7
Delhi
Pearson Education
555000623
Visual Dictionary by ObjObj,
423.17
London
Dorling Kindersley
556000624
Jaaher Earthshastra by R C JoshiJoshi, R C
336
Surat
New Popular Prakashan
557000625
Paryavarannu Earthshastra by B K BhatBhat, B K
363.700973
Surat
New Popular Prakashan
558000626
Bharatiya Earthtantra 2 by R C JoshiJoshi, R C
338.954
Surat
New Popular Prakashan
559000627
Antarrastriya Earthshastrana Siddhanto by R C PatelPatel, R C
382.104
Surat
New Popular Prakashan
560000628
Commentary On The Consumer Protection Act 5Th Ed. by J N BarowaliaBarowalia, J N
339.4702654
New Delhi
Universal Law Publishing Co. Pvt. Ltd.
561000629
Guide To The Companies Act A Ramaiya 17Th Ed. Part 1 by A RamaiyaRamaiya, A
346.416602632
Nagpur
Lexis Nexis Butterworths Wadhwa
562000630
Guide To The Companies Act A Ramaiya 17Th Ed. Part 2 by A RamaiyaRamaiya, A
346.416602632
Nagpur
Lexis Nexis Butterworths Wadhwa
563000631
Guide To The Companies Act A Ramaiya 17Th Ed. Part 3 by A RamaiyaRamaiya, A
346.416602632
Nagpur
Lexis Nexis Butterworths Wadhwa
564000632
Guide To The Companies Act A Ramaiya 17Th Ed. Part 1 by A RamaiyaRamaiya, A
346.416602632
Nagpur
Lexis Nexis Butterworths Wadhwa
565000633
Guide To The Companies Act : 17Th Ed. Appendix Part 2 by A RamaiyaRamaiya, A
346.416602632
Nagpur
Lexis Nexis Butterworths Wadhwa
566000634
Guide To The Companies Act : Cumulative Supplement by A RamaiyaRamaiya, A
346.416602632
Nagpur
Lexis Nexis Butterworths Wadhwa
567000635
Ansons Law Of Contract 29Th Ed. by Jack BeatsonBeatson, Jack
346.4102
New Delhi
Oxford University Press
568000636
The Negotiable Instruments Act, 1881 by B DuttaDutta, B
346.54096
Allahabad
Dwivedi Law Agency
569000637
Pollock And Mulla The Sale Of Goods Act by Satish J ShahShah, Satish J
346.595072
Nagpur
Lexis Nexis Butterworths Wadhwa
570000638
The Indian Contract Act, 1872 14Th Ed. by Nilima BhadbhadeBhadbhade, Nilima
347.40954
Nagpur
Lexis Nexis Butterworths Wadhwa
571000639
The Law Lexicon 3Rd Ed. 2012 by Shakil Ahmad KhanKhan, Shakil Ahmad
349.7303
Nagpur
Lexis Nexis Butterworths Wadhwa
572000640
Company Secretary by P M ShahShah, P M
658.1145
Ahmedabad
Kumar Prakashan
573000641
Company Secretary by P M ShahShah, P M
658.1145
Ahmedabad
Kumar Prakashan
574000642
000643
Company Secretary farjo ane Karyo B. Com. Sem. 3 by P M ShahShah, P M
658.1145
658.1145
Ahmedabad
Kumar Prakashan
575000644
Company Secretary by P M ShahShah, P M
658.1145
Ahmedabad
Kumar Prakashan
576000645
Company Secretary by P M ShahShah, P M
658.1145
Ahmedabad
Kumar Prakashan
577000646
Cost Accounting-1 by T J RanaRana, T J
657.4
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
578000648
Tally Accounting Erp 9.0 by Anil A DataniyaDataniya, Anil A
657.0285
Ahmedabad
Kumar Prakashan
579000649
Tally Accounting Erp 9.0 by Anil A DataniyaDataniya, Anil A
657.0285
Ahmedabad
Kumar Prakashan
580000650
Tally Accounting Erp 9.0 by Anil A DataniyaDataniya, Anil A
657.0285
Ahmedabad
Kumar Prakashan
581000651
Tally Accounting Erp 9.0 by Anil A DataniyaDataniya, Anil A
657.0285
Ahmedabad
Kumar Prakashan
582000652
Tally Accounting Erp 9.0 by Anil A DataniyaDataniya, Anil A
657.0285
Ahmedabad
Kumar Prakashan
583000653
Tally Accounting Erp 9.0 by Anil A DataniyaDataniya, Anil A
657.0285
Ahmedabad
Kumar Prakashan
584000654
Tally Accounting Erp 9.0 by Anil A DataniyaDataniya, Anil A
657.0285
Ahmedabad
Kumar Prakashan
585000655
Tally Accounting Erp 9.0 by Anil A DataniyaDataniya, Anil A
657.0285
Ahmedabad
Kumar Prakashan
586000656
Tally Accounting Erp 9.0 by Anil A DataniyaDataniya, Anil A
657.0285
Ahmedabad
Kumar Prakashan
587000657
Tally Accounting Erp 9.0 by Anil A DataniyaDataniya, Anil A
657.0285
Ahmedabad
Kumar Prakashan
588000658
Tally Accounting Erp 9.0 by Anil A DataniyaDataniya, Anil A
657.0285
Ahmedabad
Kumar Prakashan
589000659
Tally Accounting Erp 9.0 by Anil A DataniyaDataniya, Anil A
657.0285
Ahmedabad
Kumar Prakashan
590000660
Tally Accounting Erp 9.0 by Anil A DataniyaDataniya, Anil A
657.0285
Ahmedabad
Kumar Prakashan
591000661
Tally Accounting Erp 9.0 by Anil A DataniyaDataniya, Anil A
657.0285
Ahmedabad
Kumar Prakashan
592000662
Tally Accounting Erp 9.0 by Anil A DataniyaDataniya, Anil A
657.0285
Ahmedabad
Kumar Prakashan
593000663
Tally Accounting Erp 9.0 by Anil A DataniyaDataniya, Anil A
657.0285
Ahmedabad
Kumar Prakashan
594000664
Tally Accounting Erp 9.0 by Anil A DataniyaDataniya, Anil A
657.0285
Ahmedabad
Kumar Prakashan
595000665
Tally Accounting Erp 9.0 by Anil A DataniyaDataniya, Anil A
657.0285
Ahmedabad
Kumar Prakashan
596000666
Tally Accounting Erp 9.0 by Anil A DataniyaDataniya, Anil A
657.0285
Ahmedabad
Kumar Prakashan
597000668
Safaltanu Soneri Megdhanushya by Suresh SavaniSavani, Suresh
126
Ahmedabad
Parshva Publication
598000669
Safal Bano, Sahune Gamo by Suresh SavaniSavani, Suresh
158.4
Ahmedabad
Parshva Publication
599000670
Positive Personality Kai Rite? by Raju AndhariyaAndhariya, Raju
126
Ahmedabad
Navsarjan Publication
600000671
Personality Development:Kayi Rite ? by Raju AndhariaAndharia, Raju
126
Ahmedabad
Navbharat Sahityamandir
601000672
Magic Of Think Big by David J SchwartzSchwartz, David J
158.1
Ahmedabad
R.R. Sheth And Co. Pvt. Ltd.
602000673
A Comparative Study Of Companies Act 2013 by S Taxmann Taxmann , S
347.7
New Delhi
Taxmann Publication P Ltd
603000674
Tax And Regulatory Handbook by Ajay GuptaGupta, Ajay
336.2070
New Delhi
Taxmann Publications P Ltd
604000675
Personality Development And Communication by S S Narula Narula , S S
126
Delhi
Taxmanns Ltd
605000676
You Can Win A Job Interview by Ranjeet MehtaMehta, Ranjeet
650.144
Delhi
Taxmanns Ltd
606000677
Corporate Tax Planning And Business Tax Procedures by Vinod K SinghaniaSinghania, Vinod K
343.7105267
New Delhi
Taxmann Publications P Ltd
607000678
Corporate Governance Values by Neeru VasishthVasishth, Neeru
658.3
Delhi
Taxmann Publication
608000679
Strategic Financial Management by Ravi M KishoreKishore, Ravi M
658.15
New Delhi
Taxmann Publications P Ltd
609000680
Financial Management by Ravi Kishore Kishore , Ravi
658.15
Delhi
Taxmanns Ltd
610000681
Fundamentals Of Financial Managemen. by R P RustagiRustagi, R P
658.150973
Delhi
Taxmann Publication
611000682
Fundamentals Of Management Accounting by R P RustagiRustagi, R P
658.1552
New Delhi
Taxmann Publishing (P) Ltd
612000683
Cost Accounting And Financial Management by Ravi M KishoreKishore, Ravi M
657
New Delhi
Taxmann Publishing (P) Ltd
613000684
Mutual Funds Products And Services by MutualMutual,
332.2
New Delhi
Indian Institute Of Banking And Finance
614000685
Accounting Standards And Corporate Accounting Practices by T P GhoshGhosh, T P
657.021854
New Delhi
Taxmann Publishing (P) Ltd
615000686
Accounting And Finance For Managers by T P GhoshGhosh, T P
657
New Delhi
Taxmann Publishing (P) Ltd
616000687
Advanced Accounting Financial Accounting by Ashok SehgalSehgal, Ashok
657
New Delhi
Taxmann Publishing (P) Ltd
617000688
Fundamental Of Financial Accounting by Deepak SehgalSehgal, Deepak
657
New Delhi
Taxmann Publishing (P) Ltd
618000689
Fundamental Of Financial Accounting by Deepak SehgalSehgal, Deepak
657
New Delhi
Taxmann Publishing (P) Ltd
619000690
Indirect Tax Laws by Vineet SodhaniSodhani, Vineet
336.202654
New Delhi
Taxmann Publications P Ltd
620000691
Indirect Tax Laws by Vineet SodhaniSodhani, Vineet
336.202654
New Delhi
Taxmann Publications P Ltd
621000692
Indirect Tax Laws by Vineet SodhaniSodhani, Vineet
336.202654
New Delhi
Taxmann Publications P Ltd
622000693
Power Of Your Sabkonisancs Mind by Joseph E MarfiMarfi, Joseph E
154.2
-
-
623000694
Stret Management by Bimal ChajerChajer, Bimal
158.72
Ahmedabad
R.R. Sheth And Co. Pvt. Ltd.
624000695
Menagement Na Niyam by Richard TeplerTepler, Richard
618
Delhi
Pearson
625000696
Management Guru Bhagvan Shreekrushna by O P ZhaZha, O P
294.5921048
Ahmedabad
Daimond Books
626000697
Paribhashik Kosh : Kanun by B M GandhGandh, B M
349.4203
Ahmedabad
University Granthnirman Board
627000698
Paribhashik Kosh-Tatvagyan by C V RavlRavl, C V
103.21
Ahmedabad
University Granthnirman Board
628000699
Gujarati English Dictionary by Pandurang DeshpandeDeshpande, Pandurang
423.91471
Ahmedabad
Gujarat University
629000700
Abhinay Prashikshan by Janak H DaveDave, Janak H
792.0280924
Ahmedabad
University Granthnirman Board
630000701
Paribhashik Kosh : Rashayanvigyan Bhag 1 by M N DesaiDesai, M N
540.3
Ahmedabad
University Granthnirman Board
631000702
Terminology And Concepts by M N DesaiDesai, M N
540.3
Delhi
University Book Production
632000703
Bharatiya Path-Samiksha by S M KatreKatre, S M
891.1
Ahmedabad
University Granthnirman Board
633000704
Eurpano Itihas by Devendra BhattBhatt, Devendra
940
Ahmedabad
University Granthnirman Board
634000705
Adhunik Bharatno Itihas Ane Bharat Swatrantrasangramo by Dr.Ramanlal DhareiyaDhareiya, Dr.Ramanlal
954.03
Ahmedabad
University Granth Nirman Borad
635000706
Aadhunik Bharatno Itihash Ane Bharatna Swatantrasangramo Bhag 2 by Ramanlal K DharaiyaDharaiya, Ramanlal K
954.03
Ahmedabad
University Granthnirman Board
636000707
Itihashnu Tatvagyan Ane Itihas-Lekhan Abhigam by Ramanlal K DharaiyaDharaiya, Ramanlal K
907.2
Ahmedabad
University Granthnirman Board
637000708
Manovigyanni Vichardharao by Kulinbhai PandyaPandya, Kulinbhai
150
Ahmedabad
University Granthnirman Board
638000709
Statistics In Education by Bhavavanla ParekhParekh, Bhavavanla
371.2
Ahmedabad
Gujarat University
639000710
Bolvigyan Ane Gujarati Bolio by Yogendra Dhirubhai VyashVyash, Yogendra Dhirubhai
491
Ahmedabad
University Granthnirman Board
640000711
Bharatiya Chintakonu Shikshan Chintan by Shastri Jayendra DaveDave, Shastri Jayendra
370.10954
Ahmedabad
University Granthnirman Board
641000712
Tulnatmak Sahitya : Siddhant Ane Viniyog by Prasad BhrambhattBhrambhatt, Prasad
809
Ahmedabad
University Granthnirman Board
642000713
Samajvigyanma Computerno Viniyog by Vimal Ramanlal TrivediTrivedi, Vimal Ramanlal
006.7
Ahmedabad
University Granthnirman Board
643000714
Mahilao Ane Kayado by B M GandhiGandhi, B M
346.540134
Ahmedabad
University Granthnirman Board
644000715
Jagatna Vidhyaman Dharmo by J A YagnikYagnik, J A
291
Ahmedabad
University Granthnirman Board
645000716
Kantnu Tatvagyan by Madhusudan V BakshiBakshi, Madhusudan V
193
Ahmedabad
University Granthnirman Board
646000717
Sanshadiya Karya by Hema JikadaraJikadara, Hema
328.3
Ahmedabad
University Granthnirman Board
647000718
Shastriya Sangitma Saundarya by Anjali MehtaMehta, Anjali
781
Ahmedabad
University Granthnirman Board
648000719
Madhyayugin Bharatno Itihas by Ishwarlal G OzaOza, Ishwarlal G
954.22
Ahmedabad
University Granthnirman Board
649000720
Prakrutik (Kudarati) Vipada Prabandhan by Y M DalalDalal, Y M
491.47242
Ahmedabad
University Granthnirman Board
650000721
Rudhiprayogo Ek Adhyayan by Ramanbhai VankarVankar, Ramanbhai
398.9
Ahmedabad
University Granthnirman Board
651000722
Shukshmajivshastra Shabdavali by Pro.Anand BhattBhatt, Pro.Anand
576.03
Ahmedabad
University Granth Nirman Borad
652000723
Hind ChhodoChalval(1942) by Dr.Jaykumar ShuklaShukla, Dr.Jaykumar
954.035
Ahmedabad
University Granth Nirman Borad
653000724
Deshi Rajyonu Vilinikaran by Jaykumar R ShuklaShukla, Jaykumar R
954
Ahmedabad
University Granthnirman Board
654000725
Kavitani Samaj by Hemant DesaiDesai, Hemant
891.47108
Ahmedabad
University Granthnirman Board
655000726
000736
Samajik Manovigyan by Hasmukhbhai PatelPatel, Hasmukhbhai
302
302
Ahmedabad
University Granthnirman Board
656000727
Pariyavarannu Samajshastra by Sumanbahen ChaudharyChaudhary, Sumanbahen
304.28
Ahmedabad
University Granthnirman Board
657000728
Rajyavahivat Na Multatvo by Pro.Gajendra ShuklaShukla, Pro.Gajendra
354.54
Ahmedabad
University Granth Nirman Borad
658000729
Platonu Republic by Narsinhbhai B PatelPatel, Narsinhbhai B
321.07
Ahmedabad
University Granthnirman Board
659000730
Glossary Of Veterinary Science by R K ShuklaShukla, R K
636.089692
Delhi
University Book Production
660000731
Aadhunik Bharatma Samajik Parivartan by M N ShrinivashShrinivash, M N
309.154
Ahmedabad
University Granthnirman Board
661000732
Bharatno Itihas 1818-1885 by Rameshkant G ParikhParikh, Rameshkant G
954
Ahmedabad
University Granthnirman Board
662000733
Aarshdrsta Dr. Babashaheb Ambedkar by P J JayotikarJayotikar, P J
954.040924
Ahmedabad
University Granthnirman Board
663000734
Samajkarya Sansodhan by Dr.Dipti S. KapuriaKapuria, Dr.Dipti S.
347.739
Ahmedabad
University Granth Nirman Borad
664000735
Ashakarni Chalval by Mugatlal P BavishiBavishi, Mugatlal P
954.03
Ahmedabad
University Granthnirman Board
665000737
Samajshastriya Siddhanto by Y A ParmarParmar, Y A
340.115
Ahmedabad
University Granthnirman Board
666000738
Rastriya Ekta by Dr.Sumanben ChaudhariChaudhari, Dr.Sumanben
320.954
Ahmedabad
University Granth Nirman Borad
667000739
Lagna, Kutumb Ane Sagapansambandho by Anil VaghelaVaghela, Anil
615
Ahmedabad
University Granthnirman Board
668000740
Strino Badalato Darjjo Ane Bhumika by Kalpna ShahShah, Kalpna
305.420954
Ahmedabad
University Granthnirman Board
669000741
Public Administion by Hema JikadraJikadra, Hema
350.
Gujarat
Univerciti Granth Nirman Borad Gujarat
670000742
Bharat No Sanskrutik Itihas by Dr.Pravinchandra ParikhParikh, Dr.Pravinchandra
954
Ahmedabad
University Granth Nirman Borad
671000743
Arvachin Bharatno Rajkiya Ane Sanskrutik Itihas by Shivprasad RajgorRajgor, Shivprasad
954.75
Ahmedabad
University Granthnirman Board
672000744
Gujaratma Ognishami Sadima Samajik Parivartan by Neera A DesaiDesai, Neera A
954.75
Ahmedabad
University Granthnirman Board
673000745
Vyakaranvimarsh by Urmi Ganshyam DesaiDesai, Urmi Ganshyam
491.47242
Ahmedabad
University Granthnirman Board
674000746
Paribhashik Kosh-Earthshastra by Ramesh B ShahShah, Ramesh B
330.03
Ahmedabad
University Granthnirman Board
675000747
Baudhdarshan by M K BhattBhatt, M K
294.363
Ahmedabad
University Granthnirman Board
676000748
Manav Ane Paryavaran : Bhaugolik Pariprekshyama by Mahesh TrivediTrivedi, Mahesh
301.31
Ahmedabad
University Granthnirman Board
677000749
Kriyatmak Sanshodhanni Isttam Paddhatio by Rameshchandra N DesaiDesai, Rameshchandra N
658.403405
Ahmedabad
University Granthnirman Board
678000750
Apradhanu Samajshastra by Hiteshkumar N PatelPatel, Hiteshkumar N
301
Ahmedabad
University Granthnirman Board
679000751
Samajshastrano Parichay by Anil S VaghelaVaghela, Anil S
301
Ahmedabad
University Granthnirman Board
680000752
Manav Shareerani Rahashyamayata Ane Teni Utkrushtata by Kirit JoshiJoshi, Kirit
612
Ahmedabad
University Granthnirman Board
681000753
Jagat Ni Agraganya Sabhyatao by Dr.Navinchandra AcharyaAcharya, Dr.Navinchandra
915.403
Ahmedabad
University Granth Nirman Borad
682000754
Gujaratno Itihas Prachinkal by Hariprasad G ShastriShastri, Hariprasad G
954.75
Ahmedabad
University Granthnirman Board
683000755
Shaikshanik Manovigyanma Adhyayan Mimasa by Dr.Gunvant ShahShah, Dr.Gunvant
370.15
Ahmedabad
University Granth Nirman Borad
68400756
Choice Based Credti System by A R PrasannaPrasanna, A R
005.133
Ahmedabad
University Granth Nirman Borad
685000758
Contitution Of India-An Outline by C.R. BisvasBisvas, C.R.
342.5401
Ahmedabad
University Granth Nirman Borad
686000759
Shreemad Shankracharyanu Tatvagyan by C V RavalRaval, C V
181.482
Ahmedabad
University Granthnirman Board
687000760
Shikshan : Bhitarno Khajano by Deepak Pratapray MehtaMehta, Deepak Pratapray
370
Ahmedabad
University Granthnirman Board
688000761
Ugc Net Gset Samajshastra by Hetal ThakkarThakkar, Hetal
301
Gujarat
Univerciti Granth Nirman Borad Gujarat
689000762
Ugc Net-Gset Itihas by Janak GadhaviGadhavi, Janak
001
Delhi
University Book Production
690000763
English For Ugc Net Gset by Brijesh BhattBhatt, Brijesh
820.763
Gujarat
Univerciti Granth Nirman Borad Gujarat
691000765
Ugc Net Gset Law by Mayuri PandyaPandya, Mayuri
340
Gujarat
Univerciti Granth Nirman Borad Gujarat
692000766
Ugc Net-Gset Sanskrut by Madhavi UpadhyayUpadhyay, Madhavi
891.209
Delhi
University Book Production
693000767
Ugc Net-Gset Bhugol by Y P PathakPathak, Y P
525
Ahmedabad
University Book Production
694000768
Csir-Ugc Net/Slet Rashayan vigyan by Denish KariaKaria, Denish
001
Delhi
University Book Production
695000769
Ugc Net Gset Hindi by Govardhan BajaraBajara, Govardhan
891
Gujarat
Univerciti Granth Nirman Borad Gujarat
696000770
Ugc Net Gset Shikshan by Ajitsinh RanaRana, Ajitsinh
001
Gujarat
Univerciti Granth Nirman Borad Gujarat
697000771
Ugc Net-Gset Manovigyan by B D Dheela Dheela , B D
001
Ahmedabad
University Book Production
698000772
Ugc Net-Gset Gujarati by Himmat BhalodiyaBhalodiya, Himmat
491.4783421
Ahmedabad
University Book Production
699000773
Prabudh Jivan by UniversityUniversity,
158.1
Ahmedabad
University Granthnirman Board
700000774
Life Enrichment by ObjObj,
126
Ahmedabad
Gujarat University
701000775
Commnicative English by Ajay P DeshmukhDeshmukh, Ajay P
428.2407
Haryana
Shanit Prakashan
702000776
How To Write Thesis And Reserch Paper by Ashok SonwaneSonwane, Ashok
808.066378
Jaipur
Mark Publishers
703000777
Advanced Functional English by Pradip ManjrekarManjrekar, Pradip
428.24
Jaipur
Mark Publisher
704000778
Advanced Functional English by Pradip ManjrekarManjrekar, Pradip
428.24
Jaipur
Mark Publisher
705000779
Indian Dalit Literatuer by Beena A MahidaMahida, Beena A
305.568
Anand
Sarth Publicaiton
706000780
Co Curriculum And Personality by B D DhilaDhila, B D
150.13
Jaipur
Prism Books Ltd
707000781
English As A Second Language by Sanjay Choudhary Choudhary , Sanjay
428.24
Delhi
Dps Publishing House
708000782
Professonal Commnication And Spoken English by Somnath ChaterjeeChaterjee, Somnath
658.45
Jaipur
Prism Books
709000783
Commnicative Spoken English by Rajneesh NayarNayar, Rajneesh
420.141
Jaipur
Mark Publishers
710000784
Encyclopaedic Studey Of English by W C JohnJohn, W C
820.9
Jaipur
Mark Publishers
711000785
Encyclopaedic Studey Of English by W C JohnJohn, W C
820.9
Jaipur
Mark Publishers
712000786
Voices From The Margins In World English by Bhim S DahiyaDahiya, Bhim S
820.9
Haryana
Shanit Prakashan
713000787
Body Language And Communication by Teresa Dcruze Dcruze , Teresa
616.85882
Jaipur
Aadi Publications
714000788
Care And Cure Relation Ships by Smita Lakhotiya Lakhotiya , Smita
150
Kanpur
Shubham Publication
715000789
Literary Criticism by Shankar Banerji Banerji , Shankar
809.034
Delhi
Signature Book International
716000790
A Hand Book Of English Language by Om JoshiJoshi, Om
428.24071
Anand
Sarth Publication
717000791
Encyclopedia Of Sales Magagment by Anil KumarKumar, Anil
16.658
Delhi
Knowledge Book Distributors
718000792
Encyclopedia Of Sales Magagment by Anil KumarKumar, Anil
16.658
Delhi
Knowledge Book Distributors
719000793
Encyclopedia Of Sales Magagment by Anil KumarKumar, Anil
16.658
Delhi
Knowledge Book Distributors
720000794
Encyclopedia Of Sales Magagment by Anil KumarKumar, Anil
16.658
Delhi
Knowledge Book Distributors
721000795
Rural Marketing In Developing Countries by P S HiraniHirani, P S
338.90091724
Jaipur
Sunrise Publishers Distributors
722000796
Business Management And Communication Skill by M K KothariKothari, M K
658.45
Jaipur
Aaditya Publishiong House
723000797
Human Resource Management by Surendra JainJain, Surendra
658.3
Mumbai
Himalaya Publishing House
724000798
Sales Management by Anilkumar ChawlaChawla, Anilkumar
658.81
New Delhi
Knowledge Book Distrubutors
725000799
Interdisciplinary Research by Purnima JariwalaJariwala, Purnima
300.72
Jaipur
Prism Books
726000800
Encyclopedia Of Sales Magagment by Adithya IyerIyer, Adithya
658.03
Delhi
Knowledge Book Distributors
727000801
Encyclopedia Of Sales Magagment by Adithya IyerIyer, Adithya
658.03
Delhi
Knowledge Book Distributors
728000802
Encyclopedia Of Sales Magagment by Adithya IyerIyer, Adithya
658.03
Delhi
Knowledge Book Distributors
729000803
Encyclopedia Of Sales Magagment by Adithya IyerIyer, Adithya
658.03
Delhi
Knowledge Book Distributors
730000804
Managing Deve Public Enterprises by R L NandeshwarNandeshwar, R L
658
Jaipur
Mark Publishers
731000806
Macroeconomics by Jatin PandyaPandya, Jatin
339
Anand
Sarth Publication
732000807
Fundamentals Of Insurance by P K GuptaGupta, P K
368.1
Delhi
Himalaya Publishing House
733000808
Management Theory And Practice by P Subba RaoRao, P Subba
658
Mumbai
Himalaya Publishing House
734000809
Principles Of Management by V S RaoRao, V S
658.16
Mumbai
Himalaya Publishing House
735000810
Management Lessons From Corporate World by S RavishankarRavishankar, S
658.09
Mumbai
Himalaya Publishing House
736000811
Case Method Cases In Management by Neeta BaporikarBaporikar, Neeta
658.0722
Mumbai
Himalaya Publishing House
737000812
Advanced Financial Mamagment by Narendra SinghSingh, Narendra
658.12
Mumbai
Himalaya Publishing House
738000813
The Indian Financial System And Financial Market by Vasant DesaiDesai, Vasant
332.7420954
Mumbai
Himalaya Publishing House
739000814
Financial Services, Markets And Regulations by Anil AgasheAgashe, Anil
332.0954
Mumbai
Himalaya Publishing House
740000815
Financial Services In India by V A AvadhaniAvadhani, V A
332.10954
Mumbai
Himalaya Publishing House
741000816
Corporate Restructing by Bhagaban DasDas, Bhagaban
330
Mumbai
Himalaya Publishing House
742000817
Marketing Of Financial Services by V A AvadhaniAvadhani, V A
332.10954
Mumbai
Himalaya Publishing House
743000818
Statistics Methods And Computer by P N AroraArora, P N
311.2
Mumbai
Himalaya Publishing House
744000819
Fundamentals Of Linear Algebra by Rajani DashDash, Rajani
512.5
Mumbai
Himalaya Publishing House
745000820
Business Statistics by P K MathurMathur, P K
658.001
Mumbai
Himalaya Publishing House
746000821
History Of Mathematics by P C MohantyMohanty, P C
510.9
Mumbai
Himalaya Publishing House
747000822
Statistics For Management by Anand SharmaSharma, Anand
658
Mumbai
Himalaya Publishing House
748000823
Indians Special Economic Zones : Role And Critical Success Factors by K N GhorudeGhorude, K N
338.954
Mumbai
Himalaya Publishing House
749000824
Economics For Business by H R AppannaiahAppannaiah, H R
330
New Delhi
Himalaya Publishing House
750000825
Principles Of Macroeconomics by S K MisraMisra, S K
338.5
Mumbai
Himalaya Publishing House
751000826
Money, Banking, International Trade And Public Finance by D M MithaniMithani, D M
332
Mumbai
Himalaya Publishing House
752000827
International Economics by D M MithaniMithani, D M
382
Mumbai
Himalaya Publishing House
753000828
Rural Development In India by Vasant DesaiDesai, Vasant
301.35
Mumbai
Himalaya Publishing House
754000829
Emerging Trends In Corporate by Madhavi Pandya Pandya , Madhavi
658.45
Mumbai
Himalaya Publishing House
755000831
Media And Communication Management by C.S. RayuduRayudu, C.S.
302.23
Mumbai
Himalaya Publishing House
756000832
Modern Business Communication by Dr.Satyanarayan PathiPathi, Dr.Satyanarayan
658.45
Mumbai
Himalaya Publishing House
757000833
English For Competitive Exams by Kunal GuptaGupta, Kunal
428.2
Mumbai
Himalaya Publishing House
758000834
Basic Statistics-1 by Hiren S DoshiDoshi, Hiren S
519.5
Mumbai
Himalaya Publishing House
759000835
Basic Statistics-1 by Hiren S DoshiDoshi, Hiren S
519.5
Mumbai
Himalaya Publishing House
760000836
Basic Statistics-1 by Hiren S DoshiDoshi, Hiren S
519.5
Mumbai
Himalaya Publishing House
761000837
Basic Statistics-1 by Hiren S DoshiDoshi, Hiren S
519.5
Mumbai
Himalaya Publishing House
762000838
Basic Statistics-1 by Hiren S DoshiDoshi, Hiren S
519.5
Mumbai
Himalaya Publishing House
763000839
Operations Research by A J Patel Patel , A J
658.072
Mumbai
Himalaya Publishing House
764000840
Operations Research by A J Patel Patel , A J
658.072
Mumbai
Himalaya Publishing House
765000841
Operations Research by A J Patel Patel , A J
658.072
Mumbai
Himalaya Publishing House
766000842
Operations Research by A J Patel Patel , A J
658.072
Mumbai
Himalaya Publishing House
767000843
Operations Research by A J Patel Patel , A J
658.072
Mumbai
Himalaya Publishing House
768000844
Perations Research by Nirav ShahShah, Nirav
658072
Mumbai
Himalaya Publishing House
769000845
operations Research by Nirav ShahShah, Nirav
658072
Mumbai
Himalaya Publishing House
770000846
Operations Research by Nirav ShahaShaha, Nirav
658.072
Mumbai
Himalaya Publishing House
771000847
000848
Operations Research by Nirav ShahShah, Nirav
658072
658072
Mumbai
Himalaya Publishing House
772000850
Dhandhakiya Earthshastrana Multatvo by Sudhir Patel Patel , Sudhir
338.5024658
Ahmedabad
Garg Publication
773000851
Dhandhakiya Earthshastrana Multatvo by Sudhir Patel Patel , Sudhir
338.5024658
Ahmedabad
Garg Publication
774000852
Dhandhakiya Earthshastrana Multatvo by Sudhir Patel Patel , Sudhir
338.5024658
Ahmedabad
Garg Publication
775000853
Dhandhakiya Earthshastrana Multatvo by Sudhir Patel Patel , Sudhir
338.5024658
Ahmedabad
Garg Publication
776000854
Dhandhakiya Earthshastrana Multatvo by Sudhir Patel Patel , Sudhir
338.5024658
Ahmedabad
Garg Publication
777000855
Dhandhakiya Earthshastrana Multatvo by Sudhir Patel Patel , Sudhir
338.5024658
Ahmedabad
Garg Publication
778000856
Dhandhakiya Earthshastrana Multatvo by Sudhir Patel Patel , Sudhir
338.5024658
Ahmedabad
Garg Publication
779000857
Dhandhakiya Earthshastrana Multatvo by Sudhir Patel Patel , Sudhir
338.5024658
Ahmedabad
Garg Publication
780000858
Dhandhakiya Earthshastrana Multatvo by Sudhir Patel Patel , Sudhir
338.5024658
Ahmedabad
Garg Publication
781000859
Dhandhakiya Earthshastrana Multatvo by Sudhir Patel Patel , Sudhir
338.5024658
Ahmedabad
Garg Publication
782000860
000861
000869
Vrudhi Ane Vikashanu Earthshastra by Sudhir Patel Patel , Sudhir
338.9
338.9
338.9
Ahmedabad
Garg Publication
783000862
Vrudhi Ane Vikashanu Earthshastra by Sudhir Patel Patel , Sudhir
338.9
Ahmedabad
Garg Publication
784000863
Vrudhi Ane Vikashanu Earthshastra by Sudhir Patel Patel , Sudhir
338.9
Ahmedabad
Garg Publication
785000864
Vrudhi Ane Vikashanu Earthshastra by Sudhir Patel Patel , Sudhir
338.9
Ahmedabad
Garg Publication
786000865
Vrudhi Ane Vikashanu Earthshastra by Sudhir Patel Patel , Sudhir
338.9
Ahmedabad
Garg Publication
787000866
Vrudhi Ane Vikashanu Earthshastra by Sudhir Patel Patel , Sudhir
338.9
Ahmedabad
Garg Publication
788000867
Vrudhi Ane Vikashanu Earthshastra by Sudhir Patel Patel , Sudhir
338.9
Ahmedabad
Garg Publication
789000868
Vrudhi Ane Vikashanu Earthshastra by Sudhir Patel Patel , Sudhir
338.9
Ahmedabad
Garg Publication
790000870
Bharatiya Dhandhakiya Ane Aarthik Paryavaran by Sudhir Patel Patel , Sudhir
338.7095405
Ahmedabad
Garg Publication
791000871
Bharatiya Dhandhakiya Ane Aarthik Paryavaran by Sudhir Patel Patel , Sudhir
338.7095405
Ahmedabad
Garg Publication
792000872
Bharatiya Dhandhakiya Ane Aarthik Paryavaran by Sudhir Patel Patel , Sudhir
338.7095405
Ahmedabad
Garg Publication
793000873
Bharatiya Dhandhakiya Ane Aarthik Paryavaran by Sudhir Patel Patel , Sudhir
338.7095405
Ahmedabad
Garg Publication
794000874
Bharatiya Dhandhakiya Ane Aarthik Paryavaran by Sudhir Patel Patel , Sudhir
338.7095405
Ahmedabad
Garg Publication
795000875
Bharatiya Dhandhakiya Ane Aarthik Paryavaran by Sudhir Patel Patel , Sudhir
338.7095405
Ahmedabad
Garg Publication
796000876
Bharatiya Dhandhakiya Ane Aarthik Paryavaran by Sudhir Patel Patel , Sudhir
338.7095405
Ahmedabad
Garg Publication
797000877
Bharatiya Dhandhakiya Ane Aarthik Paryavaran by Sudhir Patel Patel , Sudhir
338.7095405
Ahmedabad
Garg Publication
798000878
Bharatiya Dhandhakiya Ane Aarthik Paryavaran by Sudhir Patel Patel , Sudhir
338.7095405
Ahmedabad
Garg Publication
799000879
Bharatiya Dhandhakiya Ane Aarthik Paryavaran by Sudhir Patel Patel , Sudhir
338.7095405
Ahmedabad
Garg Publication
800000880
Pariyavaran Abhyash by H J PatelPatel, H J
333.7
Ahmedabad
Kumar Prakashan
801000881
Pariyavaran Abhyash by H J PatelPatel, H J
333.7
Ahmedabad
Kumar Prakashan
802000882
Pariyavaran Abhyash by H J PatelPatel, H J
333.7
Ahmedabad
Kumar Prakashan
803000883
Pariyavaran Abhyash by H J PatelPatel, H J
333.7
Ahmedabad
Kumar Prakashan
804000884
Pariyavaran Abhyash by H J PatelPatel, H J
333.7
Ahmedabad
Kumar Prakashan
805000885
Pariyavaran Abhyash by H J PatelPatel, H J
333.7
Ahmedabad
Kumar Prakashan
806000888
Pariyavaran Abhyash by H J PatelPatel, H J
333.7
Ahmedabad
Kumar Prakashan
807000889
Pariyavaran Abhyash by H J PatelPatel, H J
333.7
Ahmedabad
Kumar Prakashan
808000890
Sem. 2 Environmental Studies by P R VyasVyas, P R
304.2
Ahmedabad
Kumar Prakashan
809000891
Sem. 2 Environmental Studies by P R VyasVyas, P R
304.2
Ahmedabad
Kumar Prakashan
810000892
Sem. 2 Environmental Studies by P R VyasVyas, P R
304.2
Ahmedabad
Kumar Prakashan
811000893
Sem. 2 Environmental Studies by P R VyasVyas, P R
304.2
Ahmedabad
Kumar Prakashan
812000894
Sem. 2 Environmental Studies by P R VyasVyas, P R
304.2
Ahmedabad
Kumar Prakashan
813000895
Sem. 2 Environmental Studies by P R VyasVyas, P R
304.2
Ahmedabad
Kumar Prakashan
814000896
Sem. 2 Environmental Studies by P R VyasVyas, P R
304.2
Ahmedabad
Kumar Prakashan
815000897
Sem. 2 Environmental Studies by P R VyasVyas, P R
304.2
Ahmedabad
Kumar Prakashan
816000898
Sem. 2 Environmental Studies by P R VyasVyas, P R
304.2
Ahmedabad
Kumar Prakashan
817000899
Sem. 2 Environmental Studies by P R VyasVyas, P R
304.2
Ahmedabad
Kumar Prakashan
818000900
Smart Skills by Frances KayKay, Frances
658.4052
Delhi
Rupa Publication Ltd
819000901
Smart Skills by Frances KayKay, Frances
658.4052
Delhi
Rupa Publication Ltd
820000902
Smart Skills by Frances KayKay, Frances
658.4052
Delhi
Rupa Publication Ltd
821000903
Smart Skills by Frances KayKay, Frances
658.4052
Delhi
Rupa Publication Ltd
822000904
Smart Skills by Frances KayKay, Frances
658.4052
Delhi
Rupa Publication Ltd
823000905
Smart Skills by Frances KayKay, Frances
658.4052
Delhi
Rupa Publication Ltd
82400906
Give Great Presenations by BloBlo,
658.452
London
Bloomsbury
825000907
Presenting Secrets by Martin Manser Manser , Martin
174.4
London
Cambridge University
826000908
Ankdashastrana Multatvo 4 by N D ShahShah, N D
519.5
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
827000909
Ankdashastrana Multatvo 4 by N D ShahShah, N D
519.5
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
828000910
Ankdashastrana Multatvo 4 by N D ShahShah, N D
519.5
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
829000911
Ankdashastrana Multatvo 4 by N D ShahShah, N D
519.5
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
830000912
Ankdashastrana Multatvo 4 by N D ShahShah, N D
519.5
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
831000913
Ankdashastrana Multatvo 4 by N D ShahShah, N D
519.5
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
832000914
Ankdashastrana Multatvo 4 by N D ShahShah, N D
519.5
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
833000915
Ankdashastrana Multatvo 4 by N D ShahShah, N D
519.5
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
834000916
Ankdashastrana Multatvo 4 by N D ShahShah, N D
519.5
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
835000917
Ankdashastrana Multatvo 4 by N D ShahShah, N D
519.5
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
836000919
Ucchatar Namapaddhati Ane Auditing (Auditing 2) by T J RanaRana, T J
657.05
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
837000918
000920
Ucchatar Namapaddhati Ane Auditing (Auditing 2) by T J RanaRana, T J
657.05
657.05
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
838000921
Ucchatar Namapaddhati Ane Auditing (Auditing 2) by T J RanaRana, T J
657.05
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
839000922
Ucchatar Namapaddhati Ane Auditing (Auditing 2) by T J RanaRana, T J
657.05
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
840000924
Ucchatar Namapaddhati Ane Auditing (Auditing 2) by T J RanaRana, T J
657.05
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
841000925
000926
Ucchatar Namapaddhati Ane Auditing (Auditing 2) by T J RanaRana, T J
657.05
657.05
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
842000927
Ucchatar Namapaddhati Ane Auditing (Auditing 2) by T J RanaRana, T J
657.05
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
843000928
Vepari Kayado 2 by T J RanaRana, T J
346.7307
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
844000929
000936
Vepari Kayado 2 by T J RanaRana, T J
346.7307
346.7307
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
845000930
Vepari Kayado 2 by T J RanaRana, T J
346.7307
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
846000931
Vepari Kayado 2 by T J RanaRana, T J
346.7307
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
847000932
Vepari Kayado 2 by T J RanaRana, T J
346.7307
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
848000933
Vepari Kayado 2 by T J RanaRana, T J
346.7307
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
849000934
Vepari Kayado 2 by T J RanaRana, T J
346.7307
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
850000935
Vepari Kayado 2 by T J RanaRana, T J
346.7307
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
851000937
Vepari Kayado 2 by T J RanaRana, T J
346.7307
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
852000938
Ucchatar Namapaddhati Ane Auditing (Sanchalakiya Hishabi Paddhati-2) by T J RanaRana, T J
657.05
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
853000939
Ucchatar Namapaddhati Ane Auditing (Sanchalakiya Hishabi Paddhati-2) by T J RanaRana, T J
657.05
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
854000940
Ucchatar Namapaddhati Ane Auditing (Sanchalakiya Hishabi Paddhati-2) by T J RanaRana, T J
657.05
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
855000941
Ucchatar Namapaddhati Ane Auditing (Sanchalakiya Hishabi Paddhati-2) by T J RanaRana, T J
657.05
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
856000942
Ucchatar Namapaddhati Ane Auditing (Sanchalakiya Hishabi Paddhati-2) by T J RanaRana, T J
657.05
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
857000943
Ucchatar Namapaddhati Ane Auditing (Sanchalakiya Hishabi Paddhati-2) by T J RanaRana, T J
657.05
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
858000944
Ucchatar Namapaddhati Ane Auditing (Sanchalakiya Hishabi Paddhati-2) by T J RanaRana, T J
657.05
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
859000945
Ucchatar Namapaddhati Ane Auditing (Sanchalakiya Hishabi Paddhati-2) by T J RanaRana, T J
657.05
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
860000946
Ucchatar Namapaddhati Ane Auditing (Sanchalakiya Hishabi Paddhati-2) by T J RanaRana, T J
657.05
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
861000947
Ucchatar Namapaddhati Ane Auditing (Sanchalakiya Hishabi Paddhati-2) by T J RanaRana, T J
657.05
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
862000948
Advanced Accounting And Auditing-2 by T J RanaRana, T J
657.05
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
863000949
Advanced Accounting And Auditing-2 by T J RanaRana, T J
657.05
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
864000950
Advanced Accounting And Auditing-2 by T J RanaRana, T J
657.05
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
865000951
Advanced Accounting And Auditing-2 by T J RanaRana, T J
657.05
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
866000952
Advanced Accounting And Auditing-2 by T J RanaRana, T J
657.05
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
867000953
Advanced Accounting And Auditing by T J RanaRana, T J
657.05
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
868000954
Advanced Accounting And Auditing (Auditing-2) by T J RanaRana, T J
339.354
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
869000955
Advanced Accounting And Auditing-2 by T J RanaRana, T J
657.05
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
870000956
Advanced Accounting And Auditing-2 by T J RanaRana, T J
657.05
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
871000957
Advanced Accounting And Auditing-2 by T J RanaRana, T J
657.05
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
872000958
Business Law-2 by T J RanaRana, T J
346.7307
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
873000959
Business Law-2 by T J RanaRana, T J
346.7307
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
874000960
Business Law 2 by T J RanaRana, T J
346.7307
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
875000961
000962
Business Law-2 by T J RanaRana, T J
346.7307
346.7307
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
876000963
Business Law-2 by T J RanaRana, T J
346.7307
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
877000964
Business Law-2 by T J RanaRana, T J
346.7307
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
878000965
Business Law-2 by T J RanaRana, T J
346.7307
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
879000966
Business Law-2 by T J RanaRana, T J
346.7307
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
880000967
Business Law-2 by T J RanaRana, T J
346.7307
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
881000968
Fundamental Statistics Iv by H R VyasVyas, H R
519.5
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
882000969
Fundamental Statistics Iv by H R VyasVyas, H R
519.5
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
883000970
Fundamental Statistics Iv by H R VyasVyas, H R
519.5
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
884000971
Fundamental Statistics Iv by H R VyasVyas, H R
519.5
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
885000972
Fundamental Statistics Iv by H R VyasVyas, H R
519.5
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
886000973
Fundamental Statistics Iv by H R VyasVyas, H R
519.5
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
887000974
Fundamental Statistics Iv by H R VyasVyas, H R
519.5
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
888000975
Fundamental Statistics Iv by H R VyasVyas, H R
519.5
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
889000976
Fundamental Statistics Iv by H R VyasVyas, H R
519.5
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
890000977
Fundamental Statistics Iv by H R VyasVyas, H R
519.5
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
891000978
Advanced Accounting And Auditing by T J RanaRana, T J
657.05
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
892000979
Advanced Accounting And Auditing by T J RanaRana, T J
657.05
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
893000980
Advanced Accounting And Auditing by T J RanaRana, T J
657.05
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
894000981
Advanced Accounting And Auditing by T J RanaRana, T J
657.05
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
895000982
Advanced Accounting And Auditing by T J RanaRana, T J
657.05
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
896000983
Advanced Accounting And Auditing by T J RanaRana, T J
657.05
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
897000984
Advanced Accounting And Auditing by T J RanaRana, T J
657.05
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
898000985
Advanced Accounting And Auditing by T J RanaRana, T J
657.05
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
899000986
Advanced Accounting And Auditing by T J RanaRana, T J
657.05
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
900000987
Advanced Accounting And Auditing by T J RanaRana, T J
657.05
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
901000988
Indian Business And Economic Environment by P M NarielwalaNarielwala, P M
330.05
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
902000989
Indian Business And Economic Environment by P M NarielwalaNarielwala, P M
330.05
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
903000990
Indian Business And Economic Environment by P M NarielwalaNarielwala, P M
330.05
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
904000991
Indian Business And Economic Environment by P M NarielwalaNarielwala, P M
330.05
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
905000992
Indian Business And Economic Environment by P M NarielwalaNarielwala, P M
330.05
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
906000993
Indian Business And Economic Environment by P M NarielwalaNarielwala, P M
330.05
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
907000994
Indian Business And Economic Environment by P M NarielwalaNarielwala, P M
330.05
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
908000995
Indian Business And Economic Environment by P M NarielwalaNarielwala, P M
330.05
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
909000996
Indian Business And Economic Environment by P M NarielwalaNarielwala, P M
330.05
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
910000997
Indian Business And Economic Environment by P M NarielwalaNarielwala, P M
330.05
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
911000998
Fundamentals Of Financial Management by T J RanaRana, T J
6581508
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
912000999
Fundamentals Of Financial Management by T J RanaRana, T J
6581508
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
913001001
Fundamentals Of Financial Management by T J RanaRana, T J
6581508
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
914001000
001002
Fundamentals Of Financial Management by T J RanaRana, T J
6581508
6581508
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
915001003
Fundamentals Of Financial Management by T J RanaRana, T J
6581508
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
916001004
Fundamentals Of Financial Management by T J RanaRana, T J
6581508
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
917001005
Fundamentals Of Financial Management by T J RanaRana, T J
6581508
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
918001006
Fundamentals Of Financial Management by T J RanaRana, T J
6581508
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
919001007
Indian Business And Economic Environment by P M NarielwalaNarielwala, P M
330.05
Ahmedabad
Sudhir Prakashan
920001008
Nanakiya Sanchalan Multatvo by T J RanaRana, T J
6581508
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
921001009
Nanakiya Sanchalan Multatvo by T J RanaRana, T J
6581508
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
922001010
Nanakiya Sanchalan Multatvo by T J RanaRana, T J
6581508
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
923001011
Nanakiya Sanchalan Multatvo by T J RanaRana, T J
6581508
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
924001012
001013
Nanakiya Sanchalan Multatvo by T J RanaRana, T J
6581508
6581508
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
925001014
Nanakiya Sanchalan Multatvo by T J RanaRana, T J
6581508
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
926001015
Nanakiya Sanchalan Multatvo by T J RanaRana, T J
6581508
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
927001016
Nanakiya Sanchalan Multatvo by T J RanaRana, T J
6581508
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
928001017
Nanakiya Sanchalan Multatvo by T J RanaRana, T J
6581508
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
929001018
Bharatma Dhadhakiya Ane Aarthik Pariyavaran by P M NarielwalaNarielwala, P M
330.05
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
930001019
Bharatma Dhadhakiya Ane Aarthik Pariyavaran by P M NarielwalaNarielwala, P M
330.05
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
931001020
Bharatma Dhadhakiya Ane Aarthik Pariyavaran by P M NarielwalaNarielwala, P M
330.05
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
932001021
001022
Bharatma Dhadhakiya Ane Aarthik Pariyavaran by P M NarielwalaNarielwala, P M
330.05
330.05
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
933001023
Bharatma Dhadhakiya Ane Aarthik Pariyavaran by P M NarielwalaNarielwala, P M
330.05
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
934001024
Bharatma Dhadhakiya Ane Aarthik Pariyavaran by P M NarielwalaNarielwala, P M
330.05
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
935001025
Bharatma Dhadhakiya Ane Aarthik Pariyavaran by P M NarielwalaNarielwala, P M
330.05
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
936001026
Bharatma Dhadhakiya Ane Aarthik Pariyavaran by P M NarielwalaNarielwala, P M
330.05
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
937001027
Bharatma Dhadhakiya Ane Aarthik Pariyavaran by P M NarielwalaNarielwala, P M
330.05
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
938001028
Swami Vivekanand Jivancharitra Bhag 1 by S N GharGhar, S N
922.945
Ahmedabad
Bharatiya Vicahr Munch
939001029
Swami Vivekanand Jivancharitra Bhag 1 by S N GharGhar, S N
922.945
Ahmedabad
Bharatiya Vicahr Munch
940001030
Swami Vivekanand Jivancharitra Bhag 2 by S N GharGhar, S N
922.945
Ahmedabad
Bharatiya Vicahr Munch
941001031
Swami Vivekanand Jivancharitra Bhag 2 by S N GharGhar, S N
922.945
Ahmedabad
Bharatiya Vicahr Munch
942001032
Swami Vivekanand Jivancharitra Bhag 4 by S N GharGhar, S N
922.945
Ahmedabad
Bharatiya Vicahr Munch
943001033
Swami Vivekanand Jivancharitra Bhag 3 by S N GharGhar, S N
922.945
Ahmedabad
Bharatiya Vicahr Munch
944001034
Swami Vivekanand Jivancharitra Bhag 4 by S N GharGhar, S N
922.945
Ahmedabad
Bharatiya Vicahr Munch
945001035
Swami Vivekanand Jivancharitra Bhag 4 by S N GharGhar, S N
922.945
Ahmedabad
Bharatiya Vicahr Munch
946001036
Swami Vivekanand Jivancharitra Bhag 5 by S N GharGhar, S N
922.945
Ahmedabad
Bharatiya Vicahr Munch
947001037
Swami Vivekanand Jivancharitra Bhag 5 by S N GharGhar, S N
922.945
Ahmedabad
Bharatiya Vicahr Munch
948001038
Swami Vivekanand Jivancharitra Bhag 6 by S N GharGhar, S N
922.945
Ahmedabad
Bharatiya Vicahr Munch
949001039
Swami Vivekanand Jivancharitra Bhag 6 by S N GharGhar, S N
922.945
Ahmedabad
Bharatiya Vicahr Munch
950001040
Strategic Financial Management by G V Satya SekharSekhar, G V Satya
658.1145
Mumbai
Himalaya Publishing House
951001041
Treasury Management In India by V A AvadhaniAvadhani, V A
352.4
Mumbai
Himalaya Publishing House
952001042
Volatility In Indian Stock Markets by Prashant JoshiJoshi, Prashant
332.64
Mumbai
Himalaya Publishing House
953001043
Securities Analysis And Portfolio Mang. by V A AvadhaniAvadhani, V A
332.6
Mumbai
Himalaya Publishing House
954001044
A Textbook Of Financial Cost And Management Accounting by P PeriasamyPeriasamy, P
657
Mumbai
Himalaya Publishing House
955001045
Accounting For Managers by J MadegowduMadegowdu, J
657.024658
Mumbai
Himalaya Publishing House
956001046
Cost And Management Accounting by M B ShuklaShukla, M B
657.42
Mumbai
Himalaya Publishing House
957001047
How To Read Balance Sheet And Other Financial Statements? by Dr.Arjun SainiSaini, Dr.Arjun
657.3
Mumbai
Himalaya Publishing House
958001048
Analysis Of Financial Statements by Dr A L SainiSaini, Dr A L
658.14
Mumbai
Himalaya Publishing House
959001049
Complicated Financial Words Made Easy by Pawan JhabakJhabak, Pawan
332.03
Mumbai
Himalaya Publishing House
960001050
Advanced Cost Accounting by J MadegowduMadegowdu, J
657
Mumbai
Himalaya Publishing House
961001051
Advanced Management Accounting by J MadegowduMadegowdu, J
657
Mumbai
Himalaya Publishing House
962001052
Contemporary Issues In Mergers And Acquisitions by Manju GuptaGupta, Manju
658.16
Mumbai
Himalaya Publishing House
963001053
Fundamentals Of Financial Management by Prafulla Kumar SwainSwain, Prafulla Kumar
658.15
Mumbai
Himalaya Publishing House
964001054
Capital And Money Market by M S KhanKhan, M S
332.0973
Mumbai
Himalaya Publishing House
965001055
Securities Analysis And Investment Mang. by O P AgarwalAgarwal, O P
332.60954
Mumbai
Himalaya Publishing House
966001056
Financial Markets And Financial Services by Vasant DesaiDesai, Vasant
932.1
Mumbai
Himalaya Publishing House
967001057
Financial Services In India by V A AvadhaniAvadhani, V A
332.10954
Mumbai
Himalaya Publishing House
968001058
Cost And Management Accounting by Prashanta AthmaAthma, Prashanta
657
Mumbai
Himalaya Publishing House
969001059
Strategic Management by Francis CherunilamCherunilam, Francis
658.4
Mumbai
Himalaya Publishing House
970001060
Entreprenueruship by Achut P PednekarPednekar, Achut P
338.04
Mumbai
Himalaya Publishing House
971001061
Principles And Practice Of Bank Management by P Subba RaoRao, P Subba
001
Mumbai
Himalaya Publishing House
972001062
Strategic Financial Management by P Subba RaoRao, P Subba
658.4
Mumbai
Himalaya Publishing House
973001063
Banking And Insurance by O P AgarwalAgarwal, O P
332
New Delhi
Himalaya Publishing House
974001064
Organisational Behaviour by Niraj KumarKumar, Niraj
658.4
Mumbai
Himalaya Publishing House
975001065
Stress Management by P K DuttaDutta, P K
159
Mumbai
Himalaya Publishing House
976001066
Sales And Distribution Managmenet by K Shridhara Bhat Bhat , K Shridhara
658.81
Mumbai
Himalaya Publishing House
977001067
Production And Operatrions Manag. by K AswathappaAswathappa, K
658.5
Mumbai
Himalaya Publishing House
978001068
Theories Of Entrepreneurship : Nurturing Growth, Harnessing Excellence by Vasant DesaiDesai, Vasant
272.2
Mumbai
Himalaya Publishing House
979001069
Personal Care Management by S M JhaJha, S M
646.7
Mumbai
Himalaya Publishing House
980001070
Personnel And Human Resource Management by A.M. SarmaSarma, A.M.
658
Mumbai
Himalaya Publishing House
981001071
Entrepreneurship Development by Dipesh Uike Uike , Dipesh
658.4
Mumbai
Himalaya Publishing House
982001072
Risk Management by G KotreshwarKotreshwar, G
658.452
Mumbai
Himalaya Publishing House
983001073
Services Managements by Madhuvanti SatheSathe, Madhuvanti
658
Mumbai
Himalaya Publishing House
984001074
Strategic Management by K AswathappaAswathappa, K
658
Mumbai
Himalaya Publishing House
985001075
Rural Marketing In Developing Countries by Ravindranath BadiBadi, Ravindranath
658.8
Mumbai
Himalaya Publishing House
986001076
Retail Marketing by Sachin S VernekarVernekar, Sachin S
658.87
Mumbai
Himalaya Publishing House
987001077
Business Law by R K ChopraChopra, R K
346.5407
Mumbai
Himalaya Publishing House
988001078
Foundations Of Advertising : Theory And Practice by S A ChunawallaChunawalla, S A
659.1
Mumbai
Himalaya Publishing House
989001079
Marketing Management by Kay KarunakaranKarunakaran, Kay
658.8
Mumbai
Himalaya Publishing House
990001080
Quantitative Techniques For Decision Making by Anand SharmaSharma, Anand
658.5
Mumbai
Himalaya Publishing House
991001081
Essentials Of Business Environment by Kay AswathappaAswathappa, Kay
650
Mumbai
Himalaya Publishing House
992001082
Total Quality Management by K Shridhara Bhat Bhat , K Shridhara
658.562
Mumbai
Himalaya Publishing House
993001083
Services Marketing by S M JhaJha, S M
658
Mumbai
Himalaya Publishing House
994001085
Operations Management by Lee J KrajewskiKrajewski, Lee J
658.5
Delhi
Pearson Education
995001086
Operations Management by B MahadevanMahadevan, B
658.5
Delhi
Pearson Ltd
996001087
Fundamentals Of Invesment Management by Hirt HillHill, Hirt
153.9
New Delhi
Tata Mcgraw Hill Education Pvt Ltd
997001088
Financial Management by Eugene F BrighamBrigham, Eugene F
658.15
Delhi
Cengage Learning
998001089
Statistics For Management by T N SrivastavaSrivastava, T N
519.9
New Delhi
Tata Mcgraw Hill Education P Ltd
999001090
Cases In Financial Managemenet by I M PandeyPandey, I M
658.15
New Delhi
Tata Mcgraw Hill Education P Ltd
1000001091
Financial Management by Chandra IyerIyer, Chandra
658.15
Ahmedabad
International Book House P Ltd
1001001092
Fundamentals Of Financial Management by Prasanna ChandraChandra, Prasanna
658.15
New Delhi
Tata Mcgraw Hill Education P Ltd
1002001093
Marketing Management by Rajendra P MaheshwariMaheshwari, Rajendra P
382.6
Delhi
International Book House Pvt Ltd
1003001094
Management by Heinz WeihrichWeihrich, Heinz
658
Delhi
Mcgraw Hill Education P Ltd
1004001095
Marketing Management by Tejashree PatankarPatankar, Tejashree
658.8
Ahmedabad
International Book House P Ltd
1005001097
Principles Of Management by Neeru VasishthVasishth, Neeru
658
Delhi
Taxmann Publication
1006001098
Organisational Behaviour by Neeru VasishthVasishth, Neeru
658.4
Delhi
Taxmann Publication
1007001099
Quality Management by Howard S GitlowGitlow, Howard S
658.562
New Delhi
Tata Mcgraw Hill Education P Ltd
1008001100
Principles Of Management by Esha JainJain, Esha
658.4
Ahmedabad
International Book House Pvt. Ltd.
1009001101
Marketing Management by Philip KotlerKotler, Philip
658.8
Delhi
Pearson
1010001102
Organisational Behaviour by Chandra DashDash, Chandra
658.4
Ahmedabad
International Book House P Ltd
1011001103
Organisational Behaviour by Meera ShankarShankar, Meera
658.4
Ahmedabad
International Book House P Ltd
1012001104
Management by Karminder GhumanGhuman, Karminder
658
New Delhi
Tata Mcgraw Hill Education P Ltd
1013001105
Essentials Of Managements by Harold KoontzKoontz, Harold
658
New Delhi
Tata Mcgraw Hill Education P Ltd
1014001106
Principles Of Management by Esha JainJain, Esha
658
Ahmedabad
International Book House P Ltd
1015001107
Business Marketing Management by Michael D HuttHutt, Michael D
658.8
Delhi
Cengage Learning
1016001108
Principles Of Management by P C TripathiTripathi, P C
658
Delhi
Tata Mcgraw Hill Education P Ltd
1017001109
Retail Management by Chetan BajajBajaj, Chetan
658
Delhi
Oxford Ibh Publishing P Ltd
1018001110
Designing And Managing Human Resource by Udai PareekPareek, Udai
658.30011
Delhi
Oxford Ibh Publishing P Ltd
1019001111
Human Resource Management by David LepakLepak, David
658.3
Delhi
Pearson Education
1020001112
Human Resource Development by David MankinMankin, David
658.3
New Delhi
Oxford University Press
1021001113
Human Resource Management by Scott SnellSnell, Scott
658.3
New Delhi
Cengage Learning
1022001114
Managing Human Resources by Wayne CascioCascio, Wayne
658.4
Delhi
Tata Mcgraw Hill Education P Ltd
1023001115
A Framework Of Human Resource Management by Gary W DesslerDessler, Gary W
658.3
New Delhi
Pearson
1024001116
Strategic Management Of Human Resources by Jeffrey A MelloMello, Jeffrey A
658.4
Delhi
Cengage Learning
1025001117
Strategic Human Resource Management by Paul D. BoselieBoselie, Paul D.
658
New Delhi
Tata Mcgraw Hill Education Pvt.Ltd.
1026001118
Strategic Human Resource Management by Tanuja AgarwalaAgarwala, Tanuja
658.3
New Delhi
Oxford University Press
1027001119
Labour Laws by Lab LabLab, Lab
340.0942
New Delhi
Taxmann Publication P Ltd
1028001120
Campus To Corporate by S S NarulaNarula, S S
371.195
New Delhi
Taxmann Publishing (P) Ltd
1029001121
Personality Development And Communication by S S Narula Narula , S S
126
Delhi
Taxmanns Ltd
1030001122
You Can Win A Job Intervie by Ranjeet MehtaMehta, Ranjeet
650.14
New Delhi
Taxmann Publishing (P) Ltd
1031001123
Understanding Indian Society by B Baviskar Baviskar , B
303.440954
Delhi
Orient Blackswan Ltd
1032001124
Business Environment Text And Cases by M B ShuklaShukla, M B
650
New Delhi
Taxmann Publication (P) Ltd.
1033001125
Indian Economy by M B ShuklaShukla, M B
330.954
New Delhi
Taxmann Allied Services Pvt. Ltd.
1034001126
Micro Economics : Theory And Applications by Abha MittalMittal, Abha
338.5
New Delhi
Taxmann Publication (P) Ltd.
1035001127
Principles Of Economics by Prem J BhutaniBhutani, Prem J
330
New Delhi
Taxmann Allied Services Pvt. Ltd.
1036001129
Business Enviroment by M B ShuklaShukla, M B
338.7
New Delhi
Texmann Publications Pvt Ltd
1037001130
Macro Economics by D D ChaturvediChaturvedi, D D
339
New Delhi
International Book House Pvt. Ltd.
1038001131
Principles Of Macroeconomics by C RangarajanRangarajan, C
339
New Delhi
Tata Mcgraw-Hill Publishing Company Limited
1039001133
Principles Of Economics by N Gregory MankiwMankiw, N Gregory
330
New Delhi
Cengage Learning
1040001134
Economics : 19Th Ed. by Paul A SamuelsonSamuelson, Paul A
330
New Delhi
Tata Mcgraw-Hill Publishing Company Limited
1041001135
International Economics : Theory And Policy by Paul R KrugmanKrugman, Paul R
382
New Delhi
Pearson
1042001136
Principles Of Micro Economics by D D ChaturvediChaturvedi, D D
338.5
Ahmedabad
International Book House Pvt. Ltd.
1043001137
Macroeconomics : Theory And Applications by G S GuptaGupta, G S
339
New Delhi
Tata Mcgraw-Hill Publishing Company Limited
1044001138
Business Economics -2 (Macro) by D D ChaturvediChaturvedi, D D
338.5024658
Ahmedabad
International Book House Pvt. Ltd.
1045001139
Principles Of Economics by D D ChaturvediChaturvedi, D D
330
Ahmedabad
International Book House Pvt. Ltd.
1046001140
Business Economics : Theory And Applications by D D ChaturvediChaturvedi, D D
338.5024658
Ahmedabad
International Book House Pvt. Ltd.
1047001141
Managerial Economics : Text And Cases by D D ChaturvediChaturvedi, D D
330.024658
Ahmedabad
International Book House Pvt. Ltd.
1048001142
Managerial Economics : Text And Cases by D D ChaturvediChaturvedi, D D
330.024658
Ahmedabad
International Book House Pvt. Ltd.
1049001143
Cost Accounting by Ravi M KishoreKishore, Ravi M
657.42
New Delhi
Taxmann Publishing (P) Ltd
1050001144
Cost Accounting by Ravi M KishoreKishore, Ravi M
657.42
New Delhi
Taxmann Publishing (P) Ltd
1051001146
Management Accounting by R P Rustagi Rustagi , R P
658.15
Delhi
Thoroughly Revised Edition
1052001147
Cost And Management Accounting : Text And Cases by Ravi M KishoreKishore, Ravi M
658
New Delhi
Taxmann Publishing (P) Ltd
1053001148
Cost And Management Accounting : Text And Cases by Ravi M KishoreKishore, Ravi M
657
New Delhi
Taxmann Publishing (P) Ltd
1054001149
Cost And Management Accounting : Text And Cases by Ravi M KishoreKishore, Ravi M
657
New Delhi
Taxmann Publishing (P) Ltd
1055001150
Cost And Management Accounting : Text And Cases by Ravi M KishoreKishore, Ravi M
657
New Delhi
Taxmann Publishing (P) Ltd
1056001151
Cost And Management Accounting by Ravi M KishoreKishore, Ravi M
657
New Delhi
Taxmann Publishing (P) Ltd
1057001152
Elements Of Financial Management by R P RustagiRustagi, R P
658.14
Delhi
Taxmann Publication
1058001153
Elements Of Financial Management by R P RustagiRustagi, R P
654.14
Delhi
Taxmann Publication
1059001154
Elements Of Financial Management by R P RustagiRustagi, R P
658.14
Delhi
Taxmann Publication
1060001155
Elements Of Financial Management by R P RustagiRustagi, R P
658.14
Delhi
Taxmann Publication
1061001156
Elements Of Financial Management by R P RustagiRustagi, R P
658.14
Delhi
Taxmann Publication
1062001157
Financial Management by Dr R P Rustagi Rustagi , Dr R P
658.15
Delhi
Associate Professor Department
1063001158
Financial Management by R P RustagiRustagi, R P
658.1508
Delhi
Taxmanns Ltd
1064001159
Financial Management by Dr R P Rustagi Rustagi , Dr R P
658.15
Delhi
Associate Professor Department
1065001160
Financial Management by Dr R P Rustagi Rustagi , Dr R P
658.15
Delhi
Associate Professor Department
1066001161
Financial Management by Dr R P Rustagi Rustagi , Dr R P
658.15
Delhi
Associate Professor Department
1067001162
Financial Management by Ravi Kishore Kishore , Ravi
658.15
Delhi
Taxmanns Ltd
1068001163
Financial Management by Ravi M KishoreKishore, Ravi M
658.15
Delhi
Taxmann Publication
1069001164
Financial Management by Ravi Kishore Kishore , Ravi
658.15
Delhi
Taxmanns Ltd
1070001165
Financial Management by Ravi M KishoreKishore, Ravi M
658.1508
Delhi
Taxmann Publication
1071001166
Financial Management by Ravi M KishoreKishore, Ravi M
658.15
Delhi
Taxmann Publication
1072001167
Strategic Financial Management by Ravi M KishoreKishore, Ravi M
658.15
Delhi
Taxmann Publications P Ltd
1073001168
Strategic Financial Management by Ravi M KishoreKishore, Ravi M
658.15
Delhi
Taxmann Publications P Ltd
1074001169
Strategic Financial Management by Ravi M KishoreKishore, Ravi M
658.15
Delhi
Taxmann Publication
1075001170
Strategic Financial Management by Ravi M KishoreKishore, Ravi M
658.15
Delhi
Taxmann Publications P Ltd
1076001171
Strategic Financial Management by Ravi M KishoreKishore, Ravi M
658.15
Delhi
Taxmann Publications P Ltd
1077001172
Strategic Financial Management by J B GuptaGupta, J B
658.15
New Delhi
Taxman Publications P Ltd
1078001173
Strategic Financial Management by J B GuptaGupta, J B
658.15
New Delhi
Taxman Publications P Ltd
1079001174
Strategic Financial Management by J B GuptaGupta, J B
658.15
New Delhi
Taxman Publications P Ltd
1080001175
Strategic Financial Management by J B GuptaGupta, J B
658.15
New Delhi
Taxman Publications P Ltd
1081001176
Strategic Financial Management by J B GuptaGupta, J B
658.15
New Delhi
Taxman Publications P Ltd
1082001177
Fundamental Of Corporate Accounting Vol. 1 by Bhushan Kumar GoyalGoyal, Bhushan Kumar
657
Ahmedabad
International Book House Pvt Ltd.
1083001178
Fundamental Of Corporate Accounting Vol. 1 by Bhushan Kumar GoyalGoyal, Bhushan Kumar
657
Ahmedabad
International Book House Pvt Ltd.
1084001179
Fundamental Of Corporate Accounting Vol. 1 by Bhushan Kumar GoyalGoyal, Bhushan Kumar
657
Ahmedabad
International Book House Pvt Ltd.
1085001180
Fundamental Of Corporate Accounting Vol. 1 by Bhushan Kumar GoyalGoyal, Bhushan Kumar
657
Ahmedabad
International Book House Pvt Ltd.
1086001181
Fundamental Of Corporate Accounting Vol. 1 by Bhushan Kumar GoyalGoyal, Bhushan Kumar
657
Ahmedabad
International Book House Pvt Ltd.
1087001182
Financial Accounting by Bhushan Kumar GoyalGoyal, Bhushan Kumar
657
Ahmedabad
International Book House Pvt Ltd.
1088001183
Financial Accounting by Bhushan Kumar GoyalGoyal, Bhushan Kumar
657
Ahmedabad
International Book House Pvt Ltd.
1089001184
Financial Accounting by Bhushan Kumar GoyalGoyal, Bhushan Kumar
657
Ahmedabad
International Book House Pvt Ltd.
1090001185
Financial Accounting by Bhushan Kumar GoyalGoyal, Bhushan Kumar
657
Ahmedabad
International Book House Pvt Ltd.
1091001186
Financial Accounting by Bhushan Kumar GoyalGoyal, Bhushan Kumar
657
Ahmedabad
International Book House Pvt Ltd.
1092001187
Financial Accounting by B ChandrashekharaChandrashekhara, B
657
Ahmedabad
International Book House Pvt Ltd.
1093001188
Financial Accounting by B ChandrashekharaChandrashekhara, B
657
Ahmedabad
International Book House Pvt Ltd.
1094001189
Financial Accounting by B ChandrashekharaChandrashekhara, B
657
Ahmedabad
International Book House Pvt Ltd.
1095001190
Financial Accounting by B ChandrashekharaChandrashekhara, B
657
Ahmedabad
International Book House Pvt Ltd.
1096001191
Financial Accounting by B ChandrashekharaChandrashekhara, B
657
Ahmedabad
International Book House Pvt Ltd.
1097001192
Accounting For Managers by N K GuptaGupta, N K
657.024658
Ahmedabad
International Book House Pvt Ltd.
1098001193
Accounting For Managers by N K GuptaGupta, N K
657.024658
Ahmedabad
International Book House Pvt Ltd.
1099001194
Accounting For Managers by N K GuptaGupta, N K
657.024658
Ahmedabad
International Book House Pvt Ltd.
1100001195
Accounting For Managers by N K GuptaGupta, N K
657.024658
Ahmedabad
International Book House Pvt Ltd.
1101001196
Accounting For Managers by N K GuptaGupta, N K
657.024658
Ahmedabad
International Book House Pvt Ltd.
1102001197
Accounting And Financial Analysis by Santosh SinghalSinghal, Santosh
657.42
Ahmedabad
International Book House Pvt Ltd.
1103001198
Accounting And Financial Analysis by Santosh SinghalSinghal, Santosh
657.42
Ahmedabad
International Book House Pvt Ltd.
1104001199
Accounting And Finance Analysis by Santosh SinhalSinhal, Santosh
657
Ahmedabad
International Book House Pvt Ltd.
1105001200
Accounting And Finance Analysis by Santosh SinhalSinhal, Santosh
657
Ahmedabad
International Book House Pvt Ltd.
1106001201
Accounting And Finance Analysis by Santosh SinhalSinhal, Santosh
657
Ahmedabad
International Book House Pvt Ltd.
1107001202
A Handbook For English by Suresh Kumar Kumar , Suresh
428.0071
Delhi
Foundation Book Ltd
1108001203
A Handbook Of English Grammar by Rajiva Wijesinha Wijesinha , Rajiva
428.2
Delhi
Foundation Book Ltd
1109001204
Anthropology, Politics And The State by Jonathan SpencerSpencer, Jonathan
306.20954
New Delhi
Cambridge University Press
1110001205
Business Vocabulary by Bill MascullMascull, Bill
428.240
London
Cambridge University
1111001207
Cambridge English Worldwide by Andrew LittlejohnLittlejohn, Andrew
428.007
London
Cambridge University Press
1112001208
Cambridge English For The Media by Nick CeramellaCeramella, Nick
428.007
London
Cambridge University
1113001209
Cambridge Grammar Of English by Ronald Carter Carter , Ronald
425
London
Cambridge University
1114001210
Phrasal Verbs Dictionary by Michael Mccarthy Mccarthy , Michael
423.1
London
Cambridge University
1115001211
Idioms And Dictionary by Michael Mccarthy Mccarthy , Michael
423.13
London
Cambridge University
1116001213
Business English Frameworks by Paul EmmersonEmmerson, Paul
428.00715
London
Cambridge University Press
1117001214
China And India In The Age Of Globalization by Shalendra Sharma Sharma , Shalendra
303.48251
London
Cambridge University
1118001215
Cognition And Second Langage by Peter RobinsonRobinson, Peter
401.9
London
Cambridge University
1119001216
Common Mistakes At Elementary by Liz DriscollDriscoll, Liz
428.0076
London
Cambridge University
1120001217
Commnication Skills English by V SasikumarSasikumar, V
651.7
Delhi
Foundation Books
1121001218
Companion To Comparative Literature by Steven Totosy Totosy , Steven
809
Bangalore
Foundation Book Ltd
1122001219
Developing Reading Skillls by Francoise GrelletGrellet, Francoise
428.64
London
Cambridge University
1123001220
Dictionary Activities by Cindy Leaney Leaney , Cindy
427.0071
London
Cambridge University
1124001221
Discourse Analysis For Language by Michael Mccarthy Mccarthy , Michael
418
New Delhi
Cambridge University Press
1125001222
English Collocations In Advanced by Felicity OdellOdell, Felicity
428.24
London
Cambridge University
1126001223
English For Business Communication by Simon Sweeney Sweeney , Simon
428.24071
London
Cambridge University
1127001224
English For The Media by Latha Nair Nair , Latha
428.007
Delhi
Foundation Book Ltd
1128001225
English Phrasal Verbs In Use by Michela Mc CathyMc Cathy, Michela
428.24
London
Cambridge University Press
1129001226
English Phrasal Verbs In Advanced by Felicity OdellOdell, Felicity
428.24
London
Cambridge University
1130001227
English Vocabulary In Use by Michael Mccarthy Mccarthy , Michael
428.24
New York
Cambridge University Press
1131001228
Games For Language Learing by Andrew WrightWright, Andrew
418.007
London
Cambridge University
1132001230
Grammar Builder by A AminAmin, A
428.24
London
Cambridge University
1133001231
Grammar Builder by A Amin Amin , A
428.24
London
Cambridge University
1134001232
Grammar Builder by A AminAmin, A
428.24
New Delhi
Cambridge University Press
1135001233
Grammar Builder by A AminAmin, A
428.24
London
Cambridge University
1136001234
Grammar Builder by A AminAmin, A
428.24
London
Cambridge University
1137001235
Grammar by Roger GowerGower, Roger
425
London
Cambridge University
1138001236
Grammar by Roger GowerGower, Roger
425
London
Cambridge University
1139001237
Grammar by Roger GowerGower, Roger
425
London
Cambridge University
1140001238
Grammar by Roger GowerGower, Roger
425
London
Cambridge University
1141001239
Grammar by Roger GowerGower, Roger
425
London
Cambridge University
1142001240
Grammar by Roger GowerGower, Roger
425
London
Cambridge University
1143001241
Cambridge Ielts by Vanessa JakmanJakman, Vanessa
428.240756
New York
Cambridge University Press
1144001242
Cambridge Ielts by Vanessa JakmanJakman, Vanessa
428.24076
New York
Cambridge University Press
1145001243
Cambridge Ielts by Cam IelIel, Cam
428.24076
New York
Cambridge University Press
1146001244
Cambridge Ielts With Answers Examination Papers by Ele CamCam, Ele
428.24076
Australia
Cambridge University Press
1147001245
Cambridge Ielts With Answers Examination Papers by Ele CamCam, Ele
428.24076
Australia
Cambridge University Press
1148001246
Cambridge Ielts With Answers Examination Papers by Ele CamCam, Ele
428.24076
Australia
Cambridge University Press
1149001247
Cambridge Ielts With Answers Examination Papers by Ele CamCam, Ele
428.24076
Australia
Cambridge University Press
1150001248
Cambridge Ielts With Answers Examination Papers by Ele CamCam, Ele
428.24076
Australia
Cambridge University Press
1151001249
Cambridge Ielts With Answers Examination Papers by Ele CamCam, Ele
428.24076
Australia
Cambridge University Press
1152001250
Innovate With English by T SamsonSamson, T
428.2
Bangalore
Foundation Book Ltd
1153001251
Language And Linguistic by John LyonsLyons, John
410
New Delhi
Cambridge University Press
1154001252
Language And Media by Alan DurantDurant, Alan
302.23014
London
Routledge Taylor Francis Ltd
1155001253
Languages And Nations by Thomas R TrautmannTrautmann, Thomas R
410
New Delhi
Yoda Press
1156001254
More Grammar Games by Paul Davis Davis , Paul
428.007
London
Cambridge University
1157001255
More Grammar Games by Paul Davis Davis , Paul
428.007
London
Cambridge University
1158001256
Ncs The New Cambridge Shakespeare by M M Mathod Mathod , M M
822.33
London
Cambridge University
1159001257
Ncs The New Cambridge Shakespeare by Brian Gibbons Gibbons , Brian
822.33
London
Cambridge University
1160001258
Ncs The New Cambridge Shakespeare by David Bevington Bevington , David
822.33
London
Cambridge University
1161001259
Ncs The New Cambridge Shakespeare by Ann ThompsonThompson, Ann
822.33
London
Cambridge University
1162001260
Much Ado About Nothing by F H MaresMares, F H
822.33
New Delhi
Cambridge University Press
1163001261
Julius Caesar by Marvin SpevackSpevack, Marvin
822.33
New Delhi
Cambridge University Press
1164001262
King Richard 2 by Andrew GurrGurr, Andrew
822.33
New Delhi
Cambridge University Press
1165001263
The Tragedy Of King Lear by Jay L HalioHalio, Jay L
822.33
New Delhi
Cambridge University Press
1166001264
King Henry Viii by John MargesonMargeson, John
822.33
New Delhi
Cambridge University Press
1167001265
Ncs The New Cambridge Sshakespae by Midsummer A A , Midsummer
822.33
New Delhi
Cambridge University Press
1168001266
Romeo And Juliet by G Blakemore EvansEvans, G Blakemore
822.33
New Delhi
Cambridge University Press
1169001267
Twelfth Night by Elizabeht Story DonnoDonno, Elizabeht Story
822.33
New Delhi
Cambridge University Press
1170001268
Othello by Norman SandersSanders, Norman
822.33
New Delhi
Cambridge University Press
1171001269
As You Like It by Michael HattawayHattaway, Michael
822.33
New Delhi
Cambridge University Press
1172001270
Ncs The New Cambridge Shakespeare by T S DorschDorsch, T S
822.33
London
Cambridge University
1173001271
Ncs The New Cambridge Shakespeare by David Lindley Lindley , David
822.33
London
Cambridge University
1174001272
The Sonnets by Blakemore EvansEvans, Blakemore
822.33
New Delhi
Cambridge University Press
1175001273
Ncs The New Cambridge Shakespeare by Philip Edwards Edwards , Philip
822.33
London
Cambridge University
1176001274
Alls Well That Ends Well by Russell FraserFraser, Russell
822.33
New Delhi
Cambridge University Press
1177001275
Macbeth by A R BraunmullerBraunmuller, A R
822.33
New Delhi
Cambridge University Press
1178001276
New International Business English by Leo Jones Jones , Leo
808.06665
London
Cambridge University
1179001277
Pictures For Languarge Learning by Thornbury Scott Scott , Thornbury
418.007
New Delhi
Cambridge University Press
1180001279
Teachers As Course Developers by Jack C RichardsRichards, Jack C
428.007
London
Cambridge University
1181001280
Teacher Learning In Language by Donald FreemanFreeman, Donald
418.007
London
Cambridge University
1182001281
Testing For Language Teachers by Arthur Hughes Hughes , Arthur
407.6
London
Cambridge University
1183001282
Creative Writing by David MorleyMorley, David
808.02
London
Cambridge University
1184001283
The Cambridge Introducation To by David MorleyMorley, David
808.02
London
Cambridge University
1185001284
The Camberidge Shakespeare Guide by Emma SmithSmith, Emma
822.33
London
Cambridge University
1186001285
The Concise Cambridge History by R C Churchill Churchill , R C
820.9
London
Cambridge University
1187001286
Towards Academic English by Mark CholijCholij, Mark
808.042
Delhi
Foundation Book Ltd
1188001287
Tree Of Three An Elementary by Ann BakerBaker, Ann
421.5509031
London
Cambridge University
1189001288
Write To Communicate by Geetha NagarajNagaraj, Geetha
808.042
Delhi
Foundation Book Ltd
1190001289
Inhabiting Human Languages by Probal Dasgupta Dasgupta , Probal
401
Delhi
Samskriti Book Ltd
1191001290
The Routledge Dictionary Of Philosophy by A R LaceyLacey, A R
103
London
Routledge Taylor And Francis Group
1192001291
Post Colonial Theory And The Specter by Vivek Chibber Chibber , Vivek
820.9
Delhi
Navayana Book Ltd
1193001293
Annihilation Of Caste by B R AmbedkarAmbedkar, B R
305.51220954
New Delhi
Navayana Publishing Pvt Ltd
1194001294
Pax Indica India And The World Of The 21St Century by Shashi TharorrTharorr, Shashi
327.54
New Delhi
Penguin Books
1195001295
The 7 Habits Of Highly Effective by R Covey Covey , R
155.519
London
Random House India
1196001296
Jugaad Jugod Innovation by Jaideep PrabhuPrabhu, Jaideep
658.4063
London
Random House India
1197001297
Walter Issacson by Steve JobsJobs, Steve
621.39092
Usa
Little Brown
1198001298
General Studies For Civil Services Preliminary by Majid HusainHusain, Majid
001
Delhi
Access Publishing India Pvt Ltd
1199001299
General Studies For Civil Services Preliminary by V Sasikumar Sasikumar , V
001
Delhi
Access Publishing India Pvt Ltd
1200001300
Geographical Map Entries by Majid HusainHusain, Majid
910
Delhi
Tata Mcgraw Hill Education P Ltd
1201001301
Geographical Map Entries by Majid HusainHusain, Majid
001
Delhi
Tata Mcgraw Hill Education P Ltd
1202001302
General English For Competitive Examinations by R GopalanGopalan, R
428
Chennai
Vijay Nicole Imprints Pvt Ltd
1203001303
General English For Competitive Examinations by R GopalanGopalan, R
428
Chennai
Vijay Nicole Imprints Pvt Ltd
1204001304
General Science by Ashishkumar VashistVashist, Ashishkumar
001
Delhi
Tata Mcgraw Hill Education P Ltd
1205001305
International Relations by Pushpesh PantPant, Pushpesh
327
Delhi
Mcgraw Hill Education P Ltd
1206001306
International Relations by Pushpesh PantPant, Pushpesh
327
Delhi
Mcgraw Hill Education P Ltd
1207001307
Indian History by Krishna ReddyReddy, Krishna
934
Delhi
Mcgraw Hill Education P Ltd
1208001308
Indian History by Krishna ReddyReddy, Krishna
934
Delhi
Mcgraw Hill Education P Ltd
1209001309
Indian World Geography by Majid HusainHusain, Majid
910
Delhi
Tata Mcgraw Hill Education P Ltd
1210001310
Indian World Geography by Majid HusainHusain, Majid
001
Delhi
Tata Mcgraw Hill Education P Ltd
1211001311
Concise Geography by Majid HusainHusain, Majid
910
Delhi
Tata Mcgraw Hill Education P Ltd
1212001312
Concise Geography by Majid HusainHusain, Majid
910
Delhi
Tata Mcgraw Hill Education P Ltd
1213001313
Civil Services Preliminary Examination by Rakesh DwivediDwivedi, Rakesh
001
Delhi
Tata Mcgraw Hill Education P Ltd
1214001314
Civil Services Preliminary Examination by Rakesh DwivediDwivedi, Rakesh
001
Delhi
Mcgraw Hill Education P Ltd
1215001315
Geography 3000 Terms And Concepts by Majid HusainHusain, Majid
001
New Delhi
Tata Mcgraw-Hill Publishing Company Limited
1216001316
Geography 3000 Terms And Concepts by Majid HusainHusain, Majid
001
New Delhi
Tata Mcgraw-Hill Publishing Company Limited
1217001317
Modern Indian History by Mohammad TariqueTarique, Mohammad
001
New Delhi
Tata Mcgraw-Hill Publishing Company Limited
1218001318
Modern Indian History by Mohammad TariqueTarique, Mohammad
001
New Delhi
Tata Mcgraw-Hill Publishing Company Limited
1219001319
Public Administion by M LaxmikanthLaxmikanth, M
353
New Delhi
Tata Mcgraw Hill Education P Ltd
1220001320
Public Administion by M LaxmikanthLaxmikanth, M
353
New Delhi
Tata Mcgraw Hill Education P Ltd
1221001321
1000 Plus Questions On Economic And Social by Ramesh SinghSingh, Ramesh
001
Delhi
Tata Mcgraw Hill Educaiton Pvt Ltd
1222001322
Economic Social Development by Ramesh SinghSingh, Ramesh
001
Delhi
Tata Mcgraw Hill Education P Ltd
1223001323
Indian Polity by M LaxmikanthLaxmikanth, M
001
Delhi
Mcgraw Hill Education P Ltd
1224001324
Indian Polity by M LaxmikanthLaxmikanth, M
001
Delhi
Mcgraw Hill Education P Ltd
1225001325
Geography by Surender SinghSingh, Surender
001
Delhi
Mcgraw Hill Education P Ltd
1226001326
Geography by Surender SinghSingh, Surender
001
Delhi
Mcgraw Hill Education P Ltd
1227001327
Political Science by N D AroraArora, N D
320
Delhi
Tata Mcgraw Hill Education P Ltd
1228001328
Political Science by N D AroraArora, N D
320
Delhi
Tata Mcgraw Hill Education P Ltd
1229001329
Indian Economy by Ramesh SinghSingh, Ramesh
330.95404
Delhi
Mcgraw Hill Education P Ltd
1230001330
Indian Economy by Ramesh SinghSingh, Ramesh
330.954
New Delhi
Tata Mcgraw-Hill Publishing Company Limited
1231001331
Public Administration Dictionary by Vikram SinghSingh, Vikram
350.03
New Delhi
Tata Mcgraw-Hill Publishing Company Limited
1232001332
Study Package For Nda Na by Stalin MalhotraMalhotra, Stalin
001
Delhi
Mcgraw Hill Education India P Ltd
1233001333
Study Package For Nda/Na by Stalin MalhotraMalhotra, Stalin
001
Delhi
Mcgraw Hill Education India P Ltd
1234001334
Study Package For Nda/Na by Stalin MalhotraMalhotra, Stalin
001
New Delhi
Mcgraw Hill Education India P Ltd
1235001335
Study Package For Cds Examination by A P BhardwajBhardwaj, A P
001
Delhi
Tata Mcgraw Hill Educaton Pvt Ltd
1236001336
Study Package For Cds Examination by A P BhardwajBhardwaj, A P
001
Delhi
Tata Mcgraw Hill Educaton Pvt Ltd
1237001337
Study Package For Cds Examination by A P BhardwajBhardwaj, A P
001
Delhi
Tata Mcgraw Hill Educaton Pvt Ltd
1238001338
The Routledge Companion To Decolonization by Dietmer RothermundRothermund, Dietmer
325.309045
London
Routledge Taylor And Francis Group
1239001339
A Gramsci Reader by David ForgacsForgacs, David
335.43
Delhi
Aakar Books For South Asia
1240001340
Political Management by Dennis W JohnsonJohnson, Dennis W
658
New Delhi
Routledge Taylor And Francis Group
1241001341
Routledge Handbook Of Public Diplomacy by Nancy SnowSnow, Nancy
327.14
New Delhi
Routledge Taylor And Francis Group
1242001342
Righteous Republic by Ananya VajpeyiVajpeyi, Ananya
320.0954
London
Harvard University Press
1243001343
The Myths And Gods Of India by Alain DanielouDanielou, Alain
294.5211
New York
Inner Traditions
1244001344
Indias Biggest Cover Up by Anuj DharDhar, Anuj
954.035
New Delhi
Vitasta Let Knowledge Spread
1245001345
The Kashmir Dispute by A G NooraniNoorani, A G
954.6042
New Delhi
Tullika Books
1246001346
The Kashmir Dispute 1947-2012 Volume 2 by A G NooraniNoorani, A G
954.6
New Delhi
Tulika Books
1247001347
The Innocent by David BaldacciBaldacci, David
813.54
London
Pan Books
1248001348
Total Control by David BaldacciBaldacci, David
813.54
New Delhi
Pan Books
1249001349
A Matter Of Honour by Jeffrey ArcherArcher, Jeffrey
823.914
New Delhi
Pan Books
1250001350
Twilight by Stephene MeyerMeyer, Stephene
813.6
Delhi
Atom
1251001351
Eclipse by Stephene MeyerMeyer, Stephene
813.6
London
Atom
1252001352
A History Of Christianity by Paul JohnsonJohnson, Paul
270
New York
Simon And Schuster
1253001353
The Winner by David BaldacciBaldacci, David
813.54
New Delhi
Pan Books
1254001354
A Prisoner Of Birth by Jeffrey ArcherArcher, Jeffrey
823.914
London
Pan Books
1255001356
India An Introduction by K SinghSingh, K
954
New Delhi
Harper Collins Publishers
1256001357
Working Capital Management by Hrishikes BhattacharyaBhattacharya, Hrishikes
658.15244
Delhi
Phi Learing Private Ltd
1257001358
Working Capital Management by Hrishikes BhattacharyaBhattacharya, Hrishikes
658.154
Delhi
Phi Learing Private Ltd
1258001359
001360
Working Capital Management by Hrishikes BhattacharyaBhattacharya, Hrishikes
658.15
658.15
Delhi
Phi Learing Private Ltd
1259001361
Basic Managerial Skills For All by S J GrathGrath, S J
658.409
New Delhi
Phi Learning Private Ltd
1260001362
Basic Managerial Skills For All by E H McgrathMcgrath, E H
658.409
Delhi
Phi Learing Private Ltd
1261001363
Basic Managerial Skills For All by E H Grath Grath , E H
658
New Delhi
Phl Learning Private Ltd
1262001364
Administrative Theories by R K SapruSapru, R K
351.01
Delhi
Phi Learing Private Ltd
1263001365
Administrative Theories And Management by R K SapruSapru, R K
351.01
Delhi
Phi Learning Private Ltd
1264001366
Administrative Therories And Management Thought by R K SapruSapru, R K
351.01
Delhi
Phi Learning Private Ltd
1265001367
Research Methodology For Researchers by R P PanneerselvanPanneerselvan, R P
001.42
Delhi
Phi Learing Private Ltd
1266001368
Research Methodology by R PanneerselvanPanneerselvan, R
001.42
Delhi
Phi Learing Private Ltd
1267001369
Reserch Methodology by R PanneerselvamPanneerselvam, R
001.42
Delhi
Phi Learning Pvt Ltd
1268001370
International Business by Justin PaulPaul, Justin
338.88
Delhi
Phi Learing Private Ltd
1269001371
International Business by Justin PaulPaul, Justin
338.88
Delhi
Phi Learing Private Ltd
1270001372
International Business by Justin PaulPaul, Justin
338.88
Delhi
Phi Learing Private Ltd
1271001373
Cost Accounting : Theory And Practice by Bhabatosh BanerjeeBanerjee, Bhabatosh
657
New Delhi
Phi Learning Pvt. Ltd.
1272001374
Cost Accounting : Theory And Practice by Bhabatosh BanerjeeBanerjee, Bhabatosh
657
New Delhi
Phi Learning Pvt. Ltd.
1273001375
Cost Accounting : Theory And Practice by Bhabatosh BanerjeeBanerjee, Bhabatosh
657
New Delhi
Phi Learning Pvt. Ltd.
1274001376
Business Law by Peddina RaoRao, Peddina
346.5407
Delhi
Phi Learning Pvt Ltd
1275001377
Business Law by Peddina RaoRao, Peddina
346.54
Delhi
Phi Learning Pvt Ltd
1276001378
Business Law by Peddina RaoRao, Peddina
346.5407
Delhi
Phi Learning Pvt Ltd
1277001379
Corporate Governance by Subhashchandra DasDas, Subhashchandra
658.4
Delhi
Phi Learning Private Ltd
1278001380
Corporate Governance by Subhashchandra DasDas, Subhashchandra
658.4
Delhi
Phi Learning Private Ltd
1279001381
Corporate Governance by Subhashchandra DasDas, Subhashchandra
684.4
Delhi
Phi Learning Private Ltd
1280001382
Quantitative Aptitude And Reasoning by R V Praveen Praveen , R V
001
Delhi
Phi Learning Private Ltd
1281001383
Quantitative Aptitude And Reasoning by R V PraveenPraveen, R V
153.9
Delhi
Phi Learing Private Ltd
1282001384
Quantitative Aptitude And Reasoning by R V Praveen Praveen , R V
001
Delhi
Phi Learning Private Ltd
1283001385
Strategic Management by Fred R DavidDavid, Fred R
658
Delhi
Phi Learning Private Ltd
1284001386
Strategic Management by Fred R DavidDavid, Fred R
658
Delhi
Phi Learning Private Ltd
1285001387
Strategic Management by Fred R DavidDavid, Fred R
658
Delhi
Phi Learning Private Ltd
1286001388
Financial Accounting : A Managerial Perspective 4Th Ed. by R NarayanaswamyNarayanaswamy, R
657
New Delhi
Phi Learning Pvt. Ltd.
1287001389
Financial Accounting : A Managerial Perspective 4Th Ed. by R NarayanaswamyNarayanaswamy, R
657
New Delhi
Phi Learning Pvt. Ltd.
1288001390
Financial Accounting : A Managerial Perspective 4Th Ed. by R NarayanaswamyNarayanaswamy, R
657
New Delhi
Phi Learning Pvt. Ltd.
1289001391
Cost Accounting And Financial Management by Rajiv GoelGoel, Rajiv
657
Ahmedabad
International Book House Pvt Ltd.
1290001392
Cost Accounting And Financial Management by Rajiv GoelGoel, Rajiv
657
Ahmedabad
International Book House Pvt Ltd.
1291001393
Cost Accounting And Financial Management by Rajiv GoelGoel, Rajiv
657
Ahmedabad
International Book House Pvt Ltd.
1292001394
Cost Accounting And Financial Management by Rajiv GoelGoel, Rajiv
657
Ahmedabad
International Book House Pvt Ltd.
1293001395
Cost Accounting And Financial Management by Rajiv GoelGoel, Rajiv
657
Ahmedabad
International Book House Pvt Ltd.
1294001396
Cost Accounting by N K GuptaGupta, N K
657
Ahmedabad
International Book House Pvt Ltd.
1295001397
Cost Accounting by N K GuptaGupta, N K
657
Ahmedabad
International Book House Pvt Ltd.
1296001398
Cost Accounting by N K GuptaGupta, N K
657
Ahmedabad
International Book House Pvt Ltd.
1297001399
Cost Accounting by N K GuptaGupta, N K
657
Ahmedabad
International Book House Pvt Ltd.
1298001400
Cost Accounting by N K GuptaGupta, N K
657
Ahmedabad
International Book House Pvt Ltd.
1299001401
Financial Accounting For Management : An Analytical Perspective by Ambrish GuptaGupta, Ambrish
657.024658
Delhi
Pearson
1300001402
Financial Accounting For Management : An Analytical Perspective by Ambrish GuptaGupta, Ambrish
657.024658
Delhi
Pearson
1301001403
Financial Accounting For Management : An Analytical Perspective by Ambrish GuptaGupta, Ambrish
657.024658
Delhi
Pearson
1302001404
Financial Accounting For Management : An Analytical Perspective by Ambrish GuptaGupta, Ambrish
657.024658
Delhi
Pearson
1303001405
Financial Accounting For Management : An Analytical Perspective by Ambrish GuptaGupta, Ambrish
657.024658
Delhi
Pearson
1304001406
Silver Lining Insights Into Gujart by Sam PitrdoaPitrdoa, Sam
352.63092
Delhi
Oriental Blackswam Pvt Ltd
1305001407
Silver Lining Insights Into Gujart by Sam PitrdoaPitrdoa, Sam
352.63092
Delhi
Oriental Blackswam Pvt Ltd
1306001408
Silver Lining Insights Into Gujart by Sam PitrdoaPitrdoa, Sam
352.630
Delhi
Oriental Blackswam Pvt Ltd
1307001409
Bhautik Bhugol by Mahendrakumar R ShahShah, Mahendrakumar R
351
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1308001410
Bhautik Bhugol by Mahendrakumar R ShahShah, Mahendrakumar R
351
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1309001411
Bhautik Bhugol by Mahendrakumar R ShahShah, Mahendrakumar R
351
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1310001412
Bhautik Bhugol by Mahendrakumar R ShahShah, Mahendrakumar R
351
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1311001413
Bhautik Bhugol by Mahendrakumar R ShahShah, Mahendrakumar R
351
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1312001414
Bhautik Bhugol by Mahendrakumar R ShahShah, Mahendrakumar R
351
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1313001415
Bhautik Bhugol by Mahendrakumar R ShahShah, Mahendrakumar R
351
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1314001416
Bhautik Bhugol by Mahendrakumar R ShahShah, Mahendrakumar R
351
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1315001417
Bhautik Bhugol by Mahendrakumar R ShahShah, Mahendrakumar R
351
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1316001418
Bhautik Bhugol by Mahendrakumar R ShahShah, Mahendrakumar R
351
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1317001419
Bhautik Bhugol by Mahendrakumar R ShahShah, Mahendrakumar R
351
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1318001420
Bhautik Bhugol by Mahendrakumar R ShahShah, Mahendrakumar R
351
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1319001421
Bhautik Bhugol by Mahendrakumar R ShahShah, Mahendrakumar R
351
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1320001422
Bhautik Bhugol by Mahendrakumar R ShahShah, Mahendrakumar R
351
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1321001423
Bhautik Bhugol by Mahendrakumar R ShahShah, Mahendrakumar R
351
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1322001424
Bhautik Bhugol by Mahendrakumar R ShahShah, Mahendrakumar R
351
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1323001425
Bhautik Bhugol by Mahendrakumar R ShahShah, Mahendrakumar R
351
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1324001426
Bhautik Bhugol by Mahendrakumar R ShahShah, Mahendrakumar R
351
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1325001427
Bhautik Bhugol by Mahendrakumar R ShahShah, Mahendrakumar R
351
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1326001428
Bhautik Bhugol by Mahendrakumar R ShahShah, Mahendrakumar R
351
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1327001429
Sikshannu Samajshastra by Buddhichandra ShahShah, Buddhichandra
370
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1328001430
Sikshannu Samajshastra by Buddhichandra ShahShah, Buddhichandra
370
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1329001431
Sikshannu Samajshastra by Buddhichandra ShahShah, Buddhichandra
370
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1330001432
Sikshannu Samajshastra by Buddhichandra ShahShah, Buddhichandra
370
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1331001433
Sikshannu Samajshastra by Buddhichandra ShahShah, Buddhichandra
370
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1332001434
Sikshannu Samajshastra by Buddhichandra ShahShah, Buddhichandra
370
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1333001435
Sikshannu Samajshastra by Buddhichandra ShahShah, Buddhichandra
370
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1334001436
Sikshannu Samajshastra by Buddhichandra ShahShah, Buddhichandra
370
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1335001437
Sikshannu Samajshastra by Buddhichandra ShahShah, Buddhichandra
370
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1336001438
Sikshannu Samajshastra by Buddhichandra ShahShah, Buddhichandra
370
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1337001439
Sikshannu Samajshastra by Buddhichandra ShahShah, Buddhichandra
370
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1338001440
Sikshannu Samajshastra by Buddhichandra ShahShah, Buddhichandra
370
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1339001441
Sikshannu Samajshastra by Buddhichandra ShahShah, Buddhichandra
370
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1340001442
Sikshannu Samajshastra by Buddhichandra ShahShah, Buddhichandra
370
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1341001443
Sikshannu Samajshastra by Buddhichandra ShahShah, Buddhichandra
370
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1342001444
Sikshannu Samajshastra by Buddhichandra ShahShah, Buddhichandra
370
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1343001445
Sikshannu Samajshastra by Buddhichandra ShahShah, Buddhichandra
370
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1344001446
Sikshannu Samajshastra by Buddhichandra ShahShah, Buddhichandra
370
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1345001447
Sikshannu Samajshastra by Buddhichandra ShahShah, Buddhichandra
370
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1346001448
Sikshannu Samajshastra by Buddhichandra ShahShah, Buddhichandra
370
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1347001449
Gujaratni Aarthik Ane Pradeshik Bhugol by Manjulaben B DaveDave, Manjulaben B
915.475
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1348001450
Gujaratni Aarthik Ane Pradeshik Bhugol by Manjulaben B DaveDave, Manjulaben B
915.475
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1349001451
Gujaratni Aarthik Ane Pradeshik Bhugol by Manjulaben B DaveDave, Manjulaben B
915.475
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1350001452
001453
Gujaratni Aarthik Ane Pradeshik Bhugol by Manjulaben B DaveDave, Manjulaben B
915.475
915.475
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1351001454
Gujaratni Aarthik Ane Pradeshik Bhugol by Manjulaben B DaveDave, Manjulaben B
915.475
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1352001455
Gujaratni Aarthik Ane Pradeshik Bhugol by Manjulaben B DaveDave, Manjulaben B
915.475
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1353001456
Gujaratni Aarthik Ane Pradeshik Bhugol by Manjulaben B DaveDave, Manjulaben B
915.475
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1354001457
Gujaratni Aarthik Ane Pradeshik Bhugol by Manjulaben B DaveDave, Manjulaben B
915.475
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1355001458
Gujaratni Aarthik Ane Pradeshik Bhugol by Manjulaben B DaveDave, Manjulaben B
915.475
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1356001459
Gujaratni Aarthik Ane Pradeshik Bhugol by Manjulaben B DaveDave, Manjulaben B
915.475
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1357001460
Gujaratni Aarthik Ane Pradeshik Bhugol by Manjulaben B DaveDave, Manjulaben B
915.475
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1358001461
Gujaratni Aarthik Ane Pradeshik Bhugol by Manjulaben B DaveDave, Manjulaben B
915.475
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1359001462
Gujaratni Aarthik Ane Pradeshik Bhugol by Manjulaben B DaveDave, Manjulaben B
915.475
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1360001463
Gujaratni Aarthik Ane Pradeshik Bhugol by Manjulaben B DaveDave, Manjulaben B
915.475
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1361001464
Gujaratni Aarthik Ane Pradeshik Bhugol by Manjulaben B DaveDave, Manjulaben B
915.475
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1362001465
Gujaratni Aarthik Ane Pradeshik Bhugol by Manjulaben B DaveDave, Manjulaben B
915.475
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1363001466
Gujaratni Aarthik Ane Pradeshik Bhugol by Manjulaben B DaveDave, Manjulaben B
915.475
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1364001467
Gujaratni Aarthik Ane Pradeshik Bhugol by Manjulaben B DaveDave, Manjulaben B
915.475
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1365001468
Gujaratni Aarthik Ane Pradeshik Bhugol by Manjulaben B DaveDave, Manjulaben B
915.475
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1366001469
Gujaratno Itihas Prachin Kaal by Hariprasad ShastriShastri, Hariprasad
954.75
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1367001470
Gujaratno Itihas Prachin Kaal by Hariprasad ShastriShastri, Hariprasad
954.75
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1368001471
Gujaratno Itihas Prachin Kaal by Hariprasad ShastriShastri, Hariprasad
954.75
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1369001472
Gujaratno Itihas Prachin Kaal by Hariprasad ShastriShastri, Hariprasad
954.75
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1370001473
Gujaratno Itihas Prachin Kaal by Hariprasad ShastriShastri, Hariprasad
954.75
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1371001474
001475
Gujaratno Itihas Prachin Kaal by Hariprasad ShastriShastri, Hariprasad
954.75
954.75
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1372001476
Gujaratno Itihas Prachin Kaal by Hariprasad ShastriShastri, Hariprasad
954.75
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1373001477
Gujaratno Itihas Prachin Kaal by Hariprasad ShastriShastri, Hariprasad
954.75
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1374001478
Gujaratno Itihas Prachin Kaal by Hariprasad ShastriShastri, Hariprasad
954.75
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1375001479
Gujaratno Itihas Prachin Kaal by Hariprasad ShastriShastri, Hariprasad
954.75
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1376001480
Gujaratno Itihas Prachin Kaal by Hariprasad ShastriShastri, Hariprasad
954.75
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1377001481
001482
Gujaratno Itihas Prachin Kaal by Hariprasad ShastriShastri, Hariprasad
954.75
954.75
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1378001483
Gujaratno Itihas Prachin Kaal by Hariprasad ShastriShastri, Hariprasad
954.75
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1379001484
Gujaratno Itihas Prachin Kaal by Hariprasad ShastriShastri, Hariprasad
954.75
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1380001485
Gujaratno Itihas Prachin Kaal by Hariprasad ShastriShastri, Hariprasad
954.75
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1381001486
Gujaratno Itihas Prachin Kaal by Hariprasad ShastriShastri, Hariprasad
954.75
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1382001487
Gujaratno Itihas Prachin Kaal by Hariprasad ShastriShastri, Hariprasad
954.75
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1383001488
Gujaratno Itihas Prachinkal by Hariprasad G ShastriShastri, Hariprasad G
954.75
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1384001489
Pariyavarannu Samajshastra by Sumanbahen ChaudharyChaudhary, Sumanbahen
304.28
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1385001490
Pariyavarannu Samajshastra by Sumanbahen ChaudharyChaudhary, Sumanbahen
304.28
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1386001491
Pariyavarannu Samajshastra by Sumanbahen ChaudharyChaudhary, Sumanbahen
304.28
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1387001492
Pariyavarannu Samajshastra by Sumanbahen ChaudharyChaudhary, Sumanbahen
304.28
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1388001493
Pariyavarannu Samajshastra by Sumanbahen ChaudharyChaudhary, Sumanbahen
304.28
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1389001494
Pariyavarannu Samajshastra by Sumanbahen ChaudharyChaudhary, Sumanbahen
304.28
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1390001495
Pariyavarannu Samajshastra by Sumanbahen ChaudharyChaudhary, Sumanbahen
304.28
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1391001496
Pariyavarannu Samajshastra by Sumanbahen ChaudharyChaudhary, Sumanbahen
304.28
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1392001497
Pariyavarannu Samajshastra by Sumanbahen ChaudharyChaudhary, Sumanbahen
304.28
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1393001498
Pariyavarannu Samajshastra by Sumanbahen ChaudharyChaudhary, Sumanbahen
304.28
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1394001499
Pariyavarannu Samajshastra by Sumanbahen ChaudharyChaudhary, Sumanbahen
304.28
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1395001500
Pariyavarannu Samajshastra by Sumanbahen ChaudharyChaudhary, Sumanbahen
304.28
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1396001501
Pariyavarannu Samajshastra by Sumanbahen ChaudharyChaudhary, Sumanbahen
304.28
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1397001502
Pariyavarannu Samajshastra by Sumanbahen ChaudharyChaudhary, Sumanbahen
304.28
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1398001503
Pariyavarannu Samajshastra by Sumanbahen ChaudharyChaudhary, Sumanbahen
304.28
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1399001504
Pariyavarannu Samajshastra by Sumanbahen ChaudharyChaudhary, Sumanbahen
304.28
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1400001505
Pariyavarannu Samajshastra by Sumanbahen ChaudharyChaudhary, Sumanbahen
304.28
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1401001506
Pariyavarannu Samajshastra by Sumanbahen ChaudharyChaudhary, Sumanbahen
304.28
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1402001507
Pariyavarannu Samajshastra by Sumanbahen ChaudharyChaudhary, Sumanbahen
304.28
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1403001508
Pariyavarannu Samajshastra by Sumanbahen ChaudharyChaudhary, Sumanbahen
304.28
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1404001509
Bharatno Itihas 1818-1885 by R G ParikhParikh, R G
954
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1405001510
Bharatno Itihas 1818-1885 by R G ParikhParikh, R G
954
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1406001511
Bharatno Itihas 1818-1885 by R G ParikhParikh, R G
954
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1407001512
Bharatno Itihas 1818-1885 by R G ParikhParikh, R G
954
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1408001513
Bharatno Itihas 1818-1885 by R G ParikhParikh, R G
954
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1409001514
Bharatno Itihas 1818-1885 by R G ParikhParikh, R G
954
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1410001515
Bharatno Itihas 1818-1885 by R G ParikhParikh, R G
954
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1411001516
Bharatno Itihas 1818-1885 by R G ParikhParikh, R G
954
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1412001517
Bharatno Itihas 1818-1885 by R G ParikhParikh, R G
954
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1413001518
Bharatno Itihas 1818-1885 by R G ParikhParikh, R G
954
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1414001519
Bharatno Itihas 1818-1885 by R G ParikhParikh, R G
954
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1415001520
Bharatno Itihas 1818-1885 by R G ParikhParikh, R G
954
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1416001521
Bharatno Itihas 1818-1885 by R G ParikhParikh, R G
954
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1417001522
Bharatno Itihas 1818-1885 by R G ParikhParikh, R G
954
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1418001523
Bharatno Itihas 1818-1885 by R G ParikhParikh, R G
954
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1419001524
Bharatno Itihas 1818-1885 by R G ParikhParikh, R G
954
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1420001525
Bharatno Itihas 1818-1885 by R G ParikhParikh, R G
954
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1421001526
Bharatno Itihas 1818-1885 by R G ParikhParikh, R G
954
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1422001527
Bharatno Itihas 1818-1885 by R G ParikhParikh, R G
954
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1423001528
Bharatno Itihas 1818-1885 by R G ParikhParikh, R G
954
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1424001529
Rajyavahivatna Mul Tatvo by Gajendra B ShuklaShukla, Gajendra B
001
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1425001530
Rajyavahivatna Mul Tatvo by Gajendra B ShuklaShukla, Gajendra B
001
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1426001531
Rajyavahivatna Mul Tatvo by Gajendra B ShuklaShukla, Gajendra B
001
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1427001532
Rajyavahivatna Mul Tatvo by Gajendra B ShuklaShukla, Gajendra B
001
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1428001533
Rajyavahivatna Mul Tatvo by Gajendra B ShuklaShukla, Gajendra B
001
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1429001534
001535
Rajyavahivatna Mul Tatvo by Gajendra B ShuklaShukla, Gajendra B
001
001
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1430001536
Rajyavahivatna Mul Tatvo by Gajendra B ShuklaShukla, Gajendra B
001
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1431001537
Rajyavahivatna Mul Tatvo by Gajendra B ShuklaShukla, Gajendra B
001
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1432001538
Rajyavahivatna Mul Tatvo by Gajendra B ShuklaShukla, Gajendra B
001
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1433001539
Rajyavahivatna Mul Tatvo by Gajendra B ShuklaShukla, Gajendra B
001
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1434001540
Rajyavahivatna Mul Tatvo by Gajendra B ShuklaShukla, Gajendra B
001
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1435001541
Rajyavahivatna Mul Tatvo by Gajendra B ShuklaShukla, Gajendra B
001
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1436001542
Rajyavahivatna Mul Tatvo by Gajendra B ShuklaShukla, Gajendra B
001
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1437001543
Rajyavahivatna Mul Tatvo by Gajendra B ShuklaShukla, Gajendra B
001
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1438001544
Rajyavahivatna Mul Tatvo by Gajendra B ShuklaShukla, Gajendra B
001
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1439001545
Rajyavahivatna Mul Tatvo by Gajendra B ShuklaShukla, Gajendra B
001
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1440001546
Rajyavahivatna Mul Tatvo by Gajendra B ShuklaShukla, Gajendra B
001
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1441001547
Rajyavahivatna Mul Tatvo by Gajendra B ShuklaShukla, Gajendra B
001
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1442001548
Rajyavahivatna Mul Tatvo by Gajendra B ShuklaShukla, Gajendra B
001
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1443001549
Manav Ane Pariyavaran Bhaugolik Pariprekshyama by Maheshbhai M TrivediTrivedi, Maheshbhai M
333.7071
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1444001550
Manav Ane Pariyavaran Bhaugolik Pariprekshyama by Maheshbhai M TrivediTrivedi, Maheshbhai M
333.7071
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1445001551
Manav Ane Pariyavaran Bhaugolik Pariprekshyama by Maheshbhai M TrivediTrivedi, Maheshbhai M
333.7071
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1446001552
Manav Ane Pariyavaran Bhaugolik Pariprekshyama by Maheshbhai M TrivediTrivedi, Maheshbhai M
333.7071
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1447001553
Manav Ane Pariyavaran Bhaugolik Pariprekshyama by Maheshbhai M TrivediTrivedi, Maheshbhai M
333.7071
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1448001554
Manav Ane Pariyavaran Bhaugolik Pariprekshyama by Maheshbhai M TrivediTrivedi, Maheshbhai M
333.7071
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1449001555
Manav Ane Pariyavaran Bhaugolik Pariprekshyama by Maheshbhai M TrivediTrivedi, Maheshbhai M
333.7071
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1450001556
Manav Ane Pariyavaran Bhaugolik Pariprekshyama by Maheshbhai M TrivediTrivedi, Maheshbhai M
333.7071
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1451001557
Manav Ane Pariyavaran Bhaugolik Pariprekshyama by Maheshbhai M TrivediTrivedi, Maheshbhai M
333.7071
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1452001558
Manav Ane Pariyavaran Bhaugolik Pariprekshyama by Maheshbhai M TrivediTrivedi, Maheshbhai M
333.7071
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1453001559
Manav Ane Pariyavaran Bhaugolik Pariprekshyama by Maheshbhai M TrivediTrivedi, Maheshbhai M
333.7071
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1454001560
Manav Ane Pariyavaran Bhaugolik Pariprekshyama by Maheshbhai M TrivediTrivedi, Maheshbhai M
333.7071
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1455001561
Manav Ane Pariyavaran Bhaugolik Pariprekshyama by Maheshbhai M TrivediTrivedi, Maheshbhai M
333.7071
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1456001562
Manav Ane Pariyavaran Bhaugolik Pariprekshyama by Maheshbhai M TrivediTrivedi, Maheshbhai M
333.7071
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1457001563
Manav Ane Pariyavaran Bhaugolik Pariprekshyama by Maheshbhai M TrivediTrivedi, Maheshbhai M
333.7071
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1458001564
Manav Ane Pariyavaran Bhaugolik Pariprekshyama by Maheshbhai M TrivediTrivedi, Maheshbhai M
333.7071
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1459001565
Manav Ane Pariyavaran Bhaugolik Pariprekshyama by Maheshbhai M TrivediTrivedi, Maheshbhai M
333.7071
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1460001566
Manav Ane Pariyavaran Bhaugolik Pariprekshyama by Maheshbhai M TrivediTrivedi, Maheshbhai M
333.7071
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1461001567
Manav Ane Pariyavaran Bhaugolik Pariprekshyama by Maheshbhai M TrivediTrivedi, Maheshbhai M
333.7071
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1462001568
Manav Ane Pariyavaran Bhaugolik Pariprekshyama by Maheshbhai M TrivediTrivedi, Maheshbhai M
333.7071
Ahmedabad
University Granthnirman Board
1463001570
Samanya Gyan by Vishal SaachparaSaachpara, Vishal
001
Ahmedabad
World Inbox
1464001571
Samanya Gyan by Vishal SaachparaSaachpara, Vishal
001
Ahmedabad
World Inbox
1465001572
Samanya Gyan by Vishal SaachparaSaachpara, Vishal
001
Ahmedabad
World Inbox
1466001573
Samanya Abhyas by Vishal SaachparaSaachpara, Vishal
001
Ahmedabad
World Inbox
1467001574
Samanya Gyan by Vishal SaachparaSaachpara, Vishal
001
Ahmedabad
World Inbox
1468001575
Samanya Gyan by Vishal SaachparaSaachpara, Vishal
001
Ahmedabad
World Inbox
1469001569
001576
Samanya Gyan by Vishal SaachparaSaachpara, Vishal
001
001
Ahmedabad
World Inbox
1470001577
Samanya Gyan: 5000 general studies by Vishal SaachparaSaachpara, Vishal
001
Ahmedabad
World Inbox
1471001578
Samanya Gyan by Vishal SaachparaSaachpara, Vishal
001
Ahmedabad
World Inbox
1472001579
Gujarati Vyakaran by Ganshyambhai ChudasmaChudasma, Ganshyambhai
001
Bhavnagar
World Inbox
1473001580
Gujarati Vyakaran by Ganshyambhai ChudasmaChudasma, Ganshyambhai
001
Bhavnagar
World Inbox
1474001581
Gujarati Vyakaran by Ganshyambhai ChudasmaChudasma, Ganshyambhai
001
Bhavnagar
World Inbox
1475001582
Gujarati Vyakaran by Ganshyambhai ChudasmaChudasma, Ganshyambhai
001
Bhavnagar
World Inbox
1476001583
Gujarati Vyakaran by Ganshyambhai ChudasmaChudasma, Ganshyambhai
001
Bhavnagar
World Inbox
1477001584
Gujarati Vyakaran by Ganshyambhai ChudasmaChudasma, Ganshyambhai
001
Bhavnagar
World Inbox
1478001585
Gujarati Vyakaran by Ganshyambhai ChudasmaChudasma, Ganshyambhai
001
Bhavnagar
World Inbox
1479001586
Gujarati Vyakaran by Ganshyambhai ChudasmaChudasma, Ganshyambhai
001
Bhavnagar
World Inbox
1480001587
Gujarati Vyakaran by Ganshyambhai ChudasmaChudasma, Ganshyambhai
001
Bhavnagar
World Inbox
1481001588
Gujarati Vyakaran by Ganshyambhai ChudasmaChudasma, Ganshyambhai
001
Bhavnagar
World Inbox
1482001589
General Studies 50 Prashnapatro by Kiran AjvaliyaAjvaliya, Kiran
001
Bhavnagar
World Inbox
1483001590
General Studies 50 Prashnapatro by Kiran AjvaliyaAjvaliya, Kiran
001
Bhavnagar
World Inbox
1484001591
General Studies 50 Prashnapatro by Kiran AjvaliyaAjvaliya, Kiran
001
Bhavnagar
World Inbox
1485001592
General Studies 50 Prashnapatro by Kiran AjvaliyaAjvaliya, Kiran
001
Bhavnagar
World Inbox
1486001593
General Studies 50 Prashnapatro by Kiran AjvaliyaAjvaliya, Kiran
001
Bhavnagar
World Inbox
1487001594
General Studies 50 Prashnapatro by Kiran AjvaliyaAjvaliya, Kiran
001
Bhavnagar
World Inbox
1488001595
General Studies 50 Prashnapatro by Kiran AjvaliyaAjvaliya, Kiran
001
Bhavnagar
World Inbox
1489001596
General Studies 50 Prashnapatro by Kiran AjvaliyaAjvaliya, Kiran
001
Bhavnagar
World Inbox
1490001597
General Studies 50 Prashnapatro by Kiran AjvaliyaAjvaliya, Kiran
001
Bhavnagar
World Inbox
1491001598
General Studies 50 Prashnapatro by Kiran AjvaliyaAjvaliya, Kiran
001
Bhavnagar
World Inbox
1492001599
Suryamandir by DagDag,
913.34031
India
Government Of India
1493001600
Rudhiprayogo Ane Kahevat Sangrah by BhashaBhasha,
491.4783421
Gandhinagar
Bhasha Niyamakni Kacheri
1494001601
Bhasha Vivek by MudranMudran,
494.4783421
Gandhinagar
Bhasha Niyamakni Kacheri
1495001602
Gujarati Bhashasaundarya by GovGov,
491.4783421
Gandhinagar
Bhasha Niyamakni Kacheri
1496001603
The Constitution Of India by V K BhasinBhasin, V K
342.54
Delhi
Secretary To The Govt Of India
1497001604
Mahitino Adhikar Adhiniyam 2005 by GadGad,
342.540853
Gandhinagar
Samanya Vahivat Vibhag
1498001605
General Studies (Hetulakshi) by B C RathorRathor, B C
001
Ahmedabad
Akshar Publication
1499001606
General Studies (Hetulakshi) by B C RathorRathor, B C
001
Ahmedabad
Akshar Publication
1500001608
General Studies (Hetulakshi) by B C RathorRathor, B C
001
Ahmedabad
Akshar Publication
1501001609
General Studies Hetulakshi by B C RathorRathor, B C
001
Ahmedabad
Akshar Publication
1502001610
General Studies (Hetulakshi) by B C RathorRathor, B C
001
Ahmedabad
Akshar Publication
1503001611
General Studies (Hetulakshi) by B C RathorRathor, B C
001
Ahmedabad
Akshar Publication
1504001612
General Studies (Hetulakshi) by B C RathorRathor, B C
001
Ahmedabad
Akshar Publication
1505001613
General Studies (Hetulakshi) by B C RathorRathor, B C
001
Ahmedabad
Akshar Publication
1506001614
General Studies (Hetulakshi) by B C RathorRathor, B C
001
Ahmedabad
Akshar Publication
1507001615
Paper 1 English For Higher Scores In English by B C RathorRathor, B C
001
Ahmedabad
Akshar Publication
1508001616
Paper 1 English For Higher Scores In English by B C RathorRathor, B C
001
Ahmedabad
Akshar Publication
1509001617
Paper 1 English For Higher Scores In English by B C RathorRathor, B C
001
Ahmedabad
Akshar Publication
1510001619
001620
Paper 1 English by B C RathorRathor, B C
001
001
Ahmedabad
Akshar Publication
1511001618
001621
Paper 1 English For Higher Scores In English by B C RathorRathor, B C
001
001
Ahmedabad
Akshar Publication
1512001622
Paper 1 English For Higher Scores In English by B C RathorRathor, B C
001
Ahmedabad
Akshar Publication
1513001623
Paper 1 English For Higher Scores In English by B C RathorRathor, B C
001
Ahmedabad
Akshar Publication
1514001624
Paper 1 English For Higher Scores In English by B C RathorRathor, B C
001
Ahmedabad
Akshar Publication
1515001626
Gujarati Sabdik Kaushalya (Verbal Skill Gujarati) by B C RathorRathor, B C
001
Ahmedabad
Akshar Publication
1516001627
Gujarati Sabdik Kaushalya (Verbal Skill Gujarati) by B C RathorRathor, B C
001
Ahmedabad
Akshar Publication
1517001628
Gujarati Sabdik Kaushalya (Verbal Skill Gujarati) by B C RathorRathor, B C
001
Ahmedabad
Akshar Publication
1518001629
Gujarati Sabdik Kaushalya (Verbal Skill Gujarati) by B C RathorRathor, B C
001
Ahmedabad
Akshar Publication
1519001630
Gujarati Sabdik Kaushalya (Verbal Skill Gujarati) by B C RathorRathor, B C
001
Ahmedabad
Akshar Publication
1520001631
Gujarati Sabdik Kaushalya (Verbal Skill Gujarati) by B C RathorRathor, B C
001
Ahmedabad
Akshar Publication
1521001632
Gujarati Sabdik Kaushalya (Verbal Skill Gujarati) by B C RathorRathor, B C
001
Ahmedabad
Akshar Publication
1522001633
Gujarati Sabdik Kaushalya (Verbal Skill Gujarati) by B C RathorRathor, B C
001
Ahmedabad
Akshar Publication
1523001634
Gujarati Sabdik Kaushalya (Verbal Skill Gujarati) by B C RathorRathor, B C
001
Ahmedabad
Akshar Publication
1524001635
Tarkik Kasoti (Reasoning Mainly Non-Quantitative) Paper 2 by N R ChaudharyChaudhary, N R
001
Ahmedabad
Akshar Publication
1525001636
Tarkik Kasoti (Reasoning Mainly Non-Quantitative) Paper 2 by N R ChaudharyChaudhary, N R
001
Ahmedabad
Akshar Publication
1526001637
Tarkik Kasoti (Reasoning Mainly Non-Quantitative) Paper 2 by N R ChaudharyChaudhary, N R
001
Ahmedabad
Akshar Publication
1527001638
Tarkik Kasoti (Reasoning Mainly Non-Quantitative) Paper 2 by N R ChaudharyChaudhary, N R
001
Ahmedabad
Akshar Publication
1528001639
Tarkik Kasoti (Reasoning Mainly Non-Quantitative) Paper 2 by N R ChaudharyChaudhary, N R
001
Ahmedabad
Akshar Publication
1529001640
Tarkik Kasoti (Reasoning Mainly Non-Quantitative) Paper 2 by N R ChaudharyChaudhary, N R
001
Ahmedabad
Akshar Publication
1530001641
Tarkik Kasoti (Reasoning Mainly Non-Quantitative) Paper 2 by N R ChaudharyChaudhary, N R
001
Ahmedabad
Akshar Publication
1531001642
Tarkik Kasoti (Reasoning Mainly Non-Quantitative) Paper 2 by N R ChaudharyChaudhary, N R
001
Ahmedabad
Akshar Publication
1532001643
001644
Tarkik Kasoti (Reasoning Mainly Non-Quantitative) Paper 2 by N R ChaudharyChaudhary, N R
001
001
Ahmedabad
Akshar Publication
1533001645
Bharatiya Bandharan, Sankshiptma by K C BarotBarot, K C
342.5401
Ahmedabad
Akshar Publication
1534001646
Bharatiya Bandharan, Sankshiptma by K C BarotBarot, K C
342.5401
Ahmedabad
Akshar Publication
1535001647
Bharatiya Bandharan, Sankshiptma by K C BarotBarot, K C
342.5401
Ahmedabad
Akshar Publication
1536001648
Bharatiya Bandharan, Sankshiptma by K C BarotBarot, K C
342.5401
Ahmedabad
Akshar Publication
1537001649
Bharatiya Bandharan, Sankshiptma by K C BarotBarot, K C
342.5401
Ahmedabad
Akshar Publication
1538001650
001651
Bharatiya Bandharan, Sankshiptma by K C BarotBarot, K C
342.5401
342.5401
Ahmedabad
Akshar Publication
1539001652
Bharatiya Bandharan, Sankshiptma by K C BarotBarot, K C
342.5401
Ahmedabad
Akshar Publication
1540001653
Bharatiya Bandharan, Sankshiptma by K C BarotBarot, K C
342.5401
Ahmedabad
Akshar Publication
1541001654
Bharatiya Bandharan, Sankshiptma by K C BarotBarot, K C
342.5401
Ahmedabad
Akshar Publication
1542001655
Swami Vivekanand Jivancharitra Bhag 1 by S N GharGhar, S N
922.945
Ahmedabad
Bharatiya Vicahr Munch
1543001656
Swami Vivekanand Jivancharitra Bhag 1 by S N GharGhar, S N
922.945
Ahmedabad
Bharatiya Vicahr Munch
1544001657
Swami Vivekanand Jivancharitra Bhag 2 by S N GharGhar, S N
922.945
Ahmedabad
Bharatiya Vicahr Munch
1545001658
Swami Vivekanand Jivancharitra Bhag 2 by S N GharGhar, S N
922.945
Ahmedabad
Bharatiya Vicahr Munch
1546001659
Swami Vivekanand Jivancharitra Bhag 3 by S N GharGhar, S N
922.945
Ahmedabad
Bharatiya Vicahr Munch
1547001660
Swami Vivekanand Jivancharitra Bhag 3 by S N GharGhar, S N
922.945
Ahmedabad
Bharatiya Vicahr Munch
1548001661
Swami Vivekanand Jivancharitra Bhag 3 by S N GharGhar, S N
922.945
Ahmedabad
Bharatiya Vicahr Munch
1549001662
Swami Vivekanand Jivancharitra Bhag 4 by S N GharGhar, S N
922.945
Ahmedabad
Bharatiya Vicahr Munch
1550001663
Swami Vivekanand Jivancharitra Bhag 5 by S N GharGhar, S N
922.945
Ahmedabad
Bharatiya Vicahr Munch
1551001664
Swami Vivekanand Jivancharitra Bhag 5 by S N GharGhar, S N
922.945
Ahmedabad
Bharatiya Vicahr Munch
1552001665
Swami Vivekanand Jivancharitra Bhag 6 by S N GharGhar, S N
922.945
Ahmedabad
Bharatiya Vicahr Munch
1553001666
Swami Vivekanand Jivancharitra Bhag 6 by S N GharGhar, S N
922.945
Ahmedabad
Bharatiya Vicahr Munch
1554001667
Financial Management by P M ShahShah, P M
658.1508
Ahmedabad
Kumar Prakashan
1555001668
Financial Management by P M ShahShah, P M
658.1508
Ahmedabad
Kumar Prakashan
1556001669
Financial Management by P M ShahShah, P M
658.1508
Ahmedabad
Kumar Prakashan
1557001670
Financial Management by P M ShahShah, P M
658.1508
Ahmedabad
Kumar Prakashan
1558001671
Financial Management by P M ShahShah, P M
658.1508
Ahmedabad
Kumar Prakashan
1559001672
M.Com-1 Sem.1 Marketing Management by P M ShahShah, P M
658.8
Ahmedabad
Kumar Prakashan
1560001673
M.Com-1 Sem.1 Marketing Management by P M ShahShah, P M
658.8
Ahmedabad
Kumar Prakashan
1561001674
M.Com-1 Sem.1 Marketing Management by P M ShahShah, P M
658.8
Ahmedabad
Kumar Prakashan
1562001675
M.Com-1 Sem.1 Marketing Management by P M ShahShah, P M
658.8
Ahmedabad
Kumar Prakashan
1563001676
M.Com-1 Sem.1 Marketing Management by P M ShahShah, P M
658.8
Ahmedabad
Kumar Prakashan
1564001677
M.Com.1 Sem.1 Accounting For Managers by Nitesh S NanavatiNanavati, Nitesh S
657.024658
Ahmedabad
Kumar Prakashan
1565001678
M.Com.1 Sem.1 Accounting For Managers by Nitesh S NanavatiNanavati, Nitesh S
657.024658
Ahmedabad
Kumar Prakashan
1566001679
M.Com.1 Sem.1 Accounting For Managers by Kabir A MansuriMansuri, Kabir A
657.024658
Ahmedabad
Kumar Prakashan
1567001680
M.Com.1 Sem.1 Accounting For Managers by Kabir A MansuriMansuri, Kabir A
657.024658
Ahmedabad
Kumar Prakashan
1568001681
M.Com.1 Sem.1 Accounting For Managers by Kabir A MansuriMansuri, Kabir A
657.024658
Ahmedabad
Kumar Prakashan
1569001682
M.Com-1 Sem. 1 Financial Market by Nitesh S NanavatiNanavati, Nitesh S
332.64
Ahmedabad
Kumar Prakashan
1570001683
M.Com-1 Sem. 1 Financial Market by Nitesh S NanavatiNanavati, Nitesh S
332.64
Ahmedabad
Kumar Prakashan
1571001684
M.Com-1 Sem. 1 Financial Market by Nitesh S NanavatiNanavati, Nitesh S
332.64
Ahmedabad
Kumar Prakashan
1572001685
M.Com-1 Sem. 1 Financial Market by Nitesh S NanavatiNanavati, Nitesh S
332.64
Ahmedabad
Kumar Prakashan
1573001686
M.Com-1 Sem. 1 Financial Market by Nitesh S NanavatiNanavati, Nitesh S
332.64
Ahmedabad
Kumar Prakashan
1574001687
M.Com. Sem.1 Business Research Methods by Deepa D GosaiGosai, Deepa D
658.15072
Ahmedabad
Kumar Prakashan
1575001688
M.Com. Sem.1 Business Research Methods by Deepa D GosaiGosai, Deepa D
658.15072
Ahmedabad
Kumar Prakashan
1576001689
001690
Business Research Methods by Dipa D GosaiGosai, Dipa D
658.403072
658.403072
Ahmedabad
Kumar Prakashan
1577001691
M.Com. Sem.1 Business Research Methods by Deepa D GosaiGosai, Deepa D
658.15072
Ahmedabad
Kumar Prakashan
1578001692
001693
Financial Economics M. Com. -1 Sem. 1 by Nitesh S NanavatiNanavati, Nitesh S
332
332
Ahmedabad
Kumar Prakashan
1579001694
Financial Economcis by Nitesh S NanavatiNanavati, Nitesh S
332
Ahmedabad
Kumar Prakashan
1580001695
Financial Economcis by Nitesh S NanavatiNanavati, Nitesh S
332
Ahmedabad
Kumar Prakashan
1581001696
Financial Economcis by Nitesh S NanavatiNanavati, Nitesh S
332
Ahmedabad
Kumar Prakashan
1582001697
Strategic Management by Shashi Shekhar IyerIyer, Shashi Shekhar
658.4012
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
1583001699
Strategic Management by Shashi Shekhar IyerIyer, Shashi Shekhar
658.4012
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
1584001700
Strategic Management by Shashi Shekhar IyerIyer, Shashi Shekhar
658.4012
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
1585001701
Strategic Management by Shashi Shekhar IyerIyer, Shashi Shekhar
658.4012
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
1586001702
Corporate Governance And Business Ethics M. Com. sem. 3 by Shashi Shekhar IyerIyer, Shashi Shekhar
658.4
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
1587001703
Corporate Governance And Business Ethics M. com. sem. 3 by Shashi Shekhar IyerIyer, Shashi Shekhar
658.4
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
1588001704
Corporate Governance And Business Ethics M. com. sem. 3 by Shashi Shekhar IyerIyer, Shashi Shekhar
658.4
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
1589001705
Corporate Governance And Business Ethics M. com. sem 3 by Shashi Shekhar IyerIyer, Shashi Shekhar
658.4
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
1590001706
Corporate Governance And Business Ethics M. com. sem. 3 by Shashi Shekhar IyerIyer, Shashi Shekhar
658.4
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
1591001707
Management Accounting by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
658.1552
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
1592001708
Management Accounting by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
658.1552
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
1593001709
Management Accounting by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
658.1552
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
1594001710
001711
Management Accounting by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
658.1552
658.1552
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
1595001712
Accounting For Managers by L N ChopdeChopde, L N
657.024658
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
1596001713
001714
Accounting For Managers by L N ChopdeChopde, L N
657.024658
657.024658
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
1597001715
Accounting For Managers by L N ChopdeChopde, L N
657.024658
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
1598001716
Accounting For Managers by L N ChopdeChopde, L N
657.024658
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
1599001717
Marketing Management by Shashi Shekhar IyerIyer, Shashi Shekhar
658.8
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
1600001718
Marketing Management by Shashi Shekhar IyerIyer, Shashi Shekhar
658.8
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
1601001719
Marketing Management by Shashi Shekhar IyerIyer, Shashi Shekhar
658.8
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
1602001720
Marketing Management by Shashi Shekhar IyerIyer, Shashi Shekhar
658.8
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
1603001721
Marketing Management by Shashi Shekhar IyerIyer, Shashi Shekhar
658.8
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
1604001722
Financial Economics by Shraddha Mayuresh BhomeBhome, Shraddha Mayuresh
332
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
1605001723
Financial Economics by Shraddha Mayuresh BhomeBhome, Shraddha Mayuresh
332
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
1606001724
Financial Economics by Shraddha Mayuresh BhomeBhome, Shraddha Mayuresh
332
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
1607001725
Financial Economics by Shraddha Mayuresh BhomeBhome, Shraddha Mayuresh
332
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
1608001726
Financial Economics by Shraddha Mayuresh BhomeBhome, Shraddha Mayuresh
332
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
1609001727
Financial Markets by Sumithra RameshRamesh, Sumithra
332.64
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
1610001728
Management Control Systems by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
658.15
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
1611001729
Financial Markets by Sumithra RameshRamesh, Sumithra
332.64
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
1612001730
Financial Markets by Sumithra RameshRamesh, Sumithra
332.64
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
1613001731
Financial Markets by Sumithra RameshRamesh, Sumithra
332.64
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
1614001732
Management Control Systems by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
658.15
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
1615001733
001734
Management Control Systems by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
658.15
658.15
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
1616001735
Management Control Systems by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
658.15
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
1617001736
Management Control Systems by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
658.15
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
1618001737
Corporate Financial Reporting by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
658.1512
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
1619001738
Corporate Financial Reporting by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
658.1512
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
1620001739
Corporate Financial Reporting by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
658.1512
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
1621001740
Corporate Financial Reporting by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
658.1512
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
1622001741
Corporate Financial Reporting by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
658.1512
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
1623001742
Investment Management by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
332.678
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
1624001743
Investment Management by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
332.678
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
1625001744
Investment Management by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
332.678
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
1626001745
Investment Management by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
332.678
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
1627001746
Investment Management by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
332.678
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
1628001747
Bharatnu Bandharan Ane Rajniti Ek Abhyash by Sahejad KaaziKaazi, Sahejad
001
Modasa
Kishva Publication
1629001748
Bharatnu Bandharan Ane Rajniti Ek Abhyash by Sahejad KaaziKaazi, Sahejad
001
Modasa
Kishva Publication
1630001749
Bharatnu Bandharan Ane Rajniti Ek Abhyash by Sahejad KaaziKaazi, Sahejad
001
Modasa
Kishva Publication
1631001750
Bharatnu Bandharan Ane Rajniti Ek Abhyash by Sahejad KaaziKaazi, Sahejad
001
Modasa
Kishva Publication
1632001751
Bharatnu Bandharan Ane Rajniti Ek Abhyash by Sahejad KaaziKaazi, Sahejad
001
Modasa
Kishva Publication
1633001752
001753
Bharatnu Bandharan Ane Rajniti Ek Abhyash by Sahejad KaaziKaazi, Sahejad
001
001
Modasa
Kishva Publication
1634001754
Bharatnu Bandharan Ane Rajniti by Sahejad KaziKazi, Sahejad
001
Modasa
Kishva Publication
1635001755
001756
Bharatnu Bandharan Ane Rajniti Ek Abhyash by Sahejad KaaziKaazi, Sahejad
001
001
Modasa
Kishva Publication
1636001757
Gujaratna Jilla : Samanya Gyanni Drastie by Sahejad KaaziKaazi, Sahejad
954.75
Modasa
Kishva Publication
1637001758
Gujaratna Jilla : Samanya Gyanni Drastie by Sahejad KaaziKaazi, Sahejad
954.75
Modasa
Kishva Publication
1638001759
Gujaratna Jilla : Samanya Gyanni Drastie by Sahejad KaaziKaazi, Sahejad
954.75
Modasa
Kishva Publication
1639001761
Gujaratna Jilla : Samanya Gyanni Drastie by Sahejad KaaziKaazi, Sahejad
954.75
Modasa
Kishva Publication
1640001760
001762
001763
Gujaratna Jilla : Samanya Gyanni Drastie by Sahejad KaaziKaazi, Sahejad
954.75
954.75
954.75
Modasa
Kishva Publication
1641001764
Gujaratna Jilla : Samanya Gyanni Drastie by Sahejad KaaziKaazi, Sahejad
954.75
Modasa
Kishva Publication
1642001765
Gujaratna Jilla : Samanya Gyanni Drastie by Sahejad KaaziKaazi, Sahejad
954.75
Modasa
Kishva Publication
1643001766
Gujaratna Jilla : Samanya Gyanni Drastie by Sahejad KaaziKaazi, Sahejad
954.75
Modasa
Kishva Publication
1644001767
Dhandhakiya Sansodhan Paddhatio by Mahendra H MaisuriyaMaisuriya, Mahendra H
658.15072
Ahmedabad
Akshar Publication
1645001768
Dhandhakiya Sansodhan Paddhatio by Mahendra H MaisuriyaMaisuriya, Mahendra H
658.15072
Ahmedabad
Akshar Publication
1646001769
Dhandhakiya Sansodhan Paddhatio by Mahendra H MaisuriyaMaisuriya, Mahendra H
658.15072
Ahmedabad
Akshar Publication
1647001770
Dhandhakiya Sansodhan Paddhatio by Mahendra H MaisuriyaMaisuriya, Mahendra H
658.15072
Ahmedabad
Akshar Publication
1648001771
Dhandhakiya Sansodhan Paddhatio by Mahendra H MaisuriyaMaisuriya, Mahendra H
658.15072
Ahmedabad
Akshar Publication
1649001772
Ganatari Sambhandhit Shamta by P N ChaudharyChaudhary, P N
001
Ahmedabad
Akshar Publication
1650001773
Ganatari Sambhandhit Shamta by P N ChaudharyChaudhary, P N
001
Ahmedabad
Akshar Publication
1651001774
001775
Ganatari Sambhandhit Shamta by P N ChaudharyChaudhary, P N
001
001
Ahmedabad
Akshar Publication
1652001776
001777
Ganatari Sambhandhit Shamta by P N ChaudharyChaudhary, P N
001
001
Ahmedabad
Akshar Publication
1653001778
Ganatari Sambhandhit Shamta by P N ChaudharyChaudhary, P N
001
Ahmedabad
Akshar Publication
1654001779
Ganatari Sambhandhit Shamta by P N ChaudharyChaudhary, P N
001
Ahmedabad
Akshar Publication
1655001780
Ganatari Sambhandhit Shamta by P N ChaudharyChaudhary, P N
001
Ahmedabad
Akshar Publication
1656001781
Ganatari Sambhandhit Shamta by P N ChaudharyChaudhary, P N
001
Ahmedabad
Akshar Publication
1657001782
Tarkik Kasoti (Reasoning Mainly Non-Quantitative) Paper 2 by N R ChaudharyChaudhary, N R
001
Ahmedabad
Akshar Publication
1658001783
Tarkik Kasoti (Reasoning Mainly Non-Quantitative) Paper 2 by N R ChaudharyChaudhary, N R
001
Ahmedabad
Akshar Publication
1659001784
Tarkik Kasoti by P N Ray ChaudharyRay Chaudhary, P N
001
Ahmedabad
Akshar Publication
1660001785
Tarkik Kasoti (Reasoning Mainly Non-Quantitative) Paper 2 by N R ChaudharyChaudhary, N R
001
Ahmedabad
Akshar Publication
1661001786
Tarkik Kasoti (Reasoning Mainly Non-Quantitative) Paper 2 by N R ChaudharyChaudhary, N R
370.1536
Ahmedabad
Akshar Publication
1662001787
Tarkik Kasoti (Reasoning Mainly Non-Quantitative) Paper 2 by N R ChaudharyChaudhary, N R
001
Ahmedabad
Akshar Publication
1663001788
Tarkik Kasoti (Reasoning Mainly Non-Quantitative) Paper 2 by N R ChaudharyChaudhary, N R
001
Ahmedabad
Akshar Publication
1664001789
Tarkik Kasoti (Reasoning Mainly Non-Quantitative) Paper 2 by N R ChaudharyChaudhary, N R
001
Ahmedabad
Akshar Publication
1665001790
001791
Tarkik Kasoti (Reasoning Mainly Non-Quantitative) Paper 2 by N R ChaudharyChaudhary, N R
001
001
Ahmedabad
Akshar Publication
1666001792
001793
Vyakaranvimarsh by Niyati AntaniAntani, Niyati
001
001
Ahmedabad
Arunoday Prakashan
1667001794
001795
001796
Corporate Governance And Business Ethics by Shashi Shekhar IyerIyer, Shashi Shekhar
658.4
658.4
658.4
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
1668001797
Vyakaranvimarsh by Antani Niyati Niyati , Antani
491.47824
Ahmedabad
Arunoday Prakashan
1669001798
Vyakaranvimarsh by Niyati AntaniAntani, Niyati
001
Ahmedabad
Arunoday Prakashan
1670001799
Vyakaranvimarsh by Niyati AntaniAntani, Niyati
001
Ahmedabad
Arunoday Prakashan
1671001800
Vyakaranvimarsh by Niyati AntaniAntani, Niyati
001
Ahmedabad
Arunoday Prakashan
1672001801
Vyakaranvimarsh by Niyati AntaniAntani, Niyati
001
Ahmedabad
Arunoday Prakashan
1673001802
Tenses : A Structural Way by Vaseem QureshiQureshi, Vaseem
001
Ahmedabad
Munshi Publication
1674001803
Tenses : A Structural Way by Vaseem QureshiQureshi, Vaseem
001
Ahmedabad
Munshi Publication
1675001804
Tenses : A Structural Way by Vaseem QureshiQureshi, Vaseem
001
Ahmedabad
Munshi Publication
1676001805
Tenses : A Structural Way by Vaseem QureshiQureshi, Vaseem
001
Ahmedabad
Munshi Publication
1677001806
Tenses : A Structural Way by Vaseem QureshiQureshi, Vaseem
001
Ahmedabad
Munshi Publication
1678001807
Tenses : A Structural Way by Vaseem QureshiQureshi, Vaseem
001
Ahmedabad
Munshi Publication
1679001808
Tenses : A Structural Way by Vaseem QureshiQureshi, Vaseem
001
Ahmedabad
Munshi Publication
1680001809
Tenses : A Structural Way by Vaseem QureshiQureshi, Vaseem
001
Ahmedabad
Munshi Publication
1681001810
Tenses : A Structural Way by Vaseem QureshiQureshi, Vaseem
001
Ahmedabad
Munshi Publication
1682001811
Tensess : A Structural Way by Vaseem QureshiQureshi, Vaseem
428.24
Ahmedabad
Munshi Publications
1683001812
English Grammar by Dharmendra KanalaKanala, Dharmendra
425
Bhavnagar
World Inbox
1684001813
English Grammar by Dharmendra KanalaKanala, Dharmendra
425
Bhavnagar
World Inbox
1685001814
English Grammar by Dharmendra KanalaKanala, Dharmendra
425
Bhavnagar
World Inbox
1686001815
English Grammar by Dharmendra KanalaKanala, Dharmendra
425
Bhavnagar
World Inbox
1687001816
English Grammar by Dharmendra KanalaKanala, Dharmendra
425
Bhavnagar
World Inbox
1688001817
English Grammar by Dharmendra KanalaKanala, Dharmendra
425
Bhavnagar
World Inbox
1689001818
English Grammar by Dharmendra KanalaKanala, Dharmendra
425
Bhavnagar
World Inbox
1690001819
English Grammar by Dharmendra KanalaKanala, Dharmendra
425
Bhavnagar
World Inbox
1691001820
English Grammar by Dharmendra KanalaKanala, Dharmendra
425
Bhavnagar
World Inbox
1692001821
English Grammar by Dharmendra KanalaKanala, Dharmendra
425
Bhavnagar
World Inbox
1693001822
So So Salam Swarnim Gujarat 1 by R P Modi Modi , R P
954.75
Ahmedabad
Navsarjan Publication
1694001823
So So Salam-Swarnim Gujarat (1960 Thi 2010) Gurjardharana Gauravgan by Champakbhai R ModiModi, Champakbhai R
954.75
Ahmedabad
Navsarjan Publication
1695001824
101 Vishwayapi Super Brands by Sudhir DixitDixit, Sudhir
001
Rajkot
Wonderland Publications
1696001825
Gujaratne Jano Ane Mano by Pradip TrivediTrivedi, Pradip
001
Ahmedabad
Book Shelf
1697001826
Gujaratne Jano Ane Mano by Pradip TrivediTrivedi, Pradip
001
Ahmedabad
Book Shelf
1698001827
Gujaratne Jano Ane Mano by Pradip TrivediTrivedi, Pradip
001
Ahmedabad
Book Shelf
1699001828
Samanya Gyan Gaganma by Purna TrivediTrivedi, Purna
001
Ahmedabad
Navserjan Publication
1700001829
Vigyan Yug : Ugdela Nava Dhwar by J J RavalRaval, J J
509.22
Ahmedabad
Ashok Prakasha Mandir
1701001830
Dhritiya Sahstrabdinu Vigyan 1 by J J RavalRaval, J J
509.22
1702001831
Dhritiya Sahstrabdinu Vigyan 1 by J J RavalRaval, J J
509.22
1703001832
Dhritiya Sahstrabdinu Vigyan 1 by J J RavalRaval, J J
509.22
1704001833
Dhritiya Sahstrabdinu Vigyan 1 by J J RavalRaval, J J
509.22
1705001834
Dhritiya Sahstrabdinu Vigyan 1 by J J RavalRaval, J J
509.22
1706001835
Dhritiya Sahstrabdinu Vigyan 1 by J J RavalRaval, J J
509.22
1707001836
Gyan Sagar by Jyotika K GajjarGajjar, Jyotika K
001
Ahmedabad
Navserjan Publication
1708001837
Gyan Sagar by Jyotika K GajjarGajjar, Jyotika K
001
Ahmedabad
Navserjan Publication
1709001838
Gyan Sagar by Jyotika K GajjarGajjar, Jyotika K
001
Ahmedabad
Navserjan Publication
1710001839
Bharatno Itihas Samanya Abhyash Shreni by Suresh ShroffShroff, Suresh
954
Ahmedabad
Book Self
1711001840
Bharatno Itihas Samanya Abhyash Shreni by Suresh ShroffShroff, Suresh
954
Ahmedabad
Book Self
1712001841
Bharatno Itihas Samanya Abhyash Shreni by Suresh ShroffShroff, Suresh
954
Ahmedabad
Book Self
1713001843
185 Vismaykarak Vishwa by Jagruti RamanujRamanuj, Jagruti
001
Ahmedabad
Balvinod Prakashan
1714001844
Vishwani Kayapalat Karnar Mahan Vaigyaniko by Jagruti RamanujRamanuj, Jagruti
509.22
Ahmedabad
Balvinod Prakashan
1715001845
Latest General Knowledge by Ramesh PatelPatel, Ramesh
001
Ahmedabad
Navserjan Publication
1716001846
Latest General Knowledge by Ramesh PatelPatel, Ramesh
001
Ahmedabad
Navserjan Publication
1717001847
Latest General Knowledge by Ramesh PatelPatel, Ramesh
001
Ahmedabad
Navserjan Publication
1718001848
Latest General Knowledge by Ramesh PatelPatel, Ramesh
001
Ahmedabad
Navserjan Publication
1719001849
Latest General Knowledge by Ramesh PatelPatel, Ramesh
001
Ahmedabad
Navserjan Publication
1720001850
Genration Science by Jagruti RamanujRamanuj, Jagruti
001
Ahmedabad
Book Mark
1721001851
Eitihasni Kedie by Vasant Patel Patel , Vasant
954
Ahmedabad
Navsarjan Publication
1722001852
Gujarati Bhasha Nu Vyakaran by Yogendra VyasVyas, Yogendra
491.47824
Ahmedabad
Gujarat Univercity Ahmedabd
1723001853
Gujarati Bhashanu Vyakaran by Yogendra VyashVyash, Yogendra
954
Ahmedabad
Navserjan Publication
1724001854
Bhasha Sajjta Ane Lekhankaushal by Yogendra VyasVyas, Yogendra
491.47824
Ahmedabad
Navsarjan Publication
1725001855
Bhasha Sajjta Ane Lekhankaushal by Yogendra VyasVyas, Yogendra,
491.47824
Ahmedabad
Navserjan Publication
1726001856
001857
Bharatna Jovalayak Sthalo 1 by Jagruti RamanujRamanuj, Jagruti
954
954
Ahmedabad
Balvinod Prakashan
1727001858
Amdavad 600 by Devendra Patel Patel , Devendra
954.75
Ahmedabad
Navsarjan Publication
1728001860
Swarnim Gujaratna 50 Varsh by Aarati PandyaPandya, Aarati
330.954750296
Ahmedabad
Navbharat Sahitya Mandir
1729001862
Panchayat Parichay by Bipinchandra VaishnavVaishnav, Bipinchandra
001
Ahmedabad
Navserjan Publication
1730001863
Earthanushari Rudhiprayogo Kosh by Mafatlal A BhavsarBhavsar, Mafatlal A
398.9
Ahmedabad
Navratna Enterprise
1731001864
Vyavahrik Kehvatkosh by Dr,Mafatlal BhavsarBhavsar, Dr,Mafatlal
939.147
Ahmedabad
Navsarjan Publication
1732001865
Kshamta Kendri Gujrati Kosh by Maftlal Bhavsar Bhavsar , Maftlal
491.47824
Ahmedabad
Navsarjan Publication
1733001866
Kshamta Kendri Gujrati Kosh by Maftlal Bhavsar Bhavsar , Maftlal
491.47824
Ahmedabad
Navsarjan Publication
1734001867
Navbharat Saarth Gujarati Sabdkosh by Mafatlal A BhasharBhashar, Mafatlal A
425
Ahmedabad
Navbharat Sahitya Mandir
1735001868
Bhasha Sajjta Ane Lekhankaushal by R P Modi Modi , R P
491.47824
Ahmedabad
Navsarjan Publication
1736001869
Samanya Gyan by Hiren DaveDave, Hiren
001
Ahmedabad
Navsarjan Publication
1737001870
001871
001873
Samanya Gyan by Hiren DaveDave, Hiren
001
001
001
Ahmedabad
Navserjan Publication
1738001872
Samanya Gyan by Hiren DaveDave, Hiren
001
Ahmedabad
Navserjan Publication
1739001874
A Texbook Of Environmental Studies by Vijaykumar TiwariTiwari, Vijaykumar
333.7071
Mumbai
Himalaya Publishing House
1740001875
Benchmarking by K Shridhara Bhat Bhat , K Shridhara
658.562
Mumbai
Himalaya Publishing House
1741001876
Cost And Management Accounting by M B ShuklaShukla, M B
657.42
Mumbai
Himalaya Publishing House
1742001877
Salesmanship by Bholanath DuttaDutta, Bholanath
658.85
Mumbai
Himalaya Publishing House
1743001878
Fundamentals Of Financial Derivatives by Prafulla Kumar SwainSwain, Prafulla Kumar
332.645
Mumbai
Himalaya Publishing House
1744001879
Cost And Management Accounting by M N AroraArora, M N
657
Mumbai
Himalaya Publishing House
1745001880
Administration Of Public Enterprises In India by Nageshwar RaoRao, Nageshwar
338.7410954
Mumbai
Himalaya Publishing House
1746001881
Retail Management by Arif SheikhSheikh, Arif
658
Mumbai
Himalaya Publishing House
1747001882
High Performance Leadership by G VijayaragavanVijayaragavan, G
658.4092
Mumbai
Himalaya Publishing House
1748001883
Personal Care Management by S M JhaJha, S M
658.913621
Mumbai
Himalaya Publishing House
1749001884
Management Policy And Strategic Management by R M SrivastavaSrivastava, R M
657
Mumbai
Himalaya Publishing House
1750001885
Strategic Human Resource Management by Rajesh ViswanathanViswanathan, Rajesh
658
Mumbai
Himalaya Publishing House
1751001886
Media And Communication Manag. by C S RayuduRayudu, C S
659.1
Mumbai
Himalaya Publishing House
1752001887
Principles Of Business Management by S A Sherlekar Sherlekar , S A
658.4
Mumbai
Himalaya Publishing House
1753001888
Principles And Practice Of Insurance by P PeriasamyPeriasamy, P
368.0065
Mumbai
Himalaya Publishing House
1754001889
Materials And Purchasing Management by S A ChunawallaChunawalla, S A
658.72
Mumbai
Himalaya Publishing House
1755001890
Brand Management by Gulnar SharanSharan, Gulnar
658.827
Mumbai
Himalaya Publishing House
1756001891
Gujarat Vidhansabha Chutani by Vishnu PandiyaPandiya, Vishnu
954.008
Ahmedabad
Navsarjan Publication
1757001892
Time Management by Shankar BagadeBagade, Shankar
650.19
Mumbai
Himalaya Publishing House
1758001893
Technology Management by C S V MurthyMurthy, C S V
658.06
Mumbai
Himalaya Publishing House
1759001894
Indian Ethos : Modern Management Mantra by Kumardatt A GanjreGanjre, Kumardatt A
658.001
Mumbai
Himalaya Publishing House
1760001895
Office Organisation And Management by R K ChopraChopra, R K
658
Mumbai
Himalaya Publishing House
1761001896
Industrial Relations by A M SarmaSarma, A M
658
Mumbai
Himalaya Publishing House
1762001897
Consumer Behaviour In Indian Perspective by Suja R NairNair, Suja R
658.834
Mumbai
Himalaya Publishing House
1763001898
Business Legislations by Niraj KumarKumar, Niraj
338.82
Mumbai
Himalaya Publishing House
1764001899
Insurance And Risk Management by P K GuptaGupta, P K
368
Mumbai
Himalaya Publishing House
1765001900
Principles Of Management Concetps And Cases by Rajesh ViswanathanViswanathan, Rajesh
658
Mumbai
Himalaya Publishing House
1766001901
Financial Accounting : Text And Problems by Jawahar LalLal, Jawahar
657
Mumbai
Himalaya Publishing House
1767001902
Money, Banking, Interanational Trade And Public Finance by D M MithaniMithani, D M
332.1
Mumbai
Himalaya Publishing House
1768001903
International Business Environment by Francis CherunilamCherunilam, Francis
658.18
Mumbai
Himalaya Publishing House
1769001904
Sales And Distribution Management by K Shridhara BhatBhat, K Shridhara
658.810954
Mumbai
Himalaya Publishing House
1770001905
Financial Management by G Sudarsana ReddyReddy, G Sudarsana
658.1508
Mumbai
Himalaya Publishing House
1771001906
Stress Management by P K DuttaDutta, P K
158.72
Mumbai
Himalaya Publishing House
1772001907
Small-Scale Industries And Entrepreneurship by Vasant DesaiDesai, Vasant
338.642
Mumbai
Himalaya Publishing House
1773001908
Organizational Behavior by Niraj KumarKumar, Niraj
158.7
Mumbai
Himalaya Publishing House
1774001909
The Dynamics Of Entrepreneurial by Vasant DesaiDesai, Vasant
658.421
Mumbai
Himalaya Publishing House
1775001911
Fundamentals Of The Indian Financial System by Vasant DesaiDesai, Vasant
336.54
Mumbai
Himalaya Publishing House
1776001912
Logistics And Supply Chain Management by K Shridhara Bhat Bhat , K Shridhara
658.5
Mumbai
Himalaya Publishing House
1777001913
Management Of Indian Financial Institutions by R M SrivastavaSrivastava, R M
332.10954
Mumbai
Himalaya Publishing House
1778001914
Investment Management by V A AvadhaniAvadhani, V A
332.6
Mumbai
Himalaya Publishing House
1779001915
Investment Management by Preeti SinghSingh, Preeti
332.6
Mumbai
Himalaya Publishing House
1780001916
Supply Chain Management by K Shridhara BhattacharyaBhattacharya, K Shridhara
658.5
Mumbai
Himalaya Publishing House
1781001917
Computer Application In Business by S SudalaimuthuSudalaimuthu, S
658.054
Mumbai
Himalaya Publishing House
1782001918
Business Reserch Methodology by J K SachdevaSachdeva, J K
658.403072
Mumbai
Himalaya Publishing House
1783001919
Sales Management Text And Cases by R K GhoshGhosh, R K
001
Mumbai
Himalaya Publishing House
1784001920
Organisational Behaviour by K AshwathppaAshwathppa, K
158.7
Mumbai
Himalaya Publishing House
1785001921
Personal And Human Resource Manag., by P Subba Rao Subba Rao , P
658.3
Mumbai
Himalaya Publishing House
1786001922
Economic Environment Of Business by S K MisraMisra, S K
338.7
Mumbai
Himalaya Publishing House
1787001923
Objective Economics For Competitive Examinations by John KennedyKennedy, John
001
Mumbai
Himalaya Publishing House
1788001924
International Business by P Subba RaoRao, P Subba
658.18
Mumbai
Himalaya Publishing House
1789001925
Marketing Management by Bipiab S BoseBose, Bipiab S
658.8
Mumbai
Himalaya Publishing House
1790001926
Marketing Management by K Karunakaran Dr Dr , K Karunakaran
658.83
Mumbai
Himalaya Publishing House
1791001927
A Manual Of Business Laws by S.N. MaheshwariMaheshwari, S.N.
346.5407
Mumbai
Himalaya Publishing House
1792001928
Research Methodology by Priti R MajhiMajhi, Priti R
001.4
Mumbai
Himalaya Publishing House
1793001929
The Indian Financial System And Development by Vasant DesaiDesai, Vasant
332.10954
Mumbai
Himalaya Publishing House
1794001930
Financial Markets And Financial Services by Vasant DesaiDesai, Vasant
332.0414
Mumbai
Himalaya Publishing House
1795001931
Management Theory And Practice by P Subba RaoRao, P Subba
658
Mumbai
Himalaya Publishing House
1796001932
Essential Business Environment by K AswathappaAswathappa, K
338.7
Mumbai
Himalaya Publishing House
1797001933
Methodology And Techniques Of Social Reserch by P L BhandarkarBhandarkar, P L
300.72
Mumbai
Himalaya Publishing House
1798001934
Operations Management by K Shridhara Bhat Bhat , K Shridhara
658.5
Mumbai
Himalaya Publishing House
1799001935
International Marketing by Francis CherunilamCherunilam, Francis
658.848
Mumbai
Himalaya Publishing House
1800001936
Strategic Management by Fred R DavidDavid, Fred R
658.4012
Delhi
Phl Learning Private Ltd
1801001937
Strategic Financial Management by G Ramesh BabuBabu, G Ramesh
658.1508
Mumbai
Himalaya Publishing House
1802001938
Marketing Management Concepts And Cases by Late S A SherlekarSherlekar, Late S A
658.8
Mumbai
Himalaya Publishing House
1803001939
Financial Management by P V KulkarniKulkarni, P V
658.15
Mumbai
Himalaya Publishing House
1804001940
The Indian Financail System And Financial Market Operation by Vasant DesaiDesai, Vasant
332.10954
Mumbai
Himalaya Publishing House
1805001941
Organisational Behaviour by Suja R NairNair, Suja R
158.7
Mumbai
Himalaya Publishing House
1806001942
Office Management by R K ChopraChopra, R K
651.3
Mumbai
Himalaya Publishing House
1807001943
International Trade And Export Management by Francis CherunilamCherunilam, Francis
382
Mumbai
Himalaya Publishing House
1808001944
Economics Of Development And Planning by S K MisraMisra, S K
330.91724
Mumbai
Himalaya Publishing House
1809001945
Human Resource Development by Ramkumar BalyanBalyan, Ramkumar
658.3
Mumbai
Himalaya Publishing House
1810001946
Financial Management by R M SrivastavaSrivastava, R M
658.15
Mumbai
Himalaya Publishing House
1811001947
Insurance Management by Swarup C SahooSahoo, Swarup C
368.0065
Mumbai
Himalaya Publishing House
1812001948
Fundamentals Of Agricultural Economics by Amarjit SinghSingh, Amarjit
338.1
Mumbai
Himalaya Publishing House
1813001949
Managerial Accounting by Jawahar LalLal, Jawahar
657
Mumbai
Himalaya Publishing House
1814001950
Accounting For Management by R VenkataramanVenkataraman, R
657
Mumbai
Himalaya Publishing House
1815001951
Production And Operations Management by K Shridhara Bhat Bhat , K Shridhara
658.5
Mumbai
Himalaya Publishing House
1816001952
Business Mathematics by J K SinghSingh, J K
511
Mumbai
Himalaya Publishing House
1817001953
Banking : Theory And Practice by P K SrivastavaSrivastava, P K
346.082
Mumbai
Himalaya Publishing House
1818001954
Business Policy And Strategic Manage., by N S GuptaGupta, N S
658.4012
Mumbai
Himalaya Publishing House
1819001955
Business Policy And Strategic Manage., by Subba Rao Rao , Subba
658.4012
Mumbai
Himalaya Publishing House
1820001956
Indian Economy : Its Development Experience by V K PuriPuri, V K
330.95404
Mumbai
Himalaya Publishing House
1821001957
Mathematics For Business And Economics by Balwant KandoiKandoi, Balwant
511
Mumbai
Himalaya Publishing House
1822001958
Mathematics For Business And Economics With Applications Volume 2 by Balwant KandoiKandoi, Balwant
510.2465
Mumbai
Himalaya Publishing House
1823001959
Managerial Economics : Theory And Applications by D M MithaniMithani, D M
330.024658
Mumbai
Himalaya Publishing House
1824001960
Macroeconomics by Suman Kalyan ChakrobortyChakroborty, Suman Kalyan
339
Mumbai
Himalaya Publishing House
1825001961
Principles Of Economics by D M MithaniMithani, D M
330
Mumbai
Himalaya Publishing House
1826001962
Education For Values by Usha RaoRao, Usha
370.114
Mumbai
Himalaya Publishing House
1827001963
Management Accounting by E GordonGordon, E
657
Mumbai
Himalaya Publishing House
1828001964
Engineering Economics And Costing by D M MithaniMithani, D M
658.15
Mumbai
Himalaya Publishing House
1829001965
Torism Marketiing by S M Jha Jha , S M
338.4791
Mumbai
Himalaya Publishing House
1830001966
A To Z Of Banking And Finance by Kishore C PanhyPanhy, Kishore C
001
Mumbai
Himalaya Publishing House
1831001967
Fundamentals Of Statistics by S C GuptaGupta, S C
310
Mumbai
Himalaya Publishing House
1832001968
Managerial Economics And Financial Analysis by P Premchand BabuBabu, P Premchand
338.5024658
Mumbai
Himalaya Publishing House
1833001969
Strategic Management by Francis CherunilamCherunilam, Francis
658.4012
Mumbai
Himalaya Publishing House
1834001970
Business Policy And Strategic Management by Francis CherunilamCherunilam, Francis
658.4012
Mumbai
Himalaya Publishing House
1835001971
Management Information Sysstem by C S V Murthy Murthy , C S V
658.05
Mumbai
Himalaya Publishing House
1836001972
Economics, Business And Industrial Management by S K SarangiSarangi, S K
330
Mumbai
Himalaya Publishing House
1837001973
Mathematics And Statistics For Management by P K MittalMittal, P K
519.502465
Mumbai
Himalaya Publishing House
1838001974
Accounting For Management by M N AroraArora, M N
657
Mumbai
Himalaya Publishing House
1839001975
Accounting For Managers by J MadegowduMadegowdu, J
657.024658
Mumbai
Himalaya Publishing House
1840001976
Advanced Management Accounting by J MadegowduMadegowdu, J
657
Mumbai
Himalaya Publishing House
1841001977
Financial Cost And Management A/C by P PeriasamyPeriasamy, P
657
Mumbai
Himalaya Publishing House
1842001978
Accounting Theory And Practice by Dr.Jawahar LalLal, Dr.Jawahar
657
Mumbai
Himalaya Publishing House
1843001979
Accounting For Business Managers by Sakshi VasudevaVasudeva, Sakshi
657
Mumbai
Himalaya Publishing House
1844001980
Essentials Of Human Resource Management by P Subba RaoRao, P Subba
658.3
Mumbai
Himalaya Publishing House
1845001981
Personal Management by C B MamoriaMamoria, C B
658.3
Mumbai
Himalaya Publishing House
1846001982
Production And Operations Management by S A ChunawallaChunawalla, S A
685.5
Mumbai
Himalaya Publishing House
1847001983
Business Communication by N.S. PradhanPradhan, N.S.
658.45
Mumbai
Himalaya Publishing House
1848001984
Global Economy And Business Environment by Francis CherunilamCherunilam, Francis
337
Mumbai
Himalaya Publishing House
1849001985
Financial Economics : Theory And Practice by V A AvadhaniAvadhani, V A
332
Mumbai
Himalaya Publishing House
1850001986
Financial Markets And Services by E GordonGordon, E
658.15
Mumbai
Himalaya Publishing House
1851001988
Gujarat Ni Asmita by Rajni VayshVaysh, Rajni
001
Ahmedabad
Akshr Prakashan
1852001989
The Argumentative Indian by Amartya SenSen, Amartya
954
England
Penguin Books
1853001990
Banking On Self-Help Groups by Ajay TankhaTankha, Ajay
332.280954
New Delhi
Sage Publications India Pvt. Ltd.
1854001991
A Better India A Btter World by N R Narayan MurtyMurty, N R Narayan
330.954
New Delhi
Penguin Books
1855001992
Chariots Of The Gods by Erich Von DanikenDaniken, Erich Von
001.942
New York
Berkley Books
1856001993
Crisis Economics by Nouriel RoubiniRoubini, Nouriel
338.542
New Delhi
Penguin Books
1857001994
Sudha Murty The Day I Stopped by Dollar Bahu Bahu , Dollar
920.054
Delhi
Penguin Books Ltd
1858001995
Education And Social Change by John L RuryRury, John L
370.973
New Delhi
Routledge Taylor And Francis Group
1859001996
Financial Accounting by R.K. NarayanaswamyNarayanaswamy, R.K.
657
Delhi
Phi Learning Pvt Ltd
1860001997
Financial Services by Nalini Prava TripathyTripathy, Nalini Prava
332
Delhi
Phi Learning Pvt Ltd
1861001998
Gently Falls The Bakula by Sudha MurthyMurthy, Sudha
891.43
New Delhi
Penguin Books
1862001999
Growth And Governance by Sameer KochharKochhar, Sameer
320.95
Haryana
Skoch Media Pvt. Ltd.
1863002000
Growth Or Development Which Way Is Gujarat Going by Indira HirwayHirway, Indira
338.954750905
New Delhi
Oxford University Press
1864002001
A Half Century Of Indian Higher by Pawan Agrwal Agrwal , Pawan
378.54
Losangless
Sage Publication Ltd
1865002002
House Of Card by Sudha MurthyMurthy, Sudha
920.054
New Delhi
Penguin Books
1866002003
The Idea Of India by Sunil KhilnaniKhilnani, Sunil
954.04
New Delhi
Penguin Books
1867002004
Ignited Minds by A P J Abdul KalamKalam, A P J Abdul
306.08954
New Delhi
Penguin Books
1868002005
Imagining India by Nandan NilekaniNilekani, Nandan
338.954
New Delhi
Penguin Books
1869002006
In Defence Of Globalization by Jagdish BhagwatiBhagwati, Jagdish
303.482
New Delhi
Oxford University Press
1870002007
Innovation In India : Combing Economic Growth With Inclusive Development by Shyama V RamaniRamani, Shyama V
338.954
New Delhi
Cambridge University Press
1871002008
Intermediate Public Economics 2Nd Ed. by Jean HindriksHindriks, Jean
336.001
New Delhi
Phi Learning Pvt. Ltd.
1872002009
International Economics by Soren Kjeldsen KraghKjeldsen Kragh, Soren
382
New Delhi
Ane Book Pvt. Ltd.
1873002010
The Psychology Of Education 2Nd Ed. by Martyn LongLong, Martyn
370.15
London
Routledge Taylor And Francis Group
1874002011
Public Finance 2Nd Ed. by Ambar GhoshGhosh, Ambar
336.73
New Delhi
Phi Learning Pvt. Ltd.
1875002012
Social Class And Education by Lois WeisWeis, Lois
306.43
New Delhi
Routledge Taylor And Francis Group
1876002013
Tao The State And The Art by Oso Tao Tao , Oso
242
London
Osho Media International
1877002014
Target 3 Billion by A P J Abdul KalamKalam, A P J Abdul
307.14120954
London
Penguin Books
1878002015
Universities For A New World by Deryck M SchreuderSchreuder, Deryck M
378.171241
New Delhi
Sage Publications India Pvt. Ltd.
1879002016
The Wealth Of Nations by Adam SmithSmith, Adam
330.153
New Delhi
Penguin Books
1880002017
Solomon Northup by Steve McqueenMcqueen, Steve
306.362092
London
Penguin Books
1881002018
300 + Management Strategies To Make Your Job Easier And More Fun by Renee Rosenblum-LowdenRosenblum-Lowden, Renee
371.102
New Delhi
Sage Publication Inc
1882002019
Academic Encounters Life In Society by Kristine BrownBrown, Kristine
428.24
New Delhi
Cambridge University Press
1883002020
Academic Writing by Stephen BaileyBailey, Stephen
808.0428
New Delhi
Routledge Taylor And Francis Group
1884002021
Active Grammar Level 3 by Mark LloydLloyd, Mark
428.24
New Delhi
Cambridge University Press
1885002022
Building The Empire, Building The Nation by Daniel HainesHaines, Daniel
333.910095491
New Delhi
Oxford University Press
1886002023
Business Advantage by Michael HandfordHandford, Michael
428.24
New Delhi
Cambridge University Press
1887002024
Business Maharajas by Gita PiramalPiramal, Gita
338.70954
New Delhi
Penguin Books
1888002025
Business Goals 3 by Gareth KnightKnight, Gareth
428.24071
New Delhi
Cambridge University Press
1889002026
Cambridge Academic English by Martin HewingsHewings, Martin
808.042
New Delhi
Cambridge University Press
1890002027
Channeling Cultures by Biswarup SenSen, Biswarup
302.23450954
New Delhi
Oxford University Press
1891002028
Chinas Growth : The Making Of An Economic Superpower by Linda YuehYueh, Linda
330.951
New Delhi
Oxford University Press
1892002029
Cinematically Speaking by Sheila J NayarNayar, Sheila J
791.4301
New Delhi
Sage Publications India Pvt. Ltd.
1893002030
Counselling Skills For Teachers 2Nd Ed. by Jeffrey A KottlerKottler, Jeffrey A
371.4
New Delhi
Sage Publications India Pvt. Ltd.
1894002031
Dare To Lead by Anil K KhandelwalKhandelwal, Anil K
332.10954
New Delhi
Sage Publications India Pvt. Ltd.
1895002032
The Definitive Book Of Branding by Kartikeya KompellaKompella, Kartikeya
658.827
New Delhi
Sage Publications India Pvt. Ltd.
1896002033
Democracy, Sustainable Development And Peace by Akmal HussainHussain, Akmal
330.954
New Delhi
Oxford University Press
1897002034
Developing Research In Teacher Education by Ian MenterMenter, Ian
370.711
London
Routledge Taylor And Francis Group
1898002035
Discovering Fiction by Judith Kay Kay , Judith
428.64
London
Cambridge University
1899002036
Effective Communication by John AdairAdair, John
658.45
London
Macmillan Publisher India Ltd
1900002037
Effective Leadership Masterclass by John AdairAdair, John
658.4092
New Delhi
Pan Books
1901002038
Effective Leadership : How To Be A Successful Leader by John AdairAdair, John
658.4060722
New Delhi
Pan Books
1902002039
Effective Strategic Leadership by John AdairAdair, John
658.4092
New Delhi
Pan Books
1903002040
Effective Teambuilding by John AdairAdair, John
658.402
New Delhi
Pan Books
1904002041
Effective Time Management by John Adair Adair , John
658.4093
London
Pan Books Ltd
1905002042
E-Learning And Social Networking Handbook by Frank RennieRennie, Frank
371.3344678
New Delhi
Routledge Taylor And Francis Group
1906002043
Emerging India : Economics Politics And Reforms by Bimal JalanJalan, Bimal
330.954
London
Penguin Books
1907002044
English Phrasal Verbs In Use by Michael MccarthyMccarthy, Michael
428.24
New Delhi
Cambridge University Press
1908002045
The 4 Disciplines Of Execution by Chris McchensneyMcchensney, Chris
658.4092
London
Simon And Schuster
1909002046
From Teacher To Manager by Ron WhiteWhite, Ron
418.0071
New Delhi
Cambridge University Press
1910002047
Further Ahead by Sarah JonesJones, Sarah
428.2
New Delhi
Cambridge University Press
1911002048
Gandhi Naked Ambition by Jad AdamsAdams, Jad
921
London
Quercus Publishing Ltd
1912002049
Jawaharlal Nehru : Glimpses Of World History by J F HorrabinHorrabin, J F
909
New Delhi
Penguin Books
1913002056
A Guide To Authentic E-Learning by Jan HerringtonHerrington, Jan
371.3344678
New Delhi
Routledge Taylor And Francis Group
1914002057
Handbook Of Trade Policy For Development by Arvid LukauskasLukauskas, Arvid
382.3
New Delhi
Oxford University Press
1915002058
A History Of The World by Andrew MarrMarr, Andrew
909
New Delhi
Pan Books
1916002060
How To Access Authentic Learning 5Th Ed. by Kay BurkeBurke, Kay
371.264
New Delhi
Sage Publications India Pvt. Ltd.
1917002061
Improving Quality In Education by P M CreemersCreemers, P M
371.207
London
Routledge Taylor And Francis Group
1918002062
India Policy Forum 2011-12 by Shekhar ShahShah, Shekhar
338.954
New Delhi
Sage Publications India Pvt. Ltd.
1919002063
India Policy Forum 2012-13 by Shekhar ShahShah, Shekhar
338.954
New Delhi
Sage Publications India Pvt. Ltd.
1920002064
India Rising : Tales From A Changing Nation by Oliver BalchBalch, Oliver
954.0532
London
Faber And Faber
1921002065
India Since Independence by Bipan ChandraChandra, Bipan
954.09
New Delhi
Penguin Books
1922002066
Makers Of Modern India by Ramachandra GuhaGuha, Ramachandra
954.0099
New Delhi
Penguin Books
1923002067
Indira Gandhi Tryst With Power by Nayantara SahgalSahgal, Nayantara
082
New Delhi
Penguim Books
1924002068
Insipration : Your Ultimate Calling by Wayne W DyerDyer, Wayne W
204.4
Australia
Hay House India
1925002069
Interactive Workbook 2 With Downloadable Audio by Meredith LevyLevy, Meredith
428
New Delhi
Cambridge University Press
1926002070
Intermediate English Grammar by Raymond MurphyMurphy, Raymond
428.24
New York
Cambridge University Press
1927002071
International Politics by Rumki BasuBasu, Rumki
327
New Delhi
Sage Publications India Pvt. Ltd.
1928002072
An Introduction To Professional English And Soft Skills by Bikram K DasDas, Bikram K
428.24024651
Bangalore
Foundation Books
1929002073
An Autobiography Nehru by ObjObj,
954.092
Delhi
Penguin Books Ltd
1930002074
Lets Talk 2 2Nd Ed. by Leo JonesJones, Leo
428.24
New Delhi
Cambridge University Press
1931002075
Gabriel Garcia Maquez by Edith Grossman Grossman , Edith
823
Delhi
Penguin Books Ltd
1932002078
The Story Of Indian Business : The Marwaris by Thomas A TimbergTimberg, Thomas A
381.0954
New Delhi
Penguin Books
1933002079
Methodology In Language Teaching by Jack C RichardRichard, Jack C
418.0071
New York
Cambridge University Press
1934002080
More Grammar Games by Paul DavisDavis, Paul
428.007
New York
Cambridge University Press
1935002081
The Official Cambridge Guide To Ielts by Pauline CullenCullen, Pauline
001
Delhi
Cambridge University Press
1936002082
No Limits Media Studies From India by Ravi SundaramSundaram, Ravi
302.230954
New Delhi
Oxford University Press
1937002083
Ready Recnar Tex Planing by Shree Divyaant ParikhParikh, Shree Divyaant
336
Ahmedabad
Karnavati Publication
1938002084
Patriots And Partisans by Ramachandra GuhaGuha, Ramachandra
954
New Delhi
Penguin Books
1939002085
Physics Of The Future by Michio KakuKaku, Michio
509.05
New Delhi
Penguin Books
1940002086
Piracy In The Indian Film Industry by Arul George ScariaScaria, Arul George
346.540482
New Delhi
Cambridge University Press
1941002087
Planing Lessons And Courses by Tessa WoodwardWoodward, Tessa
418.0071
New Delhi
Cambridge University Press
1942002088
Postmodernism In A Global Perspective by Samir DasguptaDasgupta, Samir
330
New Delhi
Sage Publications India Pvt. Ltd.
1943002089
The Power Of Intention by Wayne W DyerDyer, Wayne W
158.1
Australia
Hay House India
1944002090
Professional English In Use by Gillian D BrownBrown, Gillian D
428.240
London
Cambridge University Press
1945002091
The Teachers Grammar Of English by Ron CowanCowan, Ron
425
New Delhi
Cambridge University Press
1946002092
Reading Globally by Barbaa A LehmanLehman, Barbaa A
372.64
New Delhi
Sage Publications India Pvt. Ltd.
1947002093
Real Writing 3 With Answers 1 Reading by Roger GowerGower, Roger
428.24
New Delhi
Cambridge University Press
1948002094
Real Writing 3 With Answers 1 Writing by Roger GowerGower, Roger
428.24
New Delhi
Cambridge University Press
1949002095
Writing 2 With Answers by Graham PalmerPalmer, Graham
428.24
New Delhi
Cambridge University Press
1950002096
Real Writing 3 With Answers 3 by Roger GowerGower, Roger
428.24
New Delhi
Cambridge University Press
1951002097
Real Writing 3 With Answers 4 by Roger GowerGower, Roger
428.24
New Delhi
Cambridge University Press
1952002098
Rumis Four Essential Practices by Will JohnsonJohnson, Will
297.446
Canada
Inner Traditions
1953002099
The Silk Road Rediscovered by Anil K GuptaGupta, Anil K
338.88954051
New Delhi
Wiley India Pvt Ltd
1954002100
Speech And Langauge Therapy by Myra KersnerKersner, Myra
618.92855
London
Routledge Taylor And Francis Group
1955002101
Study Reading by Eric H GlendinningGlendinning, Eric H
428.40711
New Delhi
Cambridge University Press
1956002102
Skills In English by Michael Wallace Wallace , Michael
371.30281
London
Cambridge University
1957002103
Study Speaking by Kenneth AndersonAnderson, Kenneth
428.34
New Delhi
Cambridge University Press
1958002104
Study Writing by Liz Hamp LyonsLyons, Liz Hamp
808.042
New York
Cambridge University Press
1959002105
Supporting Learning And Teaching by Christine BoldBold, Christine
370.15
New Delhi
Routledge Taylor And Francis Group
1960002106
Teachers As Course Developers by Kathleen GravesGraves, Kathleen
428.07
New Delhi
Cambridge University Press
1961002107
Teaching For Understanding by Douglas P NewtonNewton, Douglas P
371.102
London
Routledge Taylor And Francis Group
1962002108
10 Best Teaching Practice by Donna WalkerWalker, Donna
370
New Delhi
Sage Publication Inc
1963002109
Touchstone by Michael R MccarthyMccarthy, Michael R
425
Cambridge University
1964002110
Touchstone by Michael R MccarthyMccarthy, Michael R
425
Cambridge University
1965002111
Touchstone by Michael R MccarthyMccarthy, Michael R
425
Cambridge University
1966002112
Touchstone by Michael R MccarthyMccarthy, Michael R
425
Cambridge University
1967002113
Touchstone by Michael R MccarthyMccarthy, Michael R
001
Cambridge University
1968002114
Touchstone by Michael R MccarthyMccarthy, Michael R
425
Cambridge University
1969002115
Touchstone by Michael R MccarthyMccarthy, Michael R
425
Cambridge University
1970002116
Towards Academic English by Mark CholijCholij, Mark
808.402
Delhi
Foundation Book Ltd
1971002117
Transforming India by Sumantra BoseBose, Sumantra
320.954
India
Picador India
1972002118
Triple Your Reading Speed by Wade E. CutlerCutler, Wade E.
428.43
New York
Pocket Books
1973002119
An Uncertain Glory : Indian And Its Contradictions by Jean DrezeDreze, Jean
338.954
England
Penguin Books
1974002120
Using Games To Enhance Learning And Teaching by Nicola WhittonWhitton, Nicola
371.337
New York
Routledge Taylor And Francis Group
1975002122
Ventures 4 by BitBit,
428.24
New Delhi
Cambridge University Press
1976002123
Ventures Basic by Gretchen BitterlinBitterlin, Gretchen
428.24
New Delhi
Cambridge University Press
1977002124
Cambridge Vocabulary For Ielts With Answers by Pauline CullenCullen, Pauline
001
Delhi
Cambridge University Press
1978002125
Warren Buffett And The Art Of Stock Arbitrage by Mary BuffettBuffett, Mary
332.6
London
Simon And Schuster
1979002126
World Changers by John A ByrneByrne, John A
338.0922
New Delhi
Penguin Books
1980002127
The World Is Flat by Thomas L FriedmanFriedman, Thomas L
303.4833
New Delhi
Penguin Books
1981002128
Financial Markets, Institutions And Services by N K GuptaGupta, N K
332.10973
New Delhi
Ane Books Pvt Ltd
1982002129
Fundamentals Of Financial Managements by Preeti SinghSingh, Preeti
658.18
New Delhi
Ane Books Pvt Ltd
1983002130
Global Financial Management by Joseph AnbarasuAnbarasu, Joseph
658.1599
New Delhi
Ane Books Pvt. Ltd.
1984002131
The Google Story by David Albert ViseVise, David Albert
338.76
New Delhi
Pan Books
1985002132
International Trade And Financial Environment by M K BhatBhat, M K
382
New Delhi
Ane Books Pvt Ltd
1986002133
Project/Infrastructure Finacne by S K BagehiBagehi, S K
330.9
New Delhi
Ane Books Pvt. Ltd.
1987002134
Public Finance 4Th Ed. by T N HajelaHajela, T N
336.73
New Delhi
Ane Book Pvt. Ltd.
1988002135
Understanding Financial Statements by Lyn M. FraserFraser, Lyn M.
658.15
Delhi
Phi Learning Pvt Ltd
1989002136
Accounting For Managers by S. JayapandianJayapandian, S.
657.024
New Delhi
Ane Book Pvt.Ltd
1990002137
Achieving Impact In Research by Pam DenicoloDenicolo, Pam
001.42
New Delhi
Sage Publication Inc
1991002138
Business Accounting And Financial Management by Subhash Chandra DasDas, Subhash Chandra
650
Delhi
Phi Learning Pvt Ltd
1992002139
Commodity And Financial Derivatives by S KevinKevin, S
344.1035246
New Delhi
Phi Learning Pvt. Ltd.
1993002140
A Companion To Survey Research by Michael OrnsteinOrnstein, Michael
300.723
Los Angles
Sage Publications Ltd
1994002141
Constructing Research Qustions by Mats AlvessonAlvesson, Mats
001.433
Los Angles
Sage Publications Ltd
1995002142
Cost Accounting by Bhabatosh BanerjeeBanerjee, Bhabatosh
657.42
Delhi
Phi Learning Pvt Ltd
1996002143
Critical Thinking Skills For Education Students by Jane LesleyLesley, Jane
378.170281
New Delhi
Sage Publications India Pvt. Ltd.
1997002144
Designing And Implementing Effective by John MurrayMurray, John
371.102
London
Corwin A Sage Company
1998002145
Digital Tools For Qualitative Research by M PaulusPaulus, M
300.721
Los Angles
Sage Publications Ltd
1999002146
Doing Action Research In Your Own by Teresa BrannickBrannick, Teresa
300.72
Los Angles
Sage Publications Ltd
2000002147
Doing Qualitative Research In Social by Lan Shaw Shaw , Lan
361.30721
Los Angles
Sage Publications Ltd
2001002148
Doing Reserch In Further Education And Training by Susan Wallace Wallace , Susan
374.0072
New Delhi
Sage Publication Inc
2002002149
Dominant Finance And Stagnant Economics by Sunanda SenSen, Sunanda
338.542
New Delhi
Oxford University Press
2003002150
Financial Accounting by Nirmal GuptaGupta, Nirmal
657
New Delhi
Ane Book Pvt.Ltd
2004002151
Financial Accounting -I by Naseem AhmedAhmed, Naseem
657
New Delhi
Ane Book Pvt.Ltd
2005002152
Focus Groups : Theory And Practice 3Rd Ed. by David W StewartStewart, David W
361.61068
New Delhi
Sage Publications India Pvt. Ltd.
2006002153
Financial Accounting by K Prabhakar RajkumarRajkumar, K Prabhakar
657
New Delhi
Ane Book Pvt.Ltd
2007002154
Fundamental Of Accounting For Cpt by P.Mohana RaoRao, P.Mohana
657
Delhi
Phi Learning Pvt Ltd
2008002155
Fundamentals Of Corporate Accounting by Naseem AhmedAhmed, Naseem
657.950
New Delhi
Ane Book Pvt.Ltd
2009002156
Fundamentals Of Financial Management by Bhabatosh BanerjeeBanerjee, Bhabatosh
658.15
New Delhi
Phi Learning Private Ltd
2010002157
International Financial Management by Vyuptakesh SharanSharan, Vyuptakesh
658.15
New Delhi
Phi Learning Pvt. Ltd.
2011002158
Introducing Qualitative Research by Mike AlasdiarAlasdiar, Mike
001.42
New Delhi
Sage Publication Inc
2012002159
Health Service Research by Marie WalkerWalker, Marie
338
New Delhi
Sage Publications India Pvt. Ltd.
2013002160
Making Sense Of Coaching by Angelique Du ToitToit, Angelique Du
658.407124
New Delhi
Sage Publications India Pvt. Ltd.
2014002161
Introduction To Social Research by Keith PunchPunch, Keith
001.42
Los Angles
Sage Publications Ltd
2015002162
Management Accounting by Mamta ShahShah, Mamta
658.1552
New Delhi
Ane Book Pvt.Ltd
2016002163
Management Accounting Text And Cases by N.M. SinghviSinghvi, N.M.
658.1552
Delhi
Phi Learning Pvt Ltd
2017002164
Managine And Sharing Research Data by Louise CortiCorti, Louise
301.07
Los Angles
Sage Publications Ltd
2018002165
Mathematics Business, Economics And Finance by R S SoniSoni, R S
330
New Delhi
Ane Book Pvt. Ltd.
2019002166
The Power Of Invisible Leadership by Gill Robinson HickmanHickman, Gill Robinson
658.4092
New Delhi
Sage Publications India Pvt. Ltd.
2020002167
Presenting Your Research by Lucinda BeckerBecker, Lucinda
370.72
Los Angles
Sage Publications Ltd
2021002168
Qualitative Data Analysis by Jamie HardingHarding, Jamie
300.721
New Delhi
Sage
2022002169
Qualitative Data Analysis by Matthew B MilesMiles, Matthew B
300.723
New Delhi
Sage Publication Inc
2023002170
Qualitative Methods For Health by Judith GreenGreen, Judith
610.72
Los Angles
Sage Publications Ltd
2024002171
Qualitative Reserch In Business And Management by Michale Myers Myers , Michale
650.072
New Delhi
Sage Publication Inc
2025002172
Qualitative Research Practice by Jane Ritchie Ritchie , Jane
300.72
Los Angles
Sage Publications Ltd
2026002173
Qualitative Text Analysis by Udo Kuckartz Kuckartz , Udo
001.420285
Los Angles
Sage Publications Ltd
2027002174
Reach Before You Teach by Paula PrentisPrentis, Paula
373.1102
New Delhi
Sage Publications India Pvt. Ltd.
2028002175
Real Estate Finance In India by Prashant DasDas, Prashant
332.720954
New Delhi
Sage Publications India Pvt. Ltd.
2029002176
Rediscovering Grounded Theroy by Barry GibsonGibson, Barry
360.721
New Delhi
Sage Publication Inc
2030002177
Research Design by J K Robust Robust , J K
001.42
Los Angles
Sage Publications Ltd
2031002178
Researching Hospitality And Tourism by Bob BrothertonBrotherton, Bob
657.940
Los Angles
Sage Publications Ltd
2032002179
Researching Interpersonal Relationship by Jimmie ManningManning, Jimmie
302
New Delhi
Sage Publications India Pvt. Ltd.
2033002180
Qualitative Research In Psychology by Carla WillingWilling, Carla
150.72
Los Angles
Sage Publications Ltd
2034002181
Methodology Of Resserach In Social Sciences by O R KrsihnaswamiKrsihnaswami, O R
300.72
Mumbai
Himalaya Publishing House
2035002182
A Straightforward Guide To Teacher Merit Pay by Gary W RitterRitter, Gary W
371.1
New Delhi
Sage Publications India Pvt. Ltd.
2036002183
Study Skills For Business And Management by Patrick TissingtonTissington, Patrick
658.00711
New Delhi
Sage Publications India Pvt. Ltd.
2037002184
Successful Qualitative Research by Virginia BravenBraven, Virginia
300.72
Los Angles
Sage Publications Ltd
2038002185
A Very Short Fairly Intersting by David SilvermanSilverman, David
001.43
Los Angles
Sage Publications Ltd
2039002186
Behavioural Finance by M M SulphyeSulphye, M M
332.6019
Delhi
Phi Learning Pvt Ltd
2040002187
Behavioural Finance by M M , M M
332.6019
Delhi
Phi Learning Pvt Ltd
2041002188
Business Environment : Indian And Global Perspective by Faisal AhmedAhmed, Faisal
338.7
New Delhi
Phi Learning Private Limited
2042002189
Business Environment : Indian And Global Perspective by Faisal AhmedAhmed, Faisal
338.7
New Delhi
Phi Learning Private Limited
2043002190
Business Statistics by P N JaniJani, P N
658.001
Delhi
Phi Learing Private Ltd
2044002191
Business Statistics by P N JaniJani, P N
658.001
Delhi
Phi Learing Private Ltd
2045002192
Case Studies In Marketing : The Indian Context by R SrinivasanSrinivasan, R
658.80954
New Delhi
Phi Learning Private Limited
2046002193
Case Studies In Marketing : The Indian Context by R SrinivasanSrinivasan, R
658.80954
New Delhi
Phi Learning Private Limited
2047002194
Commodity And Financial Derivatives by S KevinKevin, S
658
New Delhi
Phi Learning Private Limited
2048002195
Commodity And Financial Derivatives by S KevinKevin, S
658
New Delhi
Phi Learning Private Limited
2049002196
Corporate Governance by Kesho PrasadPrasad, Kesho
332
New Delhi
Phi Learning Private Limited
2050002197
Corporate Governance by Kesho PrasadPrasad, Kesho
332
New Delhi
Phi Learning Private Limited
2051002198
Cost Accounting Theory And Practice by Bhabatosh BanerjeeBanerjee, Bhabatosh
658.1511
Delhi
Phi Learning Pvt Ltd
2052002199
Cost Accounting : Theory And Practice by Bhabatosh BanerjeeBanerjee, Bhabatosh
657
New Delhi
Phi Learning Pvt. Ltd.
2053002200
Financial Accounting by R.K. NarayanaswamyNarayanaswamy, R.K.
657
Delhi
Phi Learning Pvt Ltd
2054002201
Financial Accounting by R.K. NarayanaswamyNarayanaswamy, R.K.
657
Delhi
Phi Learning Pvt Ltd
2055002202
Financial Administration In India by Sanjeev MahajanMahajan, Sanjeev
351.720954
Delhi
Phi Learing Private Ltd
2056002203
Financial Administration In India by Sanjeev MahajanMahajan, Sanjeev
658.15
Delhi
Phi Learing Private Ltd
2057002204
Human Resource Management by Biswajeet PattanayakPattanayak, Biswajeet
658.3
New Delhi
Phi Learning Private Limited
2058002205
Human Resource Management by Biswajeet PattanayakPattanayak, Biswajeet
658.3
New Delhi
Phi Learning Private Limited
2059002206
Industrial Marketing by Milind T PhadtarePhadtare, Milind T
658.8
New Delhi
Phi Learning Private Limited
2060002207
Industrial Marketing by Milind PhadtarePhadtare, Milind
658.8
Delhi
Phi Learing Private Ltd
2061002208
Intellectual Property Rights by Neeraj PandeyPandey, Neeraj
346.73048
Delhi
Phi Learning Pvt Ltd
2062002209
Intellectual Property Rights by Neeraj PandeyPandey, Neeraj
346.73048
New Delhi
Phi Learning Pvt. Ltd.
2063002210
International Economics by M Maria John KennedyKennedy, M Maria John
337
New Delhi
Phi Learning Pvt. Ltd.
2064002211
International Economics by M Maria John KennedyKennedy, M Maria John
382
New Delhi
Phi Learning Pvt. Ltd.
2065002212
Laws For Business by M.M. SulpheySulphey, M.M.
346.7307
Delhi
Phi Learning Pvt Ltd
2066002213
Laws For Business by M.M. SulpheySulphey, M.M.
346.7307
Delhi
Phi Learning Pvt Ltd
2067002214
Modern Banking : Theory And Practice by D MuraleedharanMuraleedharan, D
332.109730904
New Delhi
Phi Learning Pvt. Ltd.
2068002215
Modern Banking : Theory And Practice by D MuraleedharanMuraleedharan, D
332.109730904
New Delhi
Phi Learning Pvt. Ltd.
2069002216
Operations Management by Fsubimal BhattacharyaBhattacharya, Fsubimal
658.5
Delhi
Phi Learning Pvt Ltd
2070002217
Operation Management by Subimal BhattacharyaBhattacharya, Subimal
658.500182
New Delhi
Phi Learning Private Limited
2071002218
Principles Of Marketing by Neeru KapoorKapoor, Neeru
658.8
Delhi
Phi Learning Private Limited
2072002219
Principles Of Marketing by Neeru KapoorKapoor, Neeru
658.8
Delhi
Phi Learning Private Limited
2073002220
Project Management by Rajeev Gupta Gupta , Rajeev
658.404
Delhi
Phi Learing Private Ltd
2074002221
Project Management by Rajeev M GuptaGupta, Rajeev M
658.404
New Delhi
Phi Learning Private Limited
2075002222
Public Finance 2Nd Ed. by Ambar GhoshGhosh, Ambar
336.73
New Delhi
Phi Learning Pvt. Ltd.
2076002223
Public Finance 2Nd Ed. by Ambar GhoshGhosh, Ambar
336.73
New Delhi
Phi Learning Pvt. Ltd.
2077002224
Relationship Marketing : Concepts, Theories And Cases by Supriya BiswasBiswas, Supriya
658.812
New Delhi
Phi Learning Private Limited
2078002225
Relationship Marketing by Supriya BiswasBiswas, Supriya
658.802
Delhi
Phi Learing Private Ltd
2079002226
Reserch Methodology by R PanneerselvanPanneerselvan, R
001.42
Delhi
Phi Learning Pvt Ltd
2080002227
Research Methodology by R PanneerselvanPanneerselvan, R
001.42
Delhi
Phi Learing Private Ltd
2081002228
Risk Management And Insurance by Jatinder Loomba Loomba , Jatinder
368
Delhi
Phi Learing Private Ltd
2082002229
Risk Management And Insurance by Jatinder Loomba Loomba , Jatinder
368
Delhi
Phi Learing Private Ltd
2083002230
Services Marketing by R P SrinivasonSrinivason, R P
658.8
Delhi
Phi Learing Private Ltd
2084002231
Services Marketing The Indian Context by R SrinivasanSrinivasan, R
658.8
Delhi
Phi Learning Pvt Ltd
2085002232
Strategic Management by R SrinivasanSrinivasan, R
658.4
Delhi
Phi Learning Private Ltd
2086002233
Strategic Management : The Indian Context by R SrinivasanSrinivasan, R
658.4012
New Delhi
Phi Learning Private Limited
2087002234
Patel : A Life by Rajmohan GandhiGandhi, Rajmohan
954.0350924
Ahmedabad
Navjivan Prakashan Mandir
2088002235
Patel : A Life by Rajmohan GandhiGandhi, Rajmohan
954.0350924
Ahmedabad
Navjivan Prakashan Mandir
2089002236
Sardar Patel Ek Samarpit Jivan by Rajmohan GandhiGandhi, Rajmohan
954.0350924
Ahmedabad
Navjivan Prakashan Mandir
2090002237
Sardar Patel Ek Samarpit Jivan by Rajmohan GandhiGandhi, Rajmohan
954.0350924
Ahmedabad
Navjivan Prakashan Mandir
2091002238
Sardar Patel Ek Samarpit Jivan by Rajmohan GandhiGandhi, Rajmohan
954.0350924
Ahmedabad
Navjivan Prakashan Mandir
2092002239
Financial Markets, Institutions And Services 2Nd Ed. by N K GuptaGupta, N K
332
New Delhi
Ane Books Pvt. Ltd.
2093002240
Fundamentals Of Financial Management by Preeti SinghSingh, Preeti
658.15
New Delhi
Ane Books Pvt. Ltd.
2094002241
Global Financial Management by Joseph AnbarasuAnbarasu, Joseph
658.1599
New Delhi
Ane Books Pvt. Ltd.
2095002242
International Trade And Financial Environment by M K BhatBhat, M K
382.095
New Delhi
Ane Books Pvt. Ltd.
2096002243
Public Finance 4Th Ed. by T N HajelaHajela, T N
336.73
New Delhi
Ane Book Pvt. Ltd.
2097002244
Understanding Financial Statements by Lyn M. FraserFraser, Lyn M.
658.15
Delhi
Phi Learning Pvt Ltd
2098002245
Understanding Financial Statements by Lyn M. FraserFraser, Lyn M.
658.15
Delhi
Phi Learning Pvt Ltd
2099002246
Mahan Radayona Saregamapadhani by Sanjiv ShahShah, Sanjiv
153.8
Vadodara
Oasis Prakashan
2100002247
Nutan Vishvana Prabhatno Kalarav by Sanjiv ShahShah, Sanjiv
126
Ahmedabad
Association Navmanav Mission
2101002248
Javab Mange Che Jindgi by Sanjiv ShahShah, Sanjiv
158.1
Oasis Prakashan
2102002249
Jeevvu Etle Chahavu Etle Shikhvu! by Sanjiv ShahShah, Sanjiv
153.8
Vadodara
Oasis Prakashan
2103002250
Agharo Che Aa Prem Ne Aghra Che Aashivard by Sanjiv ShahShah, Sanjiv
153.8
Vadodara
Oasis Prakashan
2104002251
Summerhill Original by A S NeillNeill, A S
372.94264
Vadodra
Ooasis Prakashn
2105002252
Sneh, Sharvar Ane Chamatkar by S SinghalSinghal, S
615.5
Oasis Prakashan
2106002254
Jivan Ma Puri Himmatthi Geet Tamaru Gajo by Sanjeev ShahShah, Sanjeev
158.1
Baroda
Oasis Prakashan
2107002255
Jindgi by Sanjeev ShahShah, Sanjeev
158.1
Baroda
Oasis Prakashan
2108002258
Jyare Hun Mane Khub Gamva Lagyo! by Sanjiv ShahShah, Sanjiv
370
Vadodara
Oasis Prakashan
2109002260
Shikhta Shikhavata by Sanjiv ShahShah, Sanjiv
370
Vadodara
Oasis Prakashan
2110002261
Jivanni Bhet by Sanjiv ShahShah, Sanjiv
370
Vadodara
Oasis Prakashan
2111002262
Jivanni Bhet by Sanjiv ShahShah, Sanjiv
370
Vadodara
Oasis Prakashan
2112002263
Jivanni Bhet by Sanjiv ShahShah, Sanjiv
370
Vadodara
Oasis Prakashan
2113002264
Premni Bhet by Sanjiv ShahShah, Sanjiv
370
Vadodara
Oasis Prakashan
2114002265
Karyashamtani Bhet by Sanjiv ShahShah, Sanjiv
370
Vadodara
Oasis Prakashan
2115002266
Samrudhini Bhet by Sanjiv ShahShah, Sanjiv
370
Vadodara
Oasis Prakashan
2116002270
Pasandgini Bhet by Sanjiv ShahShah, Sanjiv
370
Vadodara
Oasis Prakashan
2117002271
Ayurvedani Bhet by Sanjiv ShahShah, Sanjiv
174.295538
Oasis Prakashan
2118002273
Kelavanini Bhet by Sanjiv ShahShah, Sanjiv
370
Vadodara
Oasis Prakashan
2119002274
Prodhavastha Ni Bhet by Sanjiv ShahShah, Sanjiv
370
Vadodara
Oasis Prakashan
2120002275
The Gift Of Life by Sheeba NairNair, Sheeba
158.1
Baroda
Oasis Prakashan
2121002276
The Gift Of Prosperity by Sanjiv ShahShah, Sanjiv
370
Vadodara
Oasis Prakashan
2122002277
The Gift Of Success by Sanjiv ShahShah, Sanjiv
370
Vadodara
Oasis Prakashan
2123002278
The Gift Of Leadership by Sanjiv ShahShah, Sanjiv
303.34
Baroda
Oasis Prakashan
2124002279
The Gift Of Peace Pilgrim by Sanjiv ShahShah, Sanjiv
370
Vadodara
Oasis Prakashan
2125002281
Dadima Mbbs! by Pallavi RaulajiRaulaji, Pallavi
641.653
Vadodara
Oasis Prakashan
2126002301
Aakhare… Azad by Daniel GreenbergGreenberg, Daniel
371.04
Oasis Prakashan
2127002306
Current Issues And Future Challenges In Business by Pravin R Patel Patel , Pravin R
658
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2128002307
Current Issues And Future Challenges In Business by Pravin R Patel Patel , Pravin R
658
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2129002308
Current Issues And Future Challenges In Business by Pravin R Patel Patel , Pravin R
658
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2130002309
Current Issues And Future Challenges In Business by Pravin R Patel Patel , Pravin R
658
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2131002310
Current Issues And Future Challenges In Business by Pravin R Patel Patel , Pravin R
658
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2132002311
Current Issues And Future Challenges In Business by Pravin R Patel Patel , Pravin R
658
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2133002312
Current Issues And Future Challenges In Business by Pravin R Patel Patel , Pravin R
658
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2134002313
Current Issues And Future Challenges In Business by Pravin R Patel Patel , Pravin R
658
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2135002314
Current Issues And Future Challenges In Business by Pravin R Patel Patel , Pravin R
658
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2136002315
Current Issues And Future Challenges In Business by Pravin R Patel Patel , Pravin R
658
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2137002316
A Productivity Analysis Of Public Sector Enerprises Of India by Pravin R Patel Patel , Pravin R
354.54092
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2138002317
A Productivity Analysis Of Public Sector Enerprises Of India by Pravin R Patel Patel , Pravin R
354.54092
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2139002318
A Productivity Analysis Of Public Sector Enerprises Of India by Pravin R Patel Patel , Pravin R
354.54092
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2140002319
A Productivity Analysis Of Public Sector Enerprises Of India by Pravin R Patel Patel , Pravin R
354.54092
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2141002320
A Productivity Analysis Of Public Sector Enerprises Of India by Pravin R Patel Patel , Pravin R
354.54092
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2142002321
A Productivity Analysis Of Public Sector Enerprises Of India by Pravin R Patel Patel , Pravin R
354.54092
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2143002322
A Productivity Analysis Of Public Sector Enerprises Of India by Pravin R Patel Patel , Pravin R
354.54092
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2144002323
A Productivity Analysis Of Public Sector Enerprises Of India by Pravin R Patel Patel , Pravin R
354.54092
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2145002324
A Productivity Analysis Of Public Sector Enerprises Of India by Pravin R Patel Patel , Pravin R
354.54092
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2146002325
A Productivity Analysis Of Public Sector Enerprises Of India by Pravin R Patel Patel , Pravin R
354.54092
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2147002326
Contemporary Issues In Accounting And Finance by Pravin R Patel Patel , Pravin R
657.05
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2148002327
Contemporary Issues In Accounting And Finance by Pravin R Patel Patel , Pravin R
657.05
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2149002328
Contemporary Issues In Accounting And Finance by Pravin R Patel Patel , Pravin R
657.05
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2150002329
Contemporary Issues In Accounting And Finance by Pravin R Patel Patel , Pravin R
657.05
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2151002330
Contemporary Issues In Accounting And Finance by Pravin R Patel Patel , Pravin R
657.05
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2152002331
Contemporary Issues In Accounting And Finance by Pravin R Patel Patel , Pravin R
657.05
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2153002332
Contemporary Issues In Accounting And Finance by Pravin R Patel Patel , Pravin R
657.05
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2154002333
Contemporary Issues In Accounting And Finance by Pravin R Patel Patel , Pravin R
657.05
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2155002334
Contemporary Issues In Accounting And Finance by Pravin R Patel Patel , Pravin R
657.05
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2156002335
Contemporary Issues In Accounting And Finance by Pravin R Patel Patel , Pravin R
657.05
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2157002336
Foreign Direct Investment In India : Issues And Challenges by Pravin R Patel Patel , Pravin R
332.673
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2158002337
Foreign Direct Investment In India : Issues And Challenges by Pravin R Patel Patel , Pravin R
332.673
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2159002338
Foreign Direct Investment In India : Issues And Challenges by Pravin R Patel Patel , Pravin R
332.673
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2160002339
Foreign Direct Investment In India : Issues And Challenges by Pravin R Patel Patel , Pravin R
332.673
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2161002340
Foreign Direct Investment In India : Issues And Challenges by Pravin R Patel Patel , Pravin R
332.673
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2162002341
Foreign Direct Investment In India : Issues And Challenges by Pravin R Patel Patel , Pravin R
332.673
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2163002342
Foreign Direct Investment In India : Issues And Challenges by Pravin R Patel Patel , Pravin R
332.673
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2164002343
Foreign Direct Investment In India : Issues And Challenges by Pravin R Patel Patel , Pravin R
332.673
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2165002344
Foreign Direct Investment In India : Issues And Challenges by Pravin R Patel Patel , Pravin R
332.673
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2166002345
Foreign Direct Investment In India : Issues And Challenges by Pravin R Patel Patel , Pravin R
332.673
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2167002346
Job Companion by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
650.14
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2168002347
Job Companion by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
650.14
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2169002348
Job Companion by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
650.14
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2170002349
Job Companion by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
650.14
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2171002350
Job Companion by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
650.14
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2172002351
Job Companion by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
650.14
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2173002352
Job Companion by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
650.14
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2174002353
Job Companion by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
650.14
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2175002354
Job Companion by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
650.14
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2176002355
Job Companion by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
650.14
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2177002356
Research For Beginners by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
001.42
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2178002357
Research For Beginners by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
001.42
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2179002358
Research For Beginners by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
001.42
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2180002359
Research For Beginners by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
001.42
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2181002360
Research For Beginners by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
001.42
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2182002361
Research For Beginners by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
001.42
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2183002362
Research For Beginners by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
001.42
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2184002363
Research For Beginners by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
001.42
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2185002364
Research For Beginners by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
001.42
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2186002365
Research For Beginners by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
001.42
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2187002366
Swami Vivekanand : Jivan Ane Sandesh by Nivedita BhideBhide, Nivedita
922.945
Ahmedabad
Vivekanand Kendra Gujarati Prakashan
2188002367
Swami Vivekanand Jivan Ane Sandesh by Nivedita BhideBhide, Nivedita
922.945
Ahmedabad
Vivekanand Kendra Gujarati Prakashan
2189002368
Swami Vivekanand Jivan Ane Sandesh by Nivedita BhideBhide, Nivedita
922.945
Ahmedabad
Vivekanand Kendra Gujarati Prakashan
2190002369
Swami Vivekanand : Jivan Ane Sandesh by Nivedita BhideBhide, Nivedita
922.945
Ahmedabad
Vivekanand Kendra Gujarati Prakashan
2191002370
Swami Vivekanand : Jivan Ane Sandesh by Nivedita BhideBhide, Nivedita
922.945
Ahmedabad
Vivekanand Kendra Gujarati Prakashan
2192002371
Swami Vivekanand : Jivan Ane Sandesh by Nivedita BhideBhide, Nivedita
922.945
Ahmedabad
Vivekanand Kendra Gujarati Prakashan
2193002372
Swami Vivekanand : Jivan Ane Sandesh by Nivedita BhideBhide, Nivedita
922.945
Ahmedabad
Vivekanand Kendra Gujarati Prakashan
2194002373
Swami Vivekanand : Jivan Ane Sandesh by Nivedita BhideBhide, Nivedita
922.945
Ahmedabad
Vivekanand Kendra Gujarati Prakashan
2195002374
Swami Vivekanand : Jivan Ane Sandesh by Nivedita BhideBhide, Nivedita
922.945
Ahmedabad
Vivekanand Kendra Gujarati Prakashan
2196002375
Swami Vivekanand : Jivan Ane Sandesh by Nivedita BhideBhide, Nivedita
922.945
Ahmedabad
Vivekanand Kendra Gujarati Prakashan
2197002376
Swami Vivekanand : Jivan Ane Sandesh by Nivedita BhideBhide, Nivedita
922.945
Ahmedabad
Vivekanand Kendra Gujarati Prakashan
2198002377
Swami Vivekanand : Jivan Ane Sandesh by Nivedita BhideBhide, Nivedita
922.945
Ahmedabad
Vivekanand Kendra Gujarati Prakashan
2199002378
Swami Vivekanand : Jivan Ane Sandesh by Nivedita BhideBhide, Nivedita
922.945
Ahmedabad
Vivekanand Kendra Gujarati Prakashan
2200002379
Swami Vivekanand : Jivan Ane Sandesh by Nivedita BhideBhide, Nivedita
922.945
Ahmedabad
Vivekanand Kendra Gujarati Prakashan
2201002380
Swami Vivekanand : Jivan Ane Sandesh by Nivedita BhideBhide, Nivedita
922.945
Ahmedabad
Vivekanand Kendra Gujarati Prakashan
2202002381
Swami Vivekanand : Jivan Ane Sandesh by Nivedita BhideBhide, Nivedita
922.945
Ahmedabad
Vivekanand Kendra Gujarati Prakashan
2203002382
Swami Vivekanand : Jivan Ane Sandesh by Nivedita BhideBhide, Nivedita
922.945
Ahmedabad
Vivekanand Kendra Gujarati Prakashan
2204002383
Swami Vivekanand : Jivan Ane Sandesh by Nivedita BhideBhide, Nivedita
922.945
Ahmedabad
Vivekanand Kendra Gujarati Prakashan
2205002384
Swami Vivekanand : Jivan Ane Sandesh by Nivedita BhideBhide, Nivedita
922.945
Ahmedabad
Vivekanand Kendra Gujarati Prakashan
2206002385
Swami Vivekanand : Jivan Ane Sandesh by Nivedita BhideBhide, Nivedita
922.945
Ahmedabad
Vivekanand Kendra Gujarati Prakashan
2207002386
Swami Vivekanand : Jivan Ane Sandesh by Nivedita BhideBhide, Nivedita
922.945
Ahmedabad
Vivekanand Kendra Gujarati Prakashan
2208002387
Swami Vivekanand : Jivan Ane Sandesh by Nivedita BhideBhide, Nivedita
922.945
Ahmedabad
Vivekanand Kendra Gujarati Prakashan
2209002388
Swami Vivekanand : Jivan Ane Sandesh by Nivedita BhideBhide, Nivedita
922.945
Ahmedabad
Vivekanand Kendra Gujarati Prakashan
2210002389
Swami Vivekanand : Jivan Ane Sandesh by Nivedita BhideBhide, Nivedita
922.945
Ahmedabad
Vivekanand Kendra Gujarati Prakashan
2211002390
Swami Vivekanand : Jivan Ane Sandesh by Nivedita BhideBhide, Nivedita
922.945
Ahmedabad
Vivekanand Kendra Gujarati Prakashan
2212002391
Bharat Jago ! Vishva Jagao! by Swami VivekanandVivekanand, Swami
922.945
Ahmedabad
Vivekanand Kendra Gujarati Prakashan
2213002392
Bharat Jago ! Vishva Jagao! by Swami VivekanandVivekanand, Swami
922.945
Ahmedabad
Vivekanand Kendra Gujarati Prakashan
2214002393
Bharat Jago ! Vishva Jagao! by Swami VivekanandVivekanand, Swami
922.945
Ahmedabad
Vivekanand Kendra Gujarati Prakashan
2215002394
Bharat Jago ! Vishva Jagao! by Swami VivekanandVivekanand, Swami
922.945
Ahmedabad
Vivekanand Kendra Gujarati Prakashan
2216002395
Bharat Jago ! Vishva Jagao! by Swami VivekanandVivekanand, Swami
922.945
Ahmedabad
Vivekanand Kendra Gujarati Prakashan
2217002396
Bharat Jago ! Vishva Jagao! by Swami VivekanandVivekanand, Swami
922.945
Ahmedabad
Vivekanand Kendra Gujarati Prakashan
2218002397
Bharat Jago ! Vishva Jagao! by Swami VivekanandVivekanand, Swami
922.945
Ahmedabad
Vivekanand Kendra Gujarati Prakashan
2219002398
Bharat Jago ! Vishva Jagao! by Swami VivekanandVivekanand, Swami
922.945
Ahmedabad
Vivekanand Kendra Gujarati Prakashan
2220002399
Bharat Jago ! Vishva Jagao! by Swami VivekanandVivekanand, Swami
922.945
Ahmedabad
Vivekanand Kendra Gujarati Prakashan
2221002400
Bharat Jago ! Vishva Jagao! by Swami VivekanandVivekanand, Swami
922.945
Ahmedabad
Vivekanand Kendra Gujarati Prakashan
2222002401
002412
Bharat Jago ! Vishva Jagao! by Swami VivekanandVivekanand, Swami
922.945
922.945
Ahmedabad
Vivekanand Kendra Gujarati Prakashan
2223002402
Bharat Jago ! Vishva Jagao! by Swami VivekanandVivekanand, Swami
922.945
Ahmedabad
Vivekanand Kendra Gujarati Prakashan
2224002403
Bharat Jago ! Vishva Jagao! by Swami VivekanandVivekanand, Swami
922.945
Ahmedabad
Vivekanand Kendra Gujarati Prakashan
2225002404
Bharat Jago ! Vishva Jagao! by Swami VivekanandVivekanand, Swami
922.945
Ahmedabad
Vivekanand Kendra Gujarati Prakashan
2226002405
Bharat Jago ! Vishva Jagao! by Swami VivekanandVivekanand, Swami
922.945
Ahmedabad
Vivekanand Kendra Gujarati Prakashan
2227002406
Bharat Jago ! Vishva Jagao! by Swami VivekanandVivekanand, Swami
922.945
Ahmedabad
Vivekanand Kendra Gujarati Prakashan
2228002407
Bharat Jago ! Vishva Jagao! by Swami VivekanandVivekanand, Swami
922.945
Ahmedabad
Vivekanand Kendra Gujarati Prakashan
2229002408
Bharat Jago ! Vishva Jagao! by Swami VivekanandVivekanand, Swami
922.945
Ahmedabad
Vivekanand Kendra Gujarati Prakashan
2230002409
Bharat Jago ! Vishva Jagao! by Swami VivekanandVivekanand, Swami
922.945
Ahmedabad
Vivekanand Kendra Gujarati Prakashan
2231002410
Bharat Jago ! Vishva Jagao! by Swami VivekanandVivekanand, Swami
922.945
Ahmedabad
Vivekanand Kendra Gujarati Prakashan
2232002411
Bharat Jago ! Vishva Jagao! by Swami VivekanandVivekanand, Swami
922.945
Ahmedabad
Vivekanand Kendra Gujarati Prakashan
2233002413
Bharat Jago ! Vishva Jagao! by Swami VivekanandVivekanand, Swami
922.945
Ahmedabad
Vivekanand Kendra Gujarati Prakashan
2234002414
Bharat Jago ! Vishva Jagao! by Swami VivekanandVivekanand, Swami
922.945
Ahmedabad
Vivekanand Kendra Gujarati Prakashan
2235002415
Bharat Jago ! Vishva Jagao! by Swami VivekanandVivekanand, Swami
922.945
Ahmedabad
Vivekanand Kendra Gujarati Prakashan
2236002416
Intermediate English Grammar by Raymond MurphyMurphy, Raymond
428.42
London
Cambridge University
2237002417
Intermediate English Grammar by Raymond MurphyMurphy, Raymond
428.24
New York
Cambridge University Press
2238002418
Gyandeep (Liberty General Knowledge) by Jagdish PatelPatel, Jagdish
001
Ahmedabad
Liberty Publication
2239002419
Gyandeep (Liberty General Knowledge) by Jagdish PatelPatel, Jagdish
001
Ahmedabad
Liberty Publication
2240002420
Gyandeep (Liberty General Knowledge) by Jagdish PatelPatel, Jagdish
001
Ahmedabad
Liberty Publication
2241002421
Gyandeep (Liberty General Knowledge) by Jagdish PatelPatel, Jagdish
001
Ahmedabad
Liberty Publication
2242002422
Gyandeep (Liberty General Knowledge) by Jagdish PatelPatel, Jagdish
001
Ahmedabad
Liberty Publication
2243002423
Gyandeep (Liberty General Knowledge) by Jagdish PatelPatel, Jagdish
001
Ahmedabad
Liberty Publication
2244002424
Gyandeep (Liberty General Knowledge) by Jagdish PatelPatel, Jagdish
001
Ahmedabad
Liberty Publication
2245002425
Gyandeep (Liberty General Knowledge) by Jagdish PatelPatel, Jagdish
001
Ahmedabad
Liberty Publication
2246002426
Gyandeep (Liberty General Knowledge) by Jagdish PatelPatel, Jagdish
001
Ahmedabad
Liberty Publication
2247002427
Gyandeep (Liberty General Knowledge) by Jagdish PatelPatel, Jagdish
001
Ahmedabad
Liberty Publication
2248002428
Gyandeep (Liberty General Knowledge) by Jagdish PatelPatel, Jagdish
001
Ahmedabad
Liberty Publication
2249002429
Gyandeep (Liberty General Knowledge) by Jagdish PatelPatel, Jagdish
001
Ahmedabad
Liberty Publication
2250002430
Gyandeep (Liberty General Knowledge) by Jagdish PatelPatel, Jagdish
001
Ahmedabad
Liberty Publication
2251002431
Gyandeep (Liberty General Knowledge) by Jagdish PatelPatel, Jagdish
001
Ahmedabad
Liberty Publication
2252002432
Gyandeep (Liberty General Knowledge) by Jagdish PatelPatel, Jagdish
001
Ahmedabad
Liberty Publication
2253002433
Gyandeep (Liberty General Knowledge) by Jagdish PatelPatel, Jagdish
001
Ahmedabad
Liberty Publication
2254002434
Gyandeep (Liberty General Knowledge) by Jagdish PatelPatel, Jagdish
001
Ahmedabad
Liberty Publication
2255002435
Gyandeep (Liberty General Knowledge) by Jagdish PatelPatel, Jagdish
001
Ahmedabad
Liberty Publication
2256002436
Gyandeep (Liberty General Knowledge) by Jagdish PatelPatel, Jagdish
001
Ahmedabad
Liberty Publication
2257002437
Gyandeep (Liberty General Knowledge) by Jagdish PatelPatel, Jagdish
001
Ahmedabad
Liberty Publication
2258002438
Liberty Paper Set by Jagdish PatelPatel, Jagdish
001
Ahmedabad
Liberty Publication
2259002439
Liberty Paper Set by Jagdish PatelPatel, Jagdish
001
Ahmedabad
Liberty Publication
2260002440
Liberty Paper Set by Jagdish PatelPatel, Jagdish
001
Ahmedabad
Liberty Publication
2261002441
Libertyno Paper Set by Jagdish PatelPatel, Jagdish
001
Ahmedabad
Liberty Publication
2262002442
002443
Libertyno Paper Set by Jagdish PatelPatel, Jagdish
001
001
Ahmedabad
Liberty Publication
2263002444
Liberty Paper Set by Jagdish PatelPatel, Jagdish
001
Ahmedabad
Liberty Publication
2264002445
Liberty Paper Set by Jagdish PatelPatel, Jagdish
001
Ahmedabad
Liberty Publication
2265002446
Libertyno Paper Set by Jagdish PatelPatel, Jagdish
001
Ahmedabad
Liberty Publication
2266002447
002448
Liberty Paper Set by Jagdish PatelPatel, Jagdish
001
001
Ahmedabad
Liberty Publication
2267002449
Libertyno Paper Set by Jagdish PatelPatel, Jagdish
001
Ahmedabad
Liberty Publication
2268002450
Libertyno Paper Set by Jagdish PatelPatel, Jagdish
001
Ahmedabad
Liberty Publication
2269002451
Liberty Paper Set by Jagdish PatelPatel, Jagdish
001
Ahmedabad
Liberty Publication
2270002452
Liberty Paper Set by Jagdish PatelPatel, Jagdish
001
Ahmedabad
Liberty Publication
2271002453
Libertyno Paper Set by Jagdish PatelPatel, Jagdish
001
Ahmedabad
Liberty Publication
2272002454
Liberty Paper Set by Jagdish PatelPatel, Jagdish
001
Ahmedabad
Liberty Publication
2273002455
Liberty Paper Set by Jagdish PatelPatel, Jagdish
001
Ahmedabad
Liberty Publication
2274002456
Liberty Paper Set by Jagdish PatelPatel, Jagdish
001
Ahmedabad
Liberty Publication
2275002457
Libertyno Paper Set by Jagdish PatelPatel, Jagdish
001
Ahmedabad
Liberty Publication
2276002458
Libertyno Paper Set by Jagdish PatelPatel, Jagdish
001
Ahmedabad
Liberty Publication
2277002459
Libertyno Paper Set by Jagdish PatelPatel, Jagdish
001
Ahmedabad
Liberty Publication
2278002460
Libertyno Paper Set by Jagdish PatelPatel, Jagdish
001
Ahmedabad
Liberty Publication
2279002461
Libertyno Paper Set by Jagdish PatelPatel, Jagdish
001
Ahmedabad
Liberty Publication
2280002462
Liberty Paper Set by Jagdish PatelPatel, Jagdish
001
Ahmedabad
Liberty Publication
2281002463
Karkun Tatha Office Aasistant Pariksha (Varg 3) by Jagdish PatelPatel, Jagdish
001
Ahmedabad
Liberty Career Academy
2282002464
Karkun Tatha Office Assistant Pariksha (Verg 3) by Jagdish PatelPatel, Jagdish
001
Ahmedabad
Liberty Publication
2283002465
002479
Karkun Tatha Office Assistant Pariksha (Verg 3) by Jagdish PatelPatel, Jagdish
001
001
Ahmedabad
Liberty Publication
2284002466
Karkun Tatha Office Aasistant Pariksha (Varg 3) by Jagdish PatelPatel, Jagdish
001
Ahmedabad
Liberty Career Academy
2285002467
Karkun Tatha Office Assistant Pariksha (Verg 3) by Jagdish PatelPatel, Jagdish
001
Ahmedabad
Liberty Publication
2286002468
Karkun Tatha Office Aasistant Pariksha (Varg 3) by Jagdish PatelPatel, Jagdish
001
Ahmedabad
Liberty Career Academy
2287002469
Karkun Tatha Office Aasistant Pariksha (Varg 3) by Jagdish PatelPatel, Jagdish
001
Ahmedabad
Liberty Career Academy
2288002470
Karkun Tatha Office Aasistant Pariksha (Varg 3) by Jagdish PatelPatel, Jagdish
001
Ahmedabad
Liberty Career Academy
2289002471
Karkun Tatha Office Assistant Pariksha (Verg 3) by Jagdish PatelPatel, Jagdish
001
Ahmedabad
Liberty Publication
2290002472
Karkun Tatha Office Assistant Pariksha (Verg 3) by Jagdish PatelPatel, Jagdish
001
Ahmedabad
Liberty Publication
2291002473
Karkun Tatha Office Assistant Pariksha (Verg 3) by Jagdish PatelPatel, Jagdish
001
Ahmedabad
Liberty Publication
2292002474
Karkun Tatha Office Aasistant Pariksha (Varg 3) by Jagdish PatelPatel, Jagdish
001
Ahmedabad
Liberty Career Academy
2293002475
Karkun Tatha Office Aasistant Pariksha (Varg 3) by Jagdish PatelPatel, Jagdish
001
Ahmedabad
Liberty Career Academy
2294002476
Karkun Tatha Office Assistant Pariksha (Verg 3) by Jagdish PatelPatel, Jagdish
001
Ahmedabad
Liberty Publication
2295002477
Karkun Tatha Office Assistant Pariksha (Verg 3) by Jagdish PatelPatel, Jagdish
001
Ahmedabad
Liberty Publication
2296002478
Karkun Tatha Office Assistant Pariksha (Verg 3) by Jagdish PatelPatel, Jagdish
001
Ahmedabad
Liberty Publication
2297002480
Karkun Tatha Office Aasistant Pariksha (Varg 3) by Jagdish PatelPatel, Jagdish
001
Ahmedabad
Liberty Career Academy
2298002481
Karkun Tatha Office Aasistant Pariksha (Varg 3) by Jagdish PatelPatel, Jagdish
001
Ahmedabad
Liberty Career Academy
2299002482
Karkun Tatha Office Aasistant Pariksha (Varg 3) by Jagdish PatelPatel, Jagdish
001
Ahmedabad
Liberty Career Academy
2300002483
Tax Deducted At Source Tds by Amish KhadharKhadhar, Amish
336.240954
Ahmedabad
Karnavati Publication
2301002484
Tex Planing And Ready Reckar by M P PatelPatel, M P
336.2102654
Mumbai
Bhayani Publication
2302002485
Income Taxni Saral Samjuit Ane Readyreconar Tax Planning Saathe by Divyakanat ParikhParikh, Divyakanat
336.2083
Ahmedabad
Karnavati Publication
2303002486
Services Tax Management by Sunil H TalatiTalati, Sunil H
338.4026
Ahmedabad
S B D Publication
2304002487
Ready Refeencer On Accounting by G.Fransis SekarSekar, G.Fransis
657.05
Haryana
Wolter Kluwer Business
2305002488
Students Handbook Of Advanced Accounting by G SekarSekar, G
657
Chennai
Walter Kluwer (India) Pvt Ltd
2306002489
Mergers, Acquistions, And Corporate Restructurings by Rab Narayan KarKar, Rab Narayan
658.16
Ahmedabad
International Book House Pvt Ltd.
2307002490
Research Methodology by S L GuptaGupta, S L
001.6425.
Kolkata
International Book House Pvt Ltd
2308002491
Credit Appraisal,Risk Analysis and Decision Making by Dr.D.D. MukherjeeMukherjee, Dr.D.D.
332.1068
Mumbai
Snow White Pub.Pvt.Ltd
2309002492
Ssb Interview The Complete Guide by N K NatarajanNatarajan, N K
658.144
Ahmedabad
Jaico Publishing House
2310002493
Handbook Of Project Reports by R K GargGarg, R K
346.54066
New Delhi
Bharat Law House
2311002494
Mergers And Acquisitions From A To Z by Andrew J ShermanSherman, Andrew J
658.162
Ahmedabad
Jaico Publishing House
2312002495
Gujarat Mulyavardhit Vera Niyam by Harish N ShahShah, Harish N
336.271
Ahmedabad
Sbd Publication
2313002496
Cost And Management Accounting : Theory And Problem Based Mcqs by N S ZadZad, N S
658
New Delhi
Taxmann Publishing (P) Ltd
2314002497
Cases In Corporate Finance by S R Vishwanath Vishwanath , S R
658
New Delhi
Tata Mcgraw Hill Publishing Com Ltd
2315002498
Business Lessons From A Radical Industrialist by Ray C. AndersonAnderson, Ray C.
338.7
New York
St.MartinSgriffin
2316002499
International Marketing by Justin PaulPaul, Justin
658.801
Delhi
Tata Mcgraw Hill Education P Ltd
2317002500
Good Products Bad Products by James L AdamsAdams, James L
658.4013
New Delhi
Tata Mcgraw-Hill Publishing Company Limited
2318002501
Understqanding Ninth Edition Business by William G NickelsNickels, William G
650
New Delhi
Tata Mcgraw Hill Education P Ltd
2319002502
Marketing As Strategy by Nirmalaya KumarKumar, Nirmalaya
658.8
Boston
Harvard Business School Press
2320002503
Advanced Management Accounting by Robert S KaplanKaplan, Robert S
657
New Delhi
Phi Learning Pvt. Ltd.
2321002504
Electronic Commerce by Elias M AwadAwad, Elias M
658.872
New Delhi
Phi Learning Pvt. Ltd.
2322002505
International Accounting by A K Das MohapatraMohapatra, A K Das
657
New Delhi
Phi Learning Pvt. Ltd.
2323002506
International Financial Management by Siddaiah Thummuluri Thummuluri , Siddaiah
658.15
Delhi
Pearson Education
2324002507
Human Resource Management by Pravin DuraiDurai, Pravin
658.4
Delhi
Pearson Education
2325002508
Financial Management And Policy by James C Van HorneVan Horne, James C
658.15
Delhi
Pearson Education
2326002509
Company Law And The Competition Act by K.S. AnantharamanAnantharaman, K.S.
346.41066
New Delhi
Lexisnexis
2327002510
Corporate Governance by A C FernandoFernando, A C
658.1512
Delhi
Pearson Education
2328002511
Corporate Tax by Dr.Girish AhujaAhuja, Dr.Girish
332
New Delhi
Bharat Law Hose Pvt.Ltd.
2329002512
Derivatives Risk Management by R P RustagiRustagi, R P
332.64
Delhi
Taxmann Publication
2330002513
Principles Of Macroeconomics by C RangarajanRangarajan, C
339
New Delhi
Tata Mcgraw-Hill Publishing Company Limited
2331002514
Production And Operation Management 3Rd Ed. by R PanneerselvamPanneerselvam, R
658.5
New Delhi
Phi Learning Pvt. Ltd.
2332002516
Statistics For Business : Decision Making And Analysis 2Nd Ed. by Robert StineStine, Robert
519.5
New Delhi
Pearson
2333002517
Introduction To Tourism And Hosphitality Industry by Sudhir AndrewsAndrews, Sudhir
337.4791
New Delhi
Mcgraw Hill Education India P Ltd
2334002518
Derivative Markets In India by Surendra S Yadav Yadav , Surendra S
332.645
New Delhi
Tata Mcgraw Hill Education P Ltd
2335002519
Business Lessons From A Radical Industrialist by Ray C AndersonAnderson, Ray C
338.76989
New York
St Martins Griffin
2336002520
Consumer Behaviour by Pravin R Patel Patel , Pravin R
658.8342
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2337002521
002522
Consumer Behaviour by Pravin R Patel Patel , Pravin R
658.8342
658.8342
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2338002523
Consumer Behaviour by Pravin R Patel Patel , Pravin R
658.8342
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2339002524
Consumer Behaviour by Pravin R Patel Patel , Pravin R
658.8342
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2340002525
Consumer Behaviour by Pravin R Patel Patel , Pravin R
658.8342
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2341002526
Consumer Behaviour by Pravin R Patel Patel , Pravin R
658.8342
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2342002527
Consumer Behaviour by Pravin R Patel Patel , Pravin R
658.8342
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2343002528
Consumer Behaviour by Pravin R Patel Patel , Pravin R
658.8342
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2344002529
Consumer Behaviour by Pravin R Patel Patel , Pravin R
658.8342
Ahmedabad
Gujarat Commerce College
2345002540
Indian Business And Economic Environment by Mala B SharmaSharma, Mala B
330.05
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2346002541
Manav Sanshadhan Sanchalan by T J RanaRana, T J
658.4
Ahmedabad
B.S. Shah Prakashan
2347002542
Indian Business And Economic Environment by Mala B SharmaSharma, Mala B
330.05
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2348002543
Indian Business And Economic Environment by Mala B SharmaSharma, Mala B
330.05
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2349002544
Indian Business And Economic Environment by Mala B SharmaSharma, Mala B
330.05
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2350002545
Indian Business And Economic Environment by Mala B SharmaSharma, Mala B
330.05
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2351002546
Indian Business And Economic Environment by Mala B SharmaSharma, Mala B
330.05
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2352002547
Indian Business And Economic Environment by Mala B SharmaSharma, Mala B
330.05
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2353002548
Indian Business And Economic Environment by Mala B SharmaSharma, Mala B
330.05
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2354002549
Indian Business And Economic Environment by Mala B SharmaSharma, Mala B
330.05
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2355002550
Financial Accounting-2 by Pankaj RavalRaval, Pankaj
657.15
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2356002551
Financial Accounting-2 by Pankaj RavalRaval, Pankaj
657.15
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2357002552
Financial Accounting-2 by Pankaj RavalRaval, Pankaj
657.15
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2358002553
Financial Accounting-2 by Pankaj RavalRaval, Pankaj
657.15
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2359002554
Financial Accounting-2 by Pankaj RavalRaval, Pankaj
657.15
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2360002555
Financial Accounting-2 by Pankaj RavalRaval, Pankaj
657.15
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2361002556
Financial Accounting-2 by Pankaj RavalRaval, Pankaj
657.15
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2362002557
Financial Accounting-2 by Pankaj RavalRaval, Pankaj
657.15
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2363002558
Financial Accounting-2 by Pankaj RavalRaval, Pankaj
657.15
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2364002559
Financial Accounting-2 by Pankaj RavalRaval, Pankaj
657.15
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2365002560
Financial Accounting-2 by Pankaj RavalRaval, Pankaj
657.15
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2366002561
Financial Accounting-2 by Pankaj RavalRaval, Pankaj
657.15
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2367002562
Financial Accounting-2 by Pankaj RavalRaval, Pankaj
657.15
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2368002563
Financial Accounting-2 by Pankaj RavalRaval, Pankaj
657.15
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2369002564
Financial Accounting-2 by Pankaj RavalRaval, Pankaj
657.15
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2370002565
Accountancy 2 by L N ChopdeChopde, L N
657
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2371002566
Accountancy 2 by L N ChopdeChopde, L N
657
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2372002567
Accountancy 2 by L N ChopdeChopde, L N
657
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2373002568
Accountancy 2 by L N ChopdeChopde, L N
657
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2374002569
Accountancy 2 by L N ChopdeChopde, L N
657
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2375002570
Accountancy 2 by L N ChopdeChopde, L N
657
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2376002571
Accountancy 2 by L N ChopdeChopde, L N
657
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2377002572
Accountancy 2 by L N ChopdeChopde, L N
657
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2378002573
Accountancy 2 by L N ChopdeChopde, L N
657
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2379002574
Accountancy 2 by L N ChopdeChopde, L N
657
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2380002575
Accountancy 2 by L N ChopdeChopde, L N
657
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2381002576
Accountancy 2 by L N ChopdeChopde, L N
657
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2382002577
Accountancy 2 by L N ChopdeChopde, L N
657
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2383002578
Accountancy 2 by L N ChopdeChopde, L N
657
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2384002579
Accountancy 2 by L N ChopdeChopde, L N
657
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2385002580
Business Law 2 by Archana ShahShah, Archana
346.7307
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2386002581
Business Law 2 by Archana ShahShah, Archana
346.7307
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2387002582
Business Law 2 by Archana ShahShah, Archana
346.7307
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2388002583
Business Law 2 by Archana ShahShah, Archana
346.7307
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2389002584
Business Law 2 by Archana ShahShah, Archana
346.7307
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2390002585
Business Law 2 by Archana ShahShah, Archana
346.7307
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2391002586
Business Law 2 by Archana ShahShah, Archana
346.7307
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2392002587
Business Law 2 by Archana ShahShah, Archana
346.7307
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2393002588
Business Law 2 by Archana ShahShah, Archana
346.7307
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2394002589
Business Law 2 by Archana ShahShah, Archana
346.7307
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2395002590
Business Law 2 by Archana ShahShah, Archana
346.7307
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2396002591
Business Law 2 by Archana ShahShah, Archana
346.7307
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2397002592
Business Law 2 by Archana ShahShah, Archana
346.7307
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2398002593
Business Law 2 by Archana ShahShah, Archana
346.7307
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2399002594
Business Law 2 by Archana ShahShah, Archana
346.7307
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2400002595
Production Management by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
658
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2401002596
Production Management by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
658
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2402002597
Production Management by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
658
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2403002598
Production Management by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
658
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2404002599
Production Management by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
658
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2405002600
Production Management by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
658
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2406002601
Production Management by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
658
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2407002602
Production Management by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
658
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2408002603
Production Management by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
658
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2409002604
Production Management by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
658
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2410002605
Production Management by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
658
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2411002606
Production Management by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
658
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2412002607
Production Management by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
658
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2413002608
Production Management by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
658
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2414002609
Production Management by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
658
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2415002610
Auditing 2 by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
657.4505
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2416002611
Auditing 2 by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
657.4505
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2417002612
Auditing 2 by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
657.4505
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2418002613
Auditing 2 by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
657.4505
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2419002614
Auditing 2 by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
657.4505
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2420002615
Auditing 2 by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
657.4505
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2421002616
Auditing 2 by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
657.4505
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2422002617
Auditing 2 by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
657.4505
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2423002618
Auditing 2 by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
657.4505
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2424002619
Auditing 2 by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
657.4505
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2425002620
Auditing 1 by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
657.4505
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2426002621
Auditing 1 by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
657.4505
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2427002622
Auditing 1 by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
657.4505
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2428002623
Auditing 1 by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
657.4505
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2429002624
Auditing 1 by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
657.4505
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2430002625
Auditing 1 by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
657.4505
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2431002626
Fundamentals Of Business Economics Paper 2 by S H AtrawalkarAtrawalkar, S H
330
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2432002627
Fundamentals Of Business Economics (Paper-2) by S H AtrawalkarAtrawalkar, S H
388.544
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2433002628
Fundamentals Of Business Economics (Paper-2) by S H AtrawalkarAtrawalkar, S H
388.544
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2434002629
Fundamentals Of Business Economics (Paper-2) by S H AtrawalkarAtrawalkar, S H
388.544
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2435002630
Fundamentals Of Business Economics (Paper-2) by S H AtrawalkarAtrawalkar, S H
388.544
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2436002631
Fundamentals Of Business Economics (Paper-2) by S H AtrawalkarAtrawalkar, S H
388.544
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2437002632
Fundamentals Of Business Economics (Paper-2) by S H AtrawalkarAtrawalkar, S H
388.544
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2438002633
Fundamentals Of Business Economics (Paper-2) by S H AtrawalkarAtrawalkar, S H
388.544
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2439002634
Fundamentals Of Marketing Management by Parag AjagaonkarAjagaonkar, Parag
658.8
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2440002635
Cost Accounting by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
658.115
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2441002636
Cost Accounting by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
658.115
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2442002637
Cost Accounting by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
658.115
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2443002638
Cost Accounting by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
658.115
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2444002639
Cost Accounting by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
658.115
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2445002640
Cost Accounting by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
658.115
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2446002641
Cost Accounting by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
658.115
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2447002642
Cost Accounting by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
658.115
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2448002643
Cost Accounting by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
657.4
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2449002644
Cost Accounting by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
658.115
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2450002645
Cost Accounting by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
658.115
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2451002646
Cost Accounting by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
658.115
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2452002647
Cost Accounting by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
658.115
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2453002648
Cost Accounting by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
658.115
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2454002649
Cost Accounting by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
658.115
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2455002650
Business Correspondence by Rhoda A DoctorDoctor, Rhoda A
658
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2456002651
Business Correspondence by Rhoda A DoctorDoctor, Rhoda A
658
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2457002652
Business Correspondence by Rhoda A DoctorDoctor, Rhoda A
658
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2458002654
Business Correspondence by Rhoda A DoctorDoctor, Rhoda A
658
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2459002653
002655
Business Correspondence by Rhoda A DoctorDoctor, Rhoda A
658
658
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2460002656
Management Accounting 2 by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
658.1552
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2461002657
Management Accounting 2 by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
658.1552
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2462002658
Management Accounting 2 by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
658.1552
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2463002659
Management Accounting 2 by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
658.1552
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2464002660
Management Accounting 2 by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
658.1552
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2465002661
Management Accounting 2 by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
658.1552
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2466002662
Management Accounting 2 by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
658.1552
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2467002663
Management Accounting 2 by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
658.1552
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2468002664
Management Accounting 2 by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
658.1552
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2469002665
Management Accounting 2 by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
658.1552
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2470002666
Management Accounting 2 by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
658.1552
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2471002667
Management Accounting 2 by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
658.1552
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2472002668
Management Accounting 2 by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
658.1552
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2473002669
Management Accounting 2 by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
658.1552
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2474002670
Management Accounting 2 by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
658.1552
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2475002671
Auditing 2 by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
657.4505
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2476002672
Auditing 2 by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
657.4505
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2477002673
Auditing 2 by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
657.4505
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2478002674
Auditing 2 by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
657.4505
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2479002675
Auditing 2 by Gurudutta P JapeeJapee, Gurudutta P
657.4505
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2480002676
Fundamentals Of Marketing Management by Parag AjagaonkarAjagaonkar, Parag
658.8
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2481002677
Fundamentals Of Marketing Management by Parag AjagaonkarAjagaonkar, Parag
658.8
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2482002678
Fundamentals Of Marketing Management by Parag AjagaonkarAjagaonkar, Parag
658.8
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2483002679
Fundamental Of Marketing Management by Parag AjagaonkarAjagaonkar, Parag
658.8
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2484002680
Fundamentals Of Marketing Management by Parag AjagaonkarAjagaonkar, Parag
658.8
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2485002681
Fundamentals Of Marketing Management by Parag AjagaonkarAjagaonkar, Parag
658.8
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2486002682
Fundamentals Of Marketing Management by Parag AjagaonkarAjagaonkar, Parag
658.8
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2487002683
Fundamentals Of Marketing Management by Parag AjagaonkarAjagaonkar, Parag
658.8
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2488002684
Fundamentals Of Marketing Management by Parag AjagaonkarAjagaonkar, Parag
658.8
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2489002685
Fundamentals Of Marketing Management by Parag AjagaonkarAjagaonkar, Parag
658.8
Mumbai
Sheth Publishers Pvt. Ltd.
2490002686
Business Reserch Methods by K KarunakaranKarunakaran, K
658.403072
Mumbai
Himalaya Publishing House
2491002687
Business Reserch Methods by K KarunkaranKarunkaran, K
658.0072
Mumbai
Himalaya Publishing House
2492002689
Methodology Of Research In Social by O R KrishnaswamiKrishnaswami, O R
361.0072
Mumbai
Himalaya Publishing House
2493002690
Research Metholodyg by Priti R MajhiMajhi, Priti R
0001.42
Mumbai
Himalaya Publishing House
2494002691
Research Methodology by Priti R MajhiMajhi, Priti R
001.42
Mumbai
Himalaya Publishing House
2495002692
Research Methodology In Management by V P MichaelMichael, V P
658.0072
Mumbai
Himalaya Publishing House
2496002693
Reserch Methodology In Management by V P MichaelMichael, V P
658.0072
Mumbai
Himalaya Publishing House
2497002694
A Hand Book On Spss For Reserch Work by Anilkumar MishraMishra, Anilkumar
001.6425
Mumbai
Himalaya Publishing House
2498002695
A Hand Book On Spss For Research by Anil Mishra Mishra , Anil
005.5
Mumbai
Himalaya Publishing House
2499002696
Research Methodology For Researchers by K RajeswariRajeswari, K
300.72
Mumbai
Himalaya Publishing House
2500002697
Research Methodology For Reserchers In Commerc by K RajeshwariRajeshwari, K
658.0072
Mumbai
Himalaya Publishing House
2501002698
Business Reserch Methodology by J K SachdevaSachdeva, J K
658.403072
Mumbai
Himalaya Publishing House
2502002699
Business Reserch Methodology by J K SachdevaSachdeva, J K
658.403072
Mumbai
Himalaya Publishing House
2503002700
Research Methodology In Social by Sadhu SinghSingh, Sadhu
001.42
Mumbai
Himalaya Publishing House
2504002701
Research Methodology In Social by Sandhu SinghSingh, Sandhu
001.42
Mumbai
Himalaya Publishing House
2505002702
Methodology And Techniques Of Social by P L BhandarkarBhandarkar, P L
361.0072
Mumbai
Himalaya Publishing House
2506002703
Methodology And Techniques Of Social by P L BhandarkarBhandarkar, P L
361.0072
Mumbai
Himalaya Publishing House
2507002704
Reserch Methodology by N ThanugligomThanugligom, N
001.42
Mumbai
Himalaya Publishing House
2508002705
Reserch Methodology by N ThanulingomThanulingom, N
001.42
Mumbai
Himalaya Publishing House
2509002706
Gender Dynamics In India by Sandhy Das Das , Sandhy
305.40954
Mumbai
Himalaya Publishing House
2510002707
Social Problems In India by G S PurushothmaPurushothma, G S
301.460954
Mumbai
Himalaya Publishing House
2511002708
Techniques Of Demographic Analysis by K B PathakPathak, K B
312
Mumbai
Himalaya Publishing House
2512002709
Introduction To Sociology by Rumina RaiRai, Rumina
301
Mumbai
Himalaya Publishing House
2513002710
In The Shadow Of Women by Kaushir Sircar Sircar , Kaushir
813.6
Mumbai
Himalaya Publishing House
2514002711
Socilogical Perspectives And Indian Sociology by P S VivekVivek, P S
309.154
Mumbai
Himalaya Publishing House
2515002712
Civic Sense And Responsibilities by Rajeesh ViswananthanViswananthan, Rajeesh
321.8
Mumbai
Himalaya Publishing House
2516002713
Hotel Management Enternce Exam by Kunal Gupta Gupta , Kunal
647.94068
Mumbai
Himalaya Publishing House
2517002714
Reasoning Verbal And Non Verbal by Kunal GuptaGupta, Kunal
001
Mumbai
Himalaya Publishing House
2518002715
Objective Mathematics For Competitive Exams by Kunal GuptaGupta, Kunal
001
Mumbai
Himalaya Publishing House
2519002716
English For Competitive Exams by Kunal GuptaGupta, Kunal
001
Mumbai
Himalaya Publishing House
2520002717
Business Quiz by Frank Sunil Justus Justus , Frank Sunil
793.73
Mumbai
Himalaya Publishing House
2521002718
Obejective Economics For Competitive Exam by M John KenneyKenney, M John
001
Mumbai
Himalaya Publishing House
2522002719
Human Resource Management by P K S MenonMenon, P K S
658.3
Mumbai
Himalaya Publishing House
2523002720
General Knowledge For Competitive Exam by V NeelamegamNeelamegam, V
001
Mumbai
Himalaya Publishing House
2524002721
Objective Questions And Answers For Management by P PeriasamyPeriasamy, P
001
Mumbai
Himalaya Publishing House
2525002722
Marketing Management by K KarunakaranKarunakaran, K
658.8
Mumbai
Himalaya Publishing House
2526002723
Management For Ugc Net Jrf Set by Vivek NanotiNanoti, Vivek
001
Mumbai
Himalaya Publishing House
2527002724
Computer And It Compeetncy Made Easy by Ashish UchchakuleUchchakule, Ashish
004
Mumbai
Himalaya Publishing House
2528002725
Human Resource Management And Industrial Relations by Juli VermaVerma, Juli
658.3
Mumbai
Himalaya Publishing House
2529002726
Human Rights Education by Usha AjithkumarAjithkumar, Usha
322.07
Mumbai
Himalaya Publishing House
2530002727
Time Management by Shankar Digambar BagadeBagade, Shankar Digambar
650.1
Mumbai
Himalaya Publishing House
2531002728
Mumbai The City Of Dreams by M D David David , M D
301.36
Mumbai
Himalaya Publishing House
2532002729
Six Sigma by Deepali DesaiDesai, Deepali
658.562
Mumbai
Himalaya Publishing House
2533002730
Stress Management by P K DuttaDutta, P K
158.7
Mumbai
Himalaya Publishing House
2534002731
Business Ethics by A K GavaiGavai, A K
650.69
Mumbai
Himalaya Publishing House
2535002732
The Art Of Writing Effective Emails by Sajitha JayaprakashJayaprakash, Sajitha
005.75
Mumbai
Himalaya Publishing House
2536002733
Business Analysis by Amit JohriJohri, Amit
658
Mumbai
Himalaya Publishing House
2537002734
Business Intellingence by Amit JohriJohri, Amit
658.472
Mumbai
Himalaya Publishing House
2538002735
Behavioural Dynamiscs by S RavishankarRavishankar, S
016.307
Mumbai
Himalaya Publishing House
2539002736
Managing Occupational Helath In Service by H L KailaKaila, H L
615.8515
Mumbai
Himalaya Publishing House
2540002737
Child Psychology And Child Guidance by S V KaleKale, S V
136.7753
Mumbai
Himalaya Publishing House
2541002738
Indian Ethos And Values For Managers by N M KhandelwalKhandelwal, N M
174.4
Mumbai
Himalaya Publishing House
2542002739
Mangareial Lessons From Ramcaritmanas by N M KhandelwalKhandelwal, N M
2940.5924
Mumbai
Himalaya Publishing House
2543002740
Psychology Of Adjustment by Vipan KumarKumar, Vipan
150
Mumbai
Himalaya Publishing House
2544002741
Facing Group Discussions by Niraj Kumar Kumar , Niraj
808.53
Mumbai
Himalaya Publishing House
2545002742
Crm Cusstomer Relationship Management by Antony LawrenceLawrence, Antony
658.812
Mumbai
Himalaya Publishing House
2546002743
Defence Studies by Kaushik SircarSircar, Kaushik
328.54
Mumbai
Himalaya Publishing House
2547002744
Economics For Managers by D M MithaniMithani, D M
330
Mumbai
Himalaya Publishing House
2548002745
Business Ethics by C S V MurthyMurthy, C S V
174.4
Mumbai
Himalaya Publishing House
2549002746
Change Management by C S V MurthyMurthy, C S V
658.406
Mumbai
Himalaya Publishing House
2550002747
A To Z Of Interview by C Pandya Pandya , C
650.144
Mumbai
Himalaya Publishing House
2551002748
E-Governance by Niranjan PaniPani, Niranjan
352.38
Mumbai
Himalaya Publishing House
2552002749
Performance Appraisal And Counselling by Kamaraju PantulaPantula, Kamaraju
658.321
Mumbai
Himalaya Publishing House
2553002750
Isntitution Building In India by J PhilipPhilip, J
923.78111
Mumbai
Himalaya Publishing House
2554002751
Brand Building by BhattacharyaBhattacharya,
658.827
Mumbai
Himalaya Publishing House
2555002752
Knowledge Management by Rathan ReddyReddy, Rathan
658.4038
Mumbai
Himalaya Publishing House
2556002753
40 Management Lessons by S RavishankarRavishankar, S
658
Mumbai
Himalaya Publishing House
2557002754
Managing Managers by C S RayuduRayudu, C S
658.407124
Mumbai
Himalaya Publishing House
2558002755
A Study In Business Ethics by Rituparna RajRaj, Rituparna
174.4
Mumbai
Himalaya Publishing House
2559002756
Global Dharmic Management by S A SherlekarSherlekar, S A
658.4092
Mumbai
Himalaya Publishing House
2560002757
A Guide On Project Work by Narendra SinghSingh, Narendra
338.91
Mumbai
Himalaya Publishing House
2561002758
Interview Skills by Ashok Soman Soman , Ashok
001
Mumbai
Himalaya Publishing House
2562002759
The New Manager by Ashutosh TiwariTiwari, Ashutosh
658.4
Mumbai
Himalaya Publishing House
2563002760
Ayurveda An Effective Solution by Mayank S VoraVora, Mayank S
615.53
Mumbai
Silver Leaf Publishing
2564002761
Recruitment Management by T K RashmiRashmi, T K
658.3111
Mumbai
Himalaya Publishing House
2565002762
Leadership Excellence by R H G RauRau, R H G
658.3005
Mumbai
Himalaya Publishing House
2566002763
Industrial Health And Safety Management by A M SarmaSarma, A M
613.62
Mumbai
Himalaya Publishing House
2567002764
Turn Around India by R P GuptaGupta, R P
330.954
New Delhi
Himalaya Publishing House
2568002765
Organisational Intelligence by R H TupkariTupkari, R H
658
Mumbai
Himalaya Publishing House
2569002766
Marg Ekcha He Jaan by R H TupkariTupkari, R H
575.8
Mumbai
Himalaya Publishing House
2570002767
Everyday Yoga by Vaijayanti PanditPandit, Vaijayanti
613.7046
Mumbai
Silver Leaf Publishing
2571002768
The Management by Reuben RayRay, Reuben
658
Mumbai
Himalaya Publishing House
2572002769
Personality Development And Communication Skills 1 by Urmila RaiRai, Urmila
155.25
Mumbai
Himalaya Publishing House
2573002770
Finance For One And All by Girish A JakhotiyaJakhotiya, Girish A
658.15
Mumbai
Himalaya Publishing House
2574002771
Interview Skills by Sajitha JayaprakashJayaprakash, Sajitha
650.144
Mumbai
Himalaya Publishing House
2575002772
Ethics In Management by S A SherlekarSherlekar, S A
174.4
Mumbai
Himalaya Publishing House
2576002773
M.Com. Sem.2 Cost Accounting-1 by Kabir A MansuriMansuri, Kabir A
658.115
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2577002774
002775
Cost Accounting-2 by Kabir A MansuriMansuri, Kabir A
657.4
657.4
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2578002776
Cost Accounting-2 by Kabir A MansuriMansuri, Kabir A
657.4
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2579002777
Cost Accounting-2 by Kabir A MansuriMansuri, Kabir A
657.4
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2580002778
Cost Accounting-2 by Nitesh S NanavatiNanavati, Nitesh S
657.42
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2581002779
Cost Accounting-2 by Nitesh S NanavatiNanavati, Nitesh S
657.42
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2582002780
Cost Accounting-2 by Nitesh S NanavatiNanavati, Nitesh S
657.42
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2583002781
002782
Cost Accounting-2 by Nitesh S NanavatiNanavati, Nitesh S
657.42
657.42
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2584002783
Financial Accounting And Auditing 1 by Nitesh S NanavatiNanavati, Nitesh S
657
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2585002784
Financial Accounting And Auditing 1 by Nitesh S NanavatiNanavati, Nitesh S
657
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2586002785
Financial Accounting And Auditing 1 by Nitesh S NanavatiNanavati, Nitesh S
657
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2587002786
Financial Accounting And Auditing 1 by Nitesh S NanavatiNanavati, Nitesh S
657
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2588002787
Financial Accounting And Auditing 1 by Nitesh S NanavatiNanavati, Nitesh S
657
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2589002790
Financial Services by Kabir A MansuriMansuri, Kabir A
332.10954
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2590002791
Financial Services by Kabir A MansuriMansuri, Kabir A
332.10954
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2591002792
Financial Services by Kabir A MansuriMansuri, Kabir A
332.10954
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2592002793
Strategic Management by P M ShahShah, P M
658.4012
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2593002794
Strategic Management by P M ShahShah, P M
658.4012
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2594002795
Strategic Management by P M ShahShah, P M
658.4012
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2595002796
Strategic Management by P M ShahShah, P M
658.4012
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2596002797
Strategic Management by P M ShahShah, P M
658.4012
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2597002798
M.Com. Sem. 1 International Business Environment by Nitesh S NanavatiNanavati, Nitesh S
382.1
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2598002799
M.Com. Sem. 1 International Business Environment by Nitesh S NanavatiNanavati, Nitesh S
382.1
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2599002800
M.Com. Sem. 1 International Business Environment by Nitesh S NanavatiNanavati, Nitesh S
382.1
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2600002801
M.Com. Sem. 1 International Business Environment by Nitesh S NanavatiNanavati, Nitesh S
382.1
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2601002802
M.Com. Sem. 1 International Business Environment by Nitesh S NanavatiNanavati, Nitesh S
382.1
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2602002803
Advanced Accounts Volume 1 by M C ShuklaShukla, M C
657
New Delhi
S. Chand And Company Ltd
2603002804
Advanced Accounts Volume 2 by M C ShuklaShukla, M C
657
New Delhi
S. Chand And Company Ltd
2604002805
Advanced Management Accounting Text, Problems And Cases by Jawahar LalLal, Jawahar
657
New Delhi
S. Chand And Company Ltd
2605002806
Ca-Ipcc Auditing And Assurance by Pavan KumarKumar, Pavan
657.45
New Delhi
S.Chand and Company Ltd.
2606002807
Basics Of Marketing Management by R B RudaniRudani, R B
658.8
New Delhi
S. Chand And Company Ltd
2607002808
Business Economics by H L AhujaAhuja, H L
338.5024658
New Delhi
S. Chand And Company Pvt. Ltd.
2608002809
Business Ethics And Communication For Ca-Ipcc by V K JainJain, V K
174.4
New Delhi
S. Chand And Company Ltd
2609002810
Business Law by R.S.N. PillaiPillai, R.S.N.
338.76292
New Delhi
S.Chand and Company Ltd.
2610002811
Business Statistics A Self Studey Textbook by P C TulsianTulsian, P C
658.001
New Delhi
S Chand And Com P Ltd
2611002812
Compreshensive Statistical Methods by P N AroraArora, P N
311
New Delhi
S Chand And Com P Ltd
2612002813
Corporate And Allied Laws by P P S Gogna Gogna , P P S
347.7
Delhi
S Chand Pvt Ltd
2613002814
Cost Accounting by R S N PillaiPillai, R S N
657.42
New Delhi
S. Chand And Company Ltd
2614002815
Cost Accounting For Ca-Ipcc-Atc by M P GuptaGupta, M P
657
New Delhi
S. Chand And Company Ltd
2615002816
Indian Economy by Gaurav DattDatt, Gaurav
338.954
New Delhi
S. Chand And Company Pvt. Ltd.
2616002817
Elements Of Statistics by B N AsthanaAsthana, B N
311.2
New Delhi
S Chand And Com Ltd
2617002818
Entrepreneurial Development by S S KhankaKhanka, S S
338.720
New Delhi
S Chand And Company Pvt Ltd
2618002819
Experimental Statistics by K Balaji Balaji , K
311
Delhi
S Chand Company Ltd
2619002820
Financial Management by V K BhallaBhalla, V K
658.15
New Delhi
S Chand And Company Pvt Ltd
2620002821
Financial Management by V R PalaniveluPalanivelu, V R
658.15
Delhi
S Chand Company Ltd
2621002822
Fundamentals Of Advanced Accounting 1 by R S N PillaiPillai, R S N
657
New Delhi
S. Chand And Company Ltd
2622002823
Grewals Accountancy by M P GuptaGupta, M P
657
New Delhi
S. Chand And Company Ltd
2623002824
Fundamentals Advanced Accounting 2 by R S N PillaiPillai, R S N
657
New Delhi
S. Chand And Company Ltd
2624002825
Human Resource Development And Management by A M SheikhSheikh, A M
658.3
New Delhi
S. Chand And Company Pvt. Ltd.
2625002826
Insurance : Principles And Practice by M N MishraMishra, M N
001
New Delhi
S. Chand And Company Pvt. Ltd.
2626002827
Information Technology And Strategic Management by S S Khandare Khandare , S S
658.4038
New Delhi
S Chand And Com
2627002828
International Financial Management by V K BhallaBhalla, V K
658.1599
New Delhi
S Chand And Com Pvt Ltd
2628002829
Investment Management by V K BhallaBhalla, V K
332.678
New Delhi
S Chand And Company Pvt Ltd
2629002830
Legal Aspects Of Business by R S N PillaiPillai, R S N
347.7
New Delhi
S. Chand And Company Ltd
2630002831
Macroeconomics : Theory And Policy by H L AhujaAhuja, H L
339
New Delhi
S. Chand And Company Pvt. Ltd.
2631002832
Managerial Economics : Analysis Of Managerial Decision Making by H L AhujaAhuja, H L
658.001
New Delhi
S. Chand And Company Pvt. Ltd.
2632002833
Managerial Statistics by S Chand Chand , S
519.5024
New Delhi
S Chand And Com P Ltd
2633002834
Mercantile Law by P.P.S. GognaGogna, P.P.S.
347.7
New Delhi
S.Chand and Company Ltd.
2634002835
Marketing Management by R S N PillaiPillai, R S N
658
New Delhi
S. Chand And Company Pvt. Ltd.
2635002836
Mercantile Law by M.C. ShuklaShukla, M.C.
347.7
New Delhi
S.Chand and Company Ltd.
2636002837
Modern Commercial Correspondence by R S N PillaiPillai, R S N
808.066651
New Delhi
S. Chand And Company Ltd
2637002838
Modern Marketing by R S N PillaiPillai, R S N
658.8082
New Delhi
C Chand And Company Pvt Ltd
2638002839
Office Management by R S N PillaiPillai, R S N
651
New Delhi
S Chand And Com Ltd
2639002840
Operations Research by Prem Kumar Gupta Gupta , Prem Kumar
658.54
Delhi
S Chand Pvt Ltd
2640002841
Practical Costing by B.S. KhannaKhanna, B.S.
657
New Delhi
S.Chand and Company Ltd.
2641002842
Practical Statistics by R S N PillaiPillai, R S N
519
New Delhi
S Chand And Com P Ltd
2642002843
Problems In Operations by Prem Kumar Gupta Gupta , Prem Kumar
658.542
Delhi
S Chand Pvt Ltd
2643002844
Quantitative Aptitude by P C TulsianTulsian, P C
001
New Delhi
S Chand And Company Pvt Ltd
2644002845
Research Methodology by Vijay Upagade Upagade , Vijay
001.42
Delhi
S Chand Pvt Ltd
2645002846
Services Marketing And Management by B , B
658.8
New Delhi
S Chand And Com Ltd
2646002847
Soultions To Problems In Advanced Accounts Volume 2 by M C ShuklaShukla, M C
657
New Delhi
S. Chand And Company Ltd
2647002848
Soultions To Problems In Advanced Accounts Volume 1 by M C ShuklaShukla, M C
657
New Delhi
S. Chand And Company Ltd
2648002849
Statistics Theroy And Practice by R S N PillaiPillai, R S N
519.5
New Delhi
S Chand And Com P Ltd
2649002850
A Textbook Of Business Statistics by Padmalochand HazarikaHazarika, Padmalochand
658.001
New Delhi
S Chand And Com P Ltd
2650002851
A Textbook Of Company Law by P.P.S. GognaGogna, P.P.S.
316.546
New Delhi
S.Chand and Company Ltd.
2651002852
A Textbook Of Mercantile Law by P P S GognaGogna, P P S
347.7
New Delhi
S. Chand And Company Ltd
2652002853
Accountancy For Ca-Ipcc (Group-1) by P C TulsianTulsian, P C
657
New Delhi
S. Chand And Company Ltd
2653002854-A
Quick Revision For Accountancy Ca-Ipcc (Group-2) by P C TulsianTulsian, P C
657.05
New Delhi
S. Chand And Company Ltd
2654002854
Accountancy For Ca-Ipcc (Group-2) by P C TulsianTulsian, P C
657
New Delhi
S. Chand And Company Ltd
2655002855
Quick Revision For Advanced Management Accounting For Ca (Final) by P C TulsianTulsian, P C
657
New Delhi
S. Chand And Company Ltd
2656002856
Businesss And Corporate Laws by P C TulsianTulsian, P C
346.07
New Delhi
S. Chand And Company Ltd
2657002857
Company And Compensation Laws by P C TulsianTulsian, P C
346
New Delhi
S. Chand And Company Ltd
2658002858
Cost Accounting For Ca-Ipcc (Group-1) by P C TulsianTulsian, P C
657
New Delhi
S. Chand And Company Ltd
2659002859
Financial Management by P C TulsianTulsian, P C
658.15
New Delhi
S Chand And Company Pvt Ltd
2660002860
Quick Revision For Financial Management by P C TulsianTulsian, P C
658.15
New Delhi
C Chand And Company Pvt Ltd
2661002861
Introduction To Corporate Accounting by P C TulsianTulsian, P C
657
New Delhi
S. Chand And Company Ltd
2662002862
Introduction To Cost Accounting by P C TulsianTulsian, P C
657
New Delhi
S. Chand And Company Ltd
2663002863
Key To Unlock Ca Cpt Entrance by P C TulsianTulsian, P C
001
New Delhi
S Chand And Com P Ltd
2664002864-A
Reflections by Khader AlmasAlmas, Khader
951
Chennai
Macmillan India Ltd
2665002864
Practical Costing by Dr.P.C. TulsianTulsian, Dr.P.C.
657.42
New Delhi
S.Chand and Company Ltd.
2666002865
Reflections by Khader AlmasAlmas, Khader
951
Chennai
Macmillan India Ltd
2667002865-A
Quick Revision For Financial Acconting by P.C. TulsianTulsian, P.C.
657
New Delhi
S.Chand and Company Ltd.
2668002866
Reflections by Khader AlmasAlmas, Khader
951
Chennai
Macmillan India Ltd
2669002866
Business And Industrial Laws by P C TulsianTulsian, P C
343.07
New Delhi
S. Chand And Company Ltd
2670002867
Reflections by Khader AlmasAlmas, Khader
951
Chennai
Macmillan India Ltd
2671002867-A
Select Accounting Standards by P C TulsianTulsian, P C
657
New Delhi
S. Chand And Company Pvt. Ltd.
2672002868A
Reflections by Khader AlmasAlmas, Khader
951
Chennai
Macmillan India Ltd
2673002869
For Company Directors And Company Secretaries by Roger MasonMason, Roger
001
New Delhi
Viva Books Private Ltd
2674002870
Accountin For Management by S VenkateshVenkatesh, S
657
Noida
Vikas Publishing House Pvt Ltd
2675002871
Advanced Accountancy Volume 1 by S N MaheshwariMaheshwari, S N
657
Noida
Vikash Publishing House Pvt Ltd.
2676002872
Advanced Accountancy Volume 2 by S N MaheshwariMaheshwari, S N
657
Noida
Vikash Publishing House Pvt Ltd.
2677002873
Bailouts Or Bail-Ins? by Nouriel RoubiniRoubini, Nouriel
338.543
New Delhi
Viva Books
2678002874
The Great Gatsby by F Scott FitzgeraldFitzgerald, F Scott
813.52
New Delhi
Cambridge University Press
2679002875
Bonds : The Unbeaten Path To Secure Investment Growth by Hildy RichelsonRichelson, Hildy
332.6323
New Delhi
Viva Books
2680002876
Boost Your Companys Profits by Barrie PearsonPearson, Barrie
658.4
New Delhi
Viva Books
2681002877
Business Communication by R.K. MadhukarMadhukar, R.K.
658.45
Noida
Vikas Publishing House Pvt Ltd
2682002878
Business Law by M C KuchhalKuchhal, M C
346.73707
Noida
Vikas Publishing House Pvt Ltd
2683002879
Business Statistics by J S ChandanChandan, J S
311
U P
Vikas Publishing House Lte
2684002880
Business Statistics by J K SharmaSharma, J K
658.001
U P
Vikas Publishing House Lte
2685002881
Buying And Selling A Business For Wealth by Kevin UphillUphill, Kevin
658.16
New Delhi
Viva Books
2686002882
Capital Rules by Rawi AbdelalAbdelal, Rawi
332.042
New Delhi
Viva Books
2687002883
Cash Before You Crash by A K GuhaGuha, A K
658.15244
New Delhi
Viva Books
2688002884
The Complete Guide To Debt Recovery by Roger MasonMason, Roger
346.41077
New Delhi
Viva Books
2689002885
International Financial Reporting Standards by Ralph TiffinTiffin, Ralph
657.0218
New Delhi
Viva Books
2690002886
Controlling Currency Mismatches In Emerging Markets by Morris GoldsteinGoldstein, Morris
332.456091724
New Delhi
Viva Books
2691002887
Cost Accounting Principles And Practice by M.N. AroraArora, M.N.
657.42
Noida
Vikas Publishing House Pvt Ltd
2692002888
Development And Public Finance by D K SrivastavaSrivastava, D K
336.73
New Delhi
Sage Publications India Pvt. Ltd.
2693002889
Economic Liberalisation And Indian Agriculture by G S BhallaBhalla, G S
330
New Delhi
Sage Publications India Pvt. Ltd.
2694002890
Economics And Business : A To Z Handbook by Nancy Wall Wall , Nancy
330
New Delhi
Viva Books
2695002891
Economics by Joseph E StiglitzStiglitz, Joseph E
330
New Delhi
Viva Books
2696002893
Economics : A To Z Handbook by Nancy WallWall, Nancy
330
New Delhi
Viva Books
2697002894
The Economic Of Adjustment And Growth by Pierre Ricahrd AgenorAgenor, Pierre Ricahrd
330
New Delhi
Viva Books
2698002895
Economics Of Enviornment And Development by Pushpam KumarKumar, Pushpam
330
New Delhi
Ane Book Pvt. Ltd.
2699002896
Essential Business Economics by D N DwivediDwivedi, D N
330
Noida
Vikash Publishing House Pvt Ltd.
2700002897
Financial Management For Non Financial by Clive Marsh Marsh , Clive
658.15
Delhi
Kogan Page Ltd
2701002898
Flying On One Engine by Thomas R KeeneKeene, Thomas R
330.9051
New Delhi
Viva Books
2702002899
Fundamentals Of Cost Accounting by T R SikkaSikka, T R
657
New Delhi
Viva Books Pvt. Ltd.
2703002900
Dundamentals Of Financial Management by Bhavesh PatelPatel, Bhavesh
658.15
New Delhi
Vikash Publishing House Pvt Ltd
2704002901
Great Answers To Tough Career Dilemmas by Mike BryonBryon, Mike
650.14
New Delhi
Kogan Page
2705002902
The Handbook Of Trade And Finance by Anders GrathGrath, Anders
332.042
London
Kogan Page
2706002903
Hedge Hunters by Katherine BurtonBurton, Katherine
332.645
New Delhi
Viva Books Pvt. Ltd.
2707002904
How To Pass Selection Tests by Mike BryonBryon, Mike
650.076
London
Kogan Page
2708002905
Human Resource Management For The Hospitality by Dennis , Dennis
647.940683
London
Routledge
2709002906
In Search Of The Perfect Model by Mary RowlandRowland, Mary
332.62092
New Delhi
Viva Books Pvt. Ltd.
2710002907
Indias White Revolution by Bruce A ScholtenScholten, Bruce A
338.1954
Losangless
I B Tauris Publishers
2711002908
Innovations In Investment Management by H Gifford FongFong, H Gifford
332.6
New Delhi
Viva Books
2712002909
Inside-Outside : Two Views Of Social Change In Rural India by B S BaviskarBaviskar, B S
303.40954
New Delhi
Sage Publications India Pvt. Ltd.
2713002910
An Introduction Accoutancy by S N MaheshwariMaheshwari, S N
657
Noida
Vikas Publishing House Pvt Ltd
2714002911
Introduction To Option Adjusted Spread Analysis by Tom MillerMiller, Tom
332.632
New Delhi
Viva Books Pvt. Ltd.
2715002912
Investing In Reits by Ralph L BlockBlock, Ralph L
332.63247
New Delhi
Viva Books
2716002913
The Luxury Strategy by J N KapfererKapferer, J N
658.8
London
Kogan Page
2717002914
Macroeconomi Theory by T N HajelaHajela, T N
339
New Delhi
Ane Books Pvt. Ltd.
2718002915
Macroeconomics Simplified by Nicoli NattrassNattrass, Nicoli
339
New Delhi
Sage Publications India Pvt. Ltd.
2719002916
Macroeconomics : Economic Growth, Fluctuations And Policy by Robert E HallHall, Robert E
339
New Delhi
Viva Books
2720002917
Making Growth Happen In India by V KumaraswamyKumaraswamy, V
338.954
New Delhi
Sage Publications India Pvt. Ltd.
2721002918
Management Accounting by M A SahafSahaf, M A
658
Noida
Vikas Publishing House Pvt Ltd
2722002919
Management Of Public Relations by Sailesh SenguptaSengupta, Sailesh
659.2
Delhi
Vikas Publishing House Ltd
2723002920
Managerial Economics : Theory, Applications And Cases by W Bruce AllenAllen, W Bruce
338.5024658
New Delhi
Viva Books
2724002921
Mastering The Deal by Peter J ClarkClark, Peter J
658.162
London
Kogan Page
2725002922
Microeconomic Analysis 3Rd Ed. by Hal R VarianVarian, Hal R
338.5.
New Delhi
Viva Books
2726002923
Mciroeconomics : Theory / Applications by Edwin MansfieldMansfield, Edwin
338.5
New Delhi
Viva Books
2727002924
Microeconomics For Managers by David M KrepsKreps, David M
338.5
New Delhi
Viva Books
2728002925
Money, Banking And International Trade by T N HajelaHajela, T N
332.1
New Delhi
Ane Books Pvt. Ltd.
2729002926
Money, Banking And International Trade by T N HajelaHajela, T N
332.1
New Delhi
Ane Books Pvt. Ltd.
2730002927
The New Cfos by Liz MellonMellon, Liz
658.15
New Delhi
Kogan Page
2731002928
The New Successful Large Account Management by Robert B MillerMiller, Robert B
658.8102
New Delhi
Kogan Page
2732002929
Operations Research by S KalavathyKalavathy, S
658.072
Delhi
Vikas Publishing House Ltd
2733002930
Organization Skills by Ski OrgOrg, Ski
650.1
New Delhi
Viva Books
2734002931
Personnel Management And Industrial Relations by Rustom S DavarDavar, Rustom S
658.3
New Delhi
Vikas Publishing House Pvt Ltd
2735002932
Principles And Practices Of Management by Partho S SenguptaSengupta, Partho S
658
Noida
Vikash Publishing House Pvt Ltd.
2736002933
Principles Of Econometrics by Neeraj R HatekarHatekar, Neeraj R
330.015195
New Delhi
Sage Publications India Pvt. Ltd.
2737002934
Principles Of Economics by H S AgarwalAgarwal, H S
330
New Delhi
Ane Book Pvt. Ltd.
2738002935
Problem Solving 2Nd Ed. by VivViv,
153.43
New Delhi
Viva Books Pvt. Ltd.
2739002936
Problems And Soultions In Advanced Accountancy Volume 2 by S N MaheshwariMaheshwari, S N
657.4
Noida
Vikas Publishing House Pvt Ltd
2740002938
Professional Ethics And Etiquette by VivaViva,
170
New Delhi
Viva Books Pvt. Ltd.
2741002939
Project Management Financial Evaluation by Bhavesh PatelPatel, Bhavesh
658.404
New Delhi
Vikash Publishing House Pvt Ltd
2742002940
Public Finance by H L BhatiaBhatia, H L
336.73
Noida
Vikas Publishing House Pvt Ltd
2743002941
Reconstruction Macroeconomics by Lance TaylorTaylor, Lance
339
New Delhi
Viva Books
2744002942
Research And Information Management by VivViv,
025.524
New Delhi
Viva Books Pvt. Ltd.
2745002944
Serious Money : How To Make And Enjoy It by Barrie PearsonPearson, Barrie
332.024
New Delhi
Viva Books Pvt. Ltd.
2746002945
Strategic Financial Management by Dr Girish P JakhotiyaJakhotiya, Dr Girish P
658.15
New Delhi
Vikash Publishing House Pvt Ltd
2747002946
Stratgic Management Analysis by A NagNag, A
658.4
New Delhi
Vikash Publishing House Pvt Ltd
2748002947
Teamwork Skills by ObjObj,
326
Delhi
Viva Books Ltd
2749002948
A Textbook Of Accounting For Management Volume 1 by S N MaheshwariMaheshwari, S N
657
Noida
Vikas Publishing House Pvt Ltd
2750002949
A Textbook Of Cost And Management Accounting by M N AroraArora, M N
657
Noida
Vikas Publishing House Pvt Ltd
2751002950
Theory Of Consumer Behaviour by Shri PrakashPrakash, Shri
658.8342
Noida
Vikas Publishing House Pvt Ltd
2752002951
Third Curve : Sage Of Women And Child Development Gujarat by Sandeep SinghSingh, Sandeep
362.83095475
New Delhi
Viva Books
2753002952
Transforming Indian Agriculture India 2040 by Marco FerroniFerroni, Marco
338.1
New Delhi
Sage Publications India Pvt. Ltd.
2754002953
Understanding Brands by Peter ChevertonCheverton, Peter
658.827
New Delhi
Kogan Page
2755002954
Venture Capital Funding by Stephen BloomfieldBloomfield, Stephen
332.04150954
London
Kogan Page
2756002955
What You See Is Not What You Get by A John ThomasThomas, A John
657.8350941
New Delhi
Viva Books
2757002956
The Winning Bid : A Practical Guide To Successful Bid Management by Emma JaquesJaques, Emma
658.15224
London
Kogan Page
2758002957
Agrarian Crisis In India : The Way Out by K Suman ChandraChandra, K Suman
338.10954
New Delhi
Academic Foundation
2759002958
Can Indian Grow Without Bharat? by Shankar AcharyaAcharya, Shankar
338.954
New Delhi
Academic Foundation
2760002959
Central Banking For Emerging Market Economics by A VasudevanVasudevan, A
332.110954
New Delhi
Academic Foundation
2761002960
A Decade Of Economic Reforms In India by Raj KapilaKapila, Raj
338.954
New Delhi
Academic Foundation
2762002961
Economics Freedom Of The States Of India 2012 by Bibek DebroyDebroy, Bibek
330.954
New Delhi
Academic Foundation
2763002962
Economics Freedom Of The States Of India 2013 by Bibek DebroyDebroy, Bibek
330.954
New Delhi
Academic Foundation
2764002963
Ecotaxes On Polluting Inputs And Outputs by Raja J ChelliahChelliah, Raja J
336.2783637
New Delhi
Academic Foundation
2765002964
The Emerging Big Picture : Making Sense Of Indias Economy Volume 2 by Uma KapilaKapila, Uma
330.954
New Delhi
Academic Foundation
2766002965
Encyclopedia Of The Global Economy : A Guide For Students And Researchers Volume 1 by David E OconnerOconner, David E
337.1
New Delhi
Academic Foundation
2767002966
The Food Supply Chain In India by Arpita MukherjeeMukherjee, Arpita
338.1954
New Delhi
Academic Foundation
2768002967
Global Urbanisation Experiences by Rumi AijazAijaz, Rumi
307.76
New Delhi
Academic Foundation
2769002968
Global Wage Report 2012/13 by IloIlo,
001
New Delhi
Academic Foundation
2770002969
Growth And Finance by Sameer KochharKochhar, Sameer
338.954
New Delhi
Academic Foundation
2771002970
Growth And Equity by Nitin DesaiDesai, Nitin
382
New Delhi
Academic Foundation
2772002971
Gujarat Governace For Growth by Bibek DebroyDebroy, Bibek
954.75
Delhi
Academic Foundation
2773002972
Perspectiv Es Of The Future by Swaminathan RR, Swaminathan
338.95475
New Delhi
Academic Foundaton
2774002973
Human Development Report 2013 by UndUnd,
330
New Delhi
Academic Foundation
2775002974
India And The Global Economy by Rajiv KumarKumar, Rajiv
338.954
New Delhi
Academic Foundation
2776002975
India In A Globalising World by R RadhakrishnaRadhakrishna, R
338.954
New Delhi
Academic Foundation
2777002976
India Labour And Employment Report 2014 by IndInd,
330
New Delhi
Academic Foundation
2778002977
India : Monetary Policy, Financial Stability And Other Essays by C RangarajanRangarajan, C
332.4954
New Delhi
Academic Foundation
2779002978
India On The Growth Turnpike by Sameer KochharKochhar, Sameer
338.954
New Delhi
Academic Foundation
2780002979
India : A Pocket Book Of Data Sereis 2013 by EpwEpw,
954
New Delhi
Academic Foundation
2781002980
India : Leading Issues In Economic Development by R K MishraMishra, R K
338.954
New Delhi
Academic Foundation
2782002981
Indian Economy by Manu ShroffShroff, Manu
338.954
New Delhi
Academic Foundation
2783002982
Indian Economy Since Independence by Uma KapilaKapila, Uma
338.954
New Delhi
Academic Foundation
2784002983
Indian Financial Reforms by Uma KapilaKapila, Uma
332.7420954
New Delhi
Academic Foundation
2785002984
An Indian Social Democracy Volume 1 by Sunil KhilnaniKhilnani, Sunil
335.00954
New Delhi
Academic Foundation
2786002985
Indian Policy Milieu by S K GoyalGoyal, S K
338.954
New Delhi
Academic Foundation
2787002986
Oecd Economic Surveys : India 2011 by OecOec,
330.94935
New Delhi
Academic Foundation
2788002987
Perspectives On Labour Economics For Development by Sandrine CazesCazes, Sandrine
331.091724
New Delhi
Academic Foundation
2789002988
Policymaking For Indian Planning by Sameer KochharKochhar, Sameer
320.973
New Delhi
Academic Foundation
2790002989
Politics Triumphs Economics ? by Pradeep S MehtaMehta, Pradeep S
338.6048091724
New Delhi
Academic Foundation
2791002990
Asia And Pacific Managing Spillovers And Advancing Economic Rebalancing April 2012 by WefWef,
330
New Delhi
Academic Foundation
2792002991
The Reserve Bank Of India Volume 4 1981-1997 by RbiRbi,
332.110954
New Delhi
Academic Foundation
2793002992
Retail In India by Mathew JosephJoseph, Mathew
954
New Delhi
Academic Foundation
2794002993
Trade , Growth And Poverty Reduction by T N SrinivasanSrinivasan, T N
658
New Delhi
Academic Foundation
2795002994
Two Decades Of Economic Reforms by Uma KapilaKapila, Uma
330
New Delhi
Academic Foundation
2796002995
Vulnerability And Risk Measurement Of Climate Induced Disaster In Gujarat by Shital ShuklaShukla, Shital
954
New Delhi
Academic Foundation
2797002996
World Economic Outlook April 2013 by HopesHopes,
330
New Delhi
Academic Foundation
2798002997
The World Economy by Angus MaddisonMaddison, Angus
330
New Delhi
Academic Foundation
2799002999
50 Telephoning And Teleconferencing by Kendall E TaylorTaylor, Kendall E
384
Hyderabad
Orient Blackswan Ltd
2800003000
Ahmedabad Shock City Of Twntieth by Howard Spodek Spodek , Howard
915.4
Delhi
Orient Blackswan Ltd
2801003001
Better English Pronunciation by J D OconnorOconnor, J D
421.5509031
London
Cambridge University
2802003002
Business Communication by J.P. ParikhParikh, J.P.
658.45
Hyderabad
Orient Blackswan
2803003003
Meetings by Anne Laws Laws , Anne
016.658
Hyderabad
Orient Blackswan Ltd
2804003004
Negotiations by Anne Laws Laws , Anne
016.658
Hyderabad
Orient Blackswan Ltd
2805003005
Cambridge English Pronouncing by Daniel Jones Jones , Daniel
423
London
Cambridge University
2806003006
Essential English Gujarati Dictionary by ObjObj,
491.47321
London
Cambridge University
2807003007
The Cambridge Introducation To by David Morley Morley , David
808.042
London
Cambridge University
2808003008
Change Conflict And Convergece Austal by Cynthia Vanden DrisenDrisen, Cynthia Vanden
895.1352
New Delhi
Orient Blackswam
2809003009
Common Mistakes At by Julie MooreMoore, Julie
428.3
New Delhi
Cambridge University Press
2810003010
Common Mistakes At Ilets by Pauline CullenCullen, Pauline
428.3
New Delhi
Cambridge University Press
2811003011
Commnication Skills In English by Shilpa Sapre BharmalBharmal, Shilpa Sapre
428.301
Mumbai
Orient Black Swam
2812003012
Dalit Assertion In Society Literature And History by Imtiaz AhmadAhmad, Imtiaz
823
Hyderabad
Orient Blackswan
2813003013
Directions In Applied Linguistic by Paul BruthiauBruthiau, Paul
808.2
New Delhi
Orient Blackswam
2814003014
English Poetry From The Elizabeathns by Pramod K NayarNayar, Pramod K
821.09
Mumbai
Orient Black Swam
2815003015
The English Varnacular by Vaidehi RamanathanRamanathan, Vaidehi
420.917121
Delhi
Orient Longman
2816003016
Genre Text Grammar by Peter Knapp Knapp , Peter
372.6044
Delhi
Orient Blackswan Ltd
2817003017
A Handbook For English by P SrehariSrehari, P
428.0071
Delhi
Foundation Books
2818003018
Homeless In My Land by Arjun Dangle Dangle , Arjun
891.4637
Hyadrabad
Disha Books Ltd
2819003019
Hymns Of Gurunanak by Khushwant SinghSingh, Khushwant
294.663
New Delhi
Orient Longman
2820003020
Idioms And Phrasal Verbs by Ruth GairnsGairns, Ruth
428.24
London
Oxford University Ltd
2821003021
Idioms And Phrasal Verbs by Ruth GairnsGairns, Ruth
428.24
Landon
Oxford University Ltd
2822003022
An Introduction To Relativity by V P Narlikar Narlikar , V P
530.11
London
Cambridge University
2823003023
An Introduction To Tylistics Theory And Practice by Parthna Sarathi MisraMisra, Parthna Sarathi
808.0014
New Delhi
Orient Blackswam
2824003024
Issues In Learning Theories And Pedagogical by Vaishna NarangNarang, Vaishna
370.152
New Delhi
Orient Blackswan
2825003025
Issues In Learning Theories And Pedagogical by Vaishna NarangNarang, Vaishna
370.712
Hyderabad
Orient Blakswan
2826003026
The Light Of Knowledge by Francis CodyCody, Francis
379.24095482
New Delhi
Orient Blackswan
2827003027
Mind Your English by Terry Obrien Obrien , Terry
428
Delhi
Ubs Publisher Ltd
2828003028
Modern Migerations by Maritsa Poros Poros , Maritsa
304.8089
Delhi
Orient Blackswan Ltd
2829003029
Multilingualism In India by Debi PattananakPattananak, Debi
306.4460954
Delhi
Orient Blackswan Ltd
2830003030
My Life Is My Message I Sadhana by Narayan DesaiDesai, Narayan
954.035092
Mumbai
Orient Black Swam
2831003031
My Life Is My Message Satyagardh by Narayan DesaiDesai, Narayan
954.03509
Mumbai
Orient Black Swam
2832003032
My Life Is My Message by Narqayan DesaiDesai, Narqayan
954.035092
New Delhi
Orient Black Swan
2833003033
Iv Svarpan by Narayan DesaiDesai, Narayan
954.03509
New Delhi
Orient Blackswam
2834003034
Correspondence Workbook by A Ashley Ashley , A
651.7
London
Oxford University Ltd
2835003035
Oxford English Grammar Course by Michael SwanSwan, Michael
428.24
London
Oxford University Ltd
2836003037
Oxford English Grammar Course by Michale SwanSwan, Michale
428.24
New Delhi
Oxford University Press
2837003038
Oxford Word Skills by Ruth GairnsGairns, Ruth
428.24
London
Oxford University Ltd
2838003039
Oxford Word Skills by Ruth GairnsGairns, Ruth
428.24
Landon
Oxford University Ltd
2839003040
Oxford Word Skills by Ruth GairnsGairns, Ruth
428.24
Landon
Oxford University Ltd
2840003041
Personality Developmnt And Soft Skills by Barunk K MitraMitra, Barunk K
155.25065
New Delhi
Oxford University Press
2841003042
Rohinton Mistry by Nandini DewnarianDewnarian, Nandini
823.914
Delhi
Foundation
2842003043
Silver Lining Insights Into Gujart by Jayanti S RaviRavi, Jayanti S
354.540952
Hyderabad
Orient Black Swan
2843003044
Silver Lining Insights Into Gujart by Jayanti S RaviRavi, Jayanti S
354.54092.
Hyderabad
Orient Black Swan
2844003045
Society And History Of Gujarat Since by Edward Simpson Simpson , Edward
015.5475
New Delhi
Orient Blackswam
2845003046
Soulmates by Shimon Lev Lev , Shimon
954.035092
Delhi
Orint Balck Swan Ltd
2846003047
Spoken English A Foundation Course by Susheela PunithaPunitha, Susheela
428.34
Mumbai
Orient Black Swam
2847003048
Spoken English by Kamlesh SadanandSadanand, Kamlesh
420.141
Delhi
Orient Blackswan Ltd
2848003049
Spoken English A Foundation Course by Punita Susheel Susheel , Punita
428.34
Mumbai
Orient Black Swam
2849003050
Spoken English A Foundation Course by Punita Susheel Susheel , Punita
428.34
Mumbai
Orient Black Swam
2850003051
Spoken English Manual Of Speech And Phontic by J B HarrisonHarrison, J B
428.34
New Delhi
Orient Black Swam
2851003052
Teching English Spelling by Ruth ShemeshShemesh, Ruth
372.632
London
Cambridege University Ltd
2852003053
Techniques And Resourcs In Teaching by Sharon HilesHiles, Sharon
428.007
New Delhi
Oxford University Press
2853003054
Techniques And Resources In Teaching by Sandra SilbersteinSilberstein, Sandra
428.007
New Delhi
Oxford University Press
2854003055
Techniques In Teaching Vocabulary by Virginia French AllenAllen, Virginia French
428.0071
New Delhi
Oxford University Press
2855003056
Techniques In Teaching Writing by Ann RaimesRaimes, Ann
808.042
New Delhi
Oxford University Press
2856003057
Techniques In Testing by Harold S MadsenMadsen, Harold S
458.0071
New Delhi
Oxford University Press
2857003058
Test Your English Vocabulary In Use by Felicity O DeelO Deel, Felicity
428.24
New Delhi
Cambridge University Press
2858003059
Naga Mandala Hayavadana Tughlaq by Girish KarnadKarnad, Girish
894.81427
New Delhi
Oxford University Press
2859003060
Voice And Memory Indigenous by G N DevyDevy, G N
820.9
Mumbai
Orient Blackswan
2860003061
What Is Worth Teaching by Krishna KumarKumar, Krishna
378012
Delhi
Orient Blackswam
2861003062
Way Translation Matters by Edith GrossmanGrossman, Edith
418.02
Delhi
Orient Black Swam
2862003063
Oxford English Grammar Course by Michael SwanSwan, Michael
428.24
New Delhi
Oxford University Press
2863003064
Cost Accounting-2 by Kabir A MansuriMansuri, Kabir A
657.4
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2864003065
Cost Accounting-2 by Kabir A MansuriMansuri, Kabir A
657.4
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2865003066
Cost Accounting-2 by Kabir A MansuriMansuri, Kabir A
657.4
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2866003067
Cost Accounting-2 by Kabir A MansuriMansuri, Kabir A
657.4
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2867003068
Cost Accounting-2 by Kabir A MansuriMansuri, Kabir A
657.4
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2868003069
M.Com. Sem. 2 Regular And External Students Cost Accounting 2 by Kabir A MansuriMansuri, Kabir A
657.42
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2869003070
Cost Accounting-2 by Nitesh S NanavatiNanavati, Nitesh S
657.42
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2870003071
Cost Accounting-2 by Nitesh S NanavatiNanavati, Nitesh S
657.42
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2871003072
Strategic Management by P M ShahShah, P M
658.4012
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2872003073
Strategic Management by P M ShahShah, P M
658.4012
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2873003074
M.Com. Sem.2 Financial Accounting And Auditing 1 by Nitesh S NanavatiNanavati, Nitesh S
339.354
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2874003075
Financial Accounting And Auditing 1 by Nitesh S NanavatiNanavati, Nitesh S
657
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2875003076
Financial Accounting And Auditing 1 by Nitesh S NanavatiNanavati, Nitesh S
657
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2876003077
Financial Accounting And Auditing 1 by Nitesh S NanavatiNanavati, Nitesh S
657
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2877003078
Financial Accounting And Auditing 1 by Nitesh S NanavatiNanavati, Nitesh S
657
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2878003079
Financial Services by Kabir A MansuriMansuri, Kabir A
332.10954
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2879003080
Financial Services by Kabir A MansuriMansuri, Kabir A
332.10954
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2880003081
Financial Services by Kabir A MansuriMansuri, Kabir A
332.10954
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2881003082
Financial Services by Kabir A MansuriMansuri, Kabir A
332.10954
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2882003083
Financial Services by Kabir A MansuriMansuri, Kabir A
332.10954
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2883003084
Strategic Management by P M ShahShah, P M
658.4012
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2884003085
Strategic Management by P M ShahShah, P M
658.4012
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2885003086
Strategic Management by P M ShahShah, P M
658.4012
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2886003087
Strategic Management by P M ShahShah, P M
658.4012
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2887003088
Strategic Management by P M ShahShah, P M
658.4012
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2888003089
M.Com. Sem. 1 International Business Environment by Nitesh S NanavatiNanavati, Nitesh S
382.1
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2889003090
M.Com. Sem. 1 International Business Environment by Nitesh S NanavatiNanavati, Nitesh S
382.1
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2890003091
M.Com. Sem. 1 International Business Environment by Nitesh S NanavatiNanavati, Nitesh S
382.1
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2891003092
M.Com. Sem. 1 International Business Environment by Nitesh S NanavatiNanavati, Nitesh S
382.1
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2892003094
Police Sub Inspector Varg 3 by Pankaj M ShahShah, Pankaj M
001
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2893003095
Jail Sipai Varg 3 by P M ShahShah, P M
001
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2894003096
Gujarati Paper 1 Angreji Paper 1 by P M ShahShah, P M
001
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2895003097
Sankhyatmak Kashamta by Parth P ShahShah, Parth P
001
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2896003098
Varg 1-2 Samnay Abhyash by Pankaj A ShahShah, Pankaj A
001
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2897003099
Binsachivalay Karkun Varg 3 by P M ShahShah, P M
001
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2898003100
Assistant Public Prosecutor Varg 2 by Pankaj M ShahShah, Pankaj M
001
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2899003101
Shikshak Abhiruchi Kasoti by Pankaj M ShahShah, Pankaj M
378.1662
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2900003102
Samanya Gyan by P M ShahShah, P M
001
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2901003105
Drug Inspector And Jr. Pharamcist by Praful A GadhaviGadhavi, Praful A
001
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2902003106
Vanijayak Vera Nirikshak Varg 3 by P M ShahShah, P M
001
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2903003107
Nayab Mamlatdar Varg 3 by P M ShahShah, P M
001
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2904003108
G.P.S.C. Vanijyak Vera Nirikshak Varg 3 by P M ShahShah, P M
001
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2905003109
Vanijayak Vera Nirikshak Varg 3 by P M ShahShah, P M
001
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2906003110
Nayab Mamlatdar Varg 3 by Pankaj M ShahShah, Pankaj M
001
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2907003111
Police Constabel Hathiyari Ane Binhathiyari by Pankaj M ShahShah, Pankaj M
001
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2908003112
Mukhya Adhikari Nagarpalika Varg 3 by P M ShahShah, P M
001
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2909003113
Deputy Section Officers by P M ShahShah, P M
001
Ahmedabad
Kumar Prakashan
2910003115
Marketing Management : Text And Cases In Indian Context) by K KarunakaranKarunakaran, K
658.8
Mumbai
Himalaya Publishing House
2911003116
Marketing Management : Text And Cases In Indian Context) by K KarunakaranKarunakaran, K
658.8
Mumbai
Himalaya Publishing House
2912003117
Marketing Management : Text And Cases In Indian Context) by K KarunakaranKarunakaran, K
658.8
Mumbai
Himalaya Publishing House
2913003118
Financial Management by G Sudarsana ReddyReddy, G Sudarsana
658.1508
Mumbai
Himalaya Publishing House
2914003119
Financial Management by G Sudarsana ReddyReddy, G Sudarsana
658.1508
Mumbai
Himalaya Publishing House
2915003120
Financial Management by G Sudarsana ReddyReddy, G Sudarsana
658.1508
Mumbai
Himalaya Publishing House
2916003121
International Business Environment by Francis CherunilamCherunilam, Francis
650.049
Mumbai
Himalaya Publishing House
2917003122
International Business Environment by Francis CherunilamCherunilam, Francis
650.049
Mumbai
Himalaya Publishing House
2918003123
International Business Environment by Francis CherunilamCherunilam, Francis
650.049
Mumbai
Himalaya Publishing House
2919003124
International Finance by V A AvadhaniAvadhani, V A
332.042
Mumbai
Himalaya Publishing House
2920003125
International Finance by V A AvadhaniAvadhani, V A
332.042
Mumbai
Himalaya Publishing House
2921003126
International Finance by V A AvadhaniAvadhani, V A
332.042
Mumbai
Himalaya Publishing House
2922003127
Financial Economics : Theory And Practice by V A AvadhaniAvadhani, V A
332
Mumbai
Himalaya Publishing House
2923003128
Financial Economics : Theory And Practice by V A AvadhaniAvadhani, V A
332
Mumbai
Himalaya Publishing House
2924003129
Financial Economics : Theory And Practice by V A AvadhaniAvadhani, V A
332
Mumbai
Himalaya Publishing House
2925003130
Financial Markets And Services by Esha GordonGordon, Esha
332.1
Mumbai
Himalaya Publishing House
2926003131
Accounting Theory And Practice by Dr.Jawahar LalLal, Dr.Jawahar
657
Mumbai
Himalaya Publishing House
2927003132
Financial Markets And Services by Esha GordonGordon, Esha
332.1
Mumbai
Himalaya Publishing House
2928003133
Accounting Theory And Practice by Dr.Jawahar LalLal, Dr.Jawahar
657
Mumbai
Himalaya Publishing House
2929003134
Financial Markets And Services by Esha GordonGordon, Esha
332.1
Mumbai
Himalaya Publishing House
2930003135
Accounting Theory And Practice by Dr.Jawahar LalLal, Dr.Jawahar
657
Mumbai
Himalaya Publishing House
2931003136
Accounting For Managers by J. MadegowdaMadegowda, J.
657
Mumbai
Himalaya Publishing House
2932003137
Accounting For Managers by J MadegowdaMadegowda, J
657.024658
Mumbai
Himalaya Publishing House
2933003138
Accounting For Managers by J. MadegowdaMadegowda, J.
657.0246
Mumbai
Himalaya Publishing House
2934003139
Business Reserch Methodology by J K SachdevaSachdeva, J K
658.403072
Mumbai
Himalaya Publishing House
2935003140
Business Reserch Methodology by J K SachdevaSachdeva, J K
658.403
Mumbai
Himalaya Publishing House
2936003141
Business Reserch Methodology by J K SachdevaSachdeva, J K
658.403072
Mumbai
Himalaya Publishing House
2937003142
Quantitative Methods For Management by Pulk ChakravartyChakravarty, Pulk
658.4018
Mumbai
Himalaya Publishing House
2938003143
Quantitative Methods For Management by Pulk ChakravartyChakravarty, Pulk
658.4018
Mumbai
Himalaya Publishing House
2939003144
Quantitative Methods For Management by Pulk ChakravartyChakravarty, Pulk
658.4018
Mumbai
Himalaya Publishing House
2940003145
Securities Analysis And Portfolio Management by V A AvadhaniAvadhani, V A
332.6
Mumbai
Himalaya Publishing House
2941003146
Securities Analysis And Portfolio Management by V A AvadhaniAvadhani, V A
332.6
Mumbai
Himalaya Publishing House
2942003147
Securities Analysis And Portfolio Management by V A AvadhaniAvadhani, V A
332.6
Mumbai
Himalaya Publishing House
2943003148
Fundamentals Of Economics by B C MehtaMehta, B C
330.015195
Mumbai
Himalaya Publishing House
2944003149
Fundamentals Of Economics by B C MehtaMehta, B C
330.015195
Mumbai
Himalaya Publishing House
2945003150
Fundamentals Of Economics by B C MehtaMehta, B C
330.015195
Mumbai
Himalaya Publishing House
2946003151
University Grants Commission by Lec Ugc Ugc , Lec
001
Delhi
G K Publication P Ltd
2947003153
An Objective Approach To English by Lvan K MasihMasih, Lvan K
820.9
Delhi
Atlantic Books
2948003154
Gimsons Pronuncitation Of English by Alan CruttendenCruttenden, Alan
421.5509031
London
Arnold Book Ltd
2949003155
In Custody by Anita Desai Desai , Anita
823.91
London
Random House India
2950003156
That Long Silence by Shashi DeshpandeDeshpande, Shashi
891.43931
London
Penguin Books Ltd
2951003157
A Matter Of Time by Deshpande Shashi Shashi , Deshpande
828.99
New Delhi
Pengun Books
2952003158
The Lowland A Novel by Jhumpa LahiriLahiri, Jhumpa
813.54
London
Random House India
2953003159
The God Of Small Things by Arundhati RoyRoy, Arundhati
923.914
New Delhi
Penguin Books
2954003160
Milan Kundera Immortality by Peter KussiKussi, Peter
891.8635
Delhi
Faber And Faber
2955003161
Albert Cambus The Plague by G KarnadKarnad, G
843.914
Delhi
Penguin Books
2956003162
Doris Lessing by Doris LessingLessing, Doris
83.914
London
Harper Pernnai
2957003163
The Makings Of A Genius by Kakar SudhirSudhir, Kakar
150.195
New Delhi
Pengun Viking
2958003164
Translations As A Touchstone by Rajiv NarasimhanNarasimhan, Rajiv
241.37418
New Delhi
Sage Publication Inc
2959003165
Women Writing In India by Tharu K KalitaKalita, Tharu K
891.1
New Delhi
Oxford University Press
2960003166
Women Writing In India by Tharu K KalitaKalita, Tharu K
891.1
New Delhi
Oxford University Press
2961003167
Tense Past Tense Presetn by Joel KuorttiKuortti, Joel
821.09354
Mumbai
Popular Prakashan Pvt Ltd
2962003168
Women Writing Violence by Shreekha SubramaniamSubramaniam, Shreekha
809.30082
New Delhi
Sage Publication Inc
2963003169
Companion To Comparative Literture World by Hegemoy DiscoureseDiscourese, Hegemoy
807
Bangalore
Foundation Books
2964003170
Indian Literary Criticism by G N Devy Devy , G N
891.109
Delhi
Orient Blackswan Ltd
2965003171
Literary Theory by Kapil Kapoor Kapoor , Kapil
891.209
Delhi
Affiliated East West Prees
2966003172
Rewriting India by Bruce KingKing, Bruce
808
London
Oxford University Press
2967003173
Beginning Film Studies by Andrew S DixDix, Andrew S
791.73
New Delhi
Viva Books
2968003174
Existentialism : A Very Short Introduction by Thomas R FlynnFlynn, Thomas R
142.78
New Delhi
Oxford University Press
2969